Εκδηλώσεις

ΕΓΒΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – CHILD PROTECTION POLICY


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (CHILD PROTECTION POLICY)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κατευθυντήριες γραμμές

Εισαγωγή

Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.) ήταν πάντα αφοσιωμένη στην προώθηση του σεβασμού των θεμελιωδών και υποχρεωτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πίστης, δικαιοσύνης και εντιμότητας που προβλέπονται και επικυρώνονται από το καταστατικό και τους κανονισμούς της, δεσμεύεται να καταπολεμήσει όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας.

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2023 αντιπροσωπεύει μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην παροχή προστασίας και υποστήριξης στα παιδιά, δημιουργώντας ένα δίχτυ προστασίας μέσω της συμμετοχής όλων των υφιστάμενων δομών. Καθώς οι στόχοι του σχεδίου περιλαμβάνουν επαναπροσανατολισμό της λειτουργίας και των υπηρεσιών, πολλές αλλαγές και προσαρμογές απομένουν ακόμη να γίνουν.

Στην Ελλάδα επίσης λειτουργεί, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενειακών Υποθέσεων: Αποστολή του είναι να παρέχει αποτελεσματική απάντηση σε καταστάσεις κοινωνικής ανάγκης, κοινωνικού αποκλεισμού και κρίσεων. Μεταξύ των στόχων του κέντρου είναι ο συντονισμός του δικτύου υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης για άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής ανάγκης ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με ειδική πρόβλεψη για τα παιδιά.

Επίσης, υπάρχει Εθνική Γραμμή Προστασίας Παιδιού όπου εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι απαντούν σε κλήσεις παιδιών και εφήβων, αλλά και σε όσους πρέπει να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσκολία ή πρόβλημα ψυχοκοινωνικής φύσης που αφορά ανήλικο. Η τηλεφωνική γραμμή διαχειρίζεται αιτήματα και αναφορές για ανηλίκους που κινδυνεύουν (λόγω κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας, εκμετάλλευσης ή θυματοποίησης) και διαβιβάζει καταγγελίες για παραμέληση-κακομεταχείριση παιδιών στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. Όλες οι κλήσεις είναι δωρεάν.

Τέλος, υπάρχει Νομοθεσία για Λειτουργό Προστασίας Ανηλίκων σε Φορείς Παιδικής Προστασίας που προβλέπει την τοποθέτηση υπαλλήλου ως Λειτουργού Παιδικής Προστασίας – Ν. 4837/2021 (ΦΕΚ Α 178/2021).

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που να επιβάλλει σε όλα τα αθλητικά σωματεία να διαθέτουν μηχανισμούς προστασίας. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εποπτεύει τη ρύθμιση των αθλητικών δραστηριοτήτων και των ομοσπονδιών στην Ελλάδα. Αυτό το Υπουργείο συνέβαλε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση με πολλά άρθρα. Για παράδειγμα: υποχρεωτική απασχόληση ψυχολόγου σε όλες τις Εθνικές Ομοσπονδίες, γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης, καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρόληψη της βίας/κατάχρησης, της διαφθοράς και του ντόπινγκ στον αθλητισμό, συνήγορος του αθλητισμού, κώδικες ακεραιότητας στον τομέα του αθλητισμού κ.λπ.

Έτσι, οι Ομοσπονδίες και τα Σωματεία υποχρεώθηκαν να δημιουργήσουν ή να επικαιροποιήσουν Κώδικες Ακεραιότητας και Δεοντολογίας και να τους εφαρμόσουν πιστά. Οι ομοσπονδίες είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τα πρότυπα των διεθνών ομοσπονδιών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών, εναρμονισμένα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με βάση τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Ολυμπιακό Χάρτη.

Σύμφωνα με το Σύστημα Παιδικής Προστασίας της Ελληνικής πολιτείας αλλά και σύμφωνα με τους Κώδικες Ακεραιότητας και Δεοντολογίας των Ομοσπονδιών, τα πρότυπα των διεθνών ομοσπονδιών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η Ε.Γ.Β.Ε. αναλαμβάνει να παρέχει και να διαδίδει χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές σε όλα τα μέλη της και στους φορείς και τις ενώσεις/σωματεία που συνεργάζεται για τη δημιουργία και την προετοιμασία μοντέλων οργάνωσης και ελέγχου για την εξωστρεφή τους δραστηριότητα και κωδίκων δεοντολογίας για την προστασία των ανηλίκων και για την πρόληψη της παρενόχλησης, της βίας λόγω φύλου και κάθε άλλης κατάστασης διακρίσεων που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή για λόγους εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα καταρτίζονται ανά τετραετία και, σε κάθε περίπτωση, θα επικαιροποιούνται όποτε είναι αναγκαίο, προκειμένου να ενσωματωθούν τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες στις εν λόγω θεμελιώδεις αρχές, τυχόν περαιτέρω διατάξεις που εκδίδονται από το Eθνική Νομοθεσία και τις πιθανές συστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργείου και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τις πολιτικές διασφάλισης. Ο παρών κώδικας συντάχθηκε από ομάδα εργασίας και εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε.

Πλαίσιο, Σκοπός και αποδέκτες

Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.) σύμφωνα με τα ισχύοντα σε εθνικό επίπεδο αλλά και με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και τη νομοθεσία της Ε.Ε. σχετικά με το θέμα, προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία οργανωτικών μοντέλων και τον έλεγχο των αθλητικών δραστηριοτήτων και των κωδίκων δεοντολογίας, από τις ενώσεις / σωματεία που συνδέονται με αυτή, με σκοπό την προώθηση της προστασίας των ανηλίκων και την πρόληψη της παρενόχλησης, της έμφυλης βίας και κάθε άλλης πολιτικής διακρίσεων, για λόγους εθνικότητας, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη διασφάλιση του σεβασμού του δικαιώματος του ατόμου να ασκεί τον αθλητισμό, προστατεύοντάς το από κάθε μορφή κακομεταχείρισης, βίας, διακρίσεων και/ή κακοποίησης, εφόσον διασφαλίζεται η σωματική, ψυχολογική, πνευματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξή του, μέσω της δημιουργίας και της έγκρισης κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών χρήσιμων για την εφαρμογή ενιαίων παρεμβάσεων και μεθοδολογιών σε διαδικαστικό επίπεδο, τόσο σε εθνικό όσο και σε εδαφικό επίπεδο, με συγκεκριμένο στόχο να διασφαλιστεί ότι όλες οι αθλητικές οργανώσεις ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην ανάγκη προστασίας όλων των υποκειμένων.

Θεμελιώδες δικαίωμα των μελών είναι να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, καθώς και να προστατεύονται από κάθε μορφή κακοποίησης, παρενόχλησης, έμφυλης βίας και κάθε άλλης κατάστασης διάκρισης, ανεξαρτήτως εθνικότητας, προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκείας, περιουσίας, γέννησης, σωματικής, πνευματικής, σχεσιακής ή αθλητικής κατάστασης. Το δικαίωμα στην υγεία και την ψυχοσωματική ευεξία των μελών είναι απολύτως κυρίαρχη αξία και σε σχέση με το αθλητικό αποτέλεσμα. Οποιοσδήποτε συμμετέχει σε οποιαδήποτε λειτουργία ή τίτλο σε αθλητικές δραστηριότητες υποχρεούται να σέβεται τα προαναφερθέντα δικαιώματα των μελών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα μέλη της ένωσης, στα σωματεία και τις ενώσεις, σε προπονητές, διευθυντές, καθηγητές Φυσικής Αγωγής, δασκάλους, εκπαιδευτές, αθλητικούς πράκτορες, εθελοντές, επιτηρητές ή προπονητές, αθλητικούς φορείς, σχολικούς φορείς, αθλητικούς συνεργάτες, θρησκευτικά ιδρύματα, δηλαδή όλους εκείνους που ασχολούνται συνεχώς με την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων στον τομέα του αθλητισμού.

Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν μέτρα και διαδικασίες για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε συμπεριφοράς κατάχρησης, βίας ή διακρίσεων, σε κάθε περίπτωση που ολοκληρώνεται σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης, ή μέσω παράλειψης, και/ή με τρόπο αυτοπροσώπως ή μέσω υπολογιστή, στο διαδίκτυο και μέσω μηνυμάτων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κοινωνικών δικτύων, ιστολογίων, προγραμματισμού συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών πληροφοριών.

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής

 1. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα μέλη της ένωσης, στα σωματεία και τις ενώσεις που συνδέονται με την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος και στα μέλη τους, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φαινομένων κακοποίησης, βίας και διακρίσεων.
 2. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν επίσης τη βάση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοποίησης ή της βίας κατά των ζώων στον αθλητισμό, εντός των ορίων της συμβατότητας.

Άρθρο 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

 1. Το θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών είναι να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, καθώς και να προστατεύονται από κάθε μορφή κακοποίησης, παρενόχλησης, βίας με βάση το φύλο και κάθε άλλη προϋπόθεση διάκρισης, ανεξαρτήτως εθνικότητας, προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκείας, πατρογονικής, εκ γενετής, σωματική, πνευματική, σχεσιακή ή αθλητική κατάσταση. Το δικαίωμα στην υγεία και την ψυχοσωματική ευεξία των παιδιών είναι απολύτως κυρίαρχη αξία και σε σχέση με το αθλητικό αποτέλεσμα. Οποιοσδήποτε συμμετέχει σε οποιαδήποτε λειτουργία ή τίτλο σε αθλητική δραστηριότητα υποχρεούται να σέβεται τα προαναφερθέντα δικαιώματα των παιδιών.
 2. Οι συνεργάτες της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος αποτρέπουν και καταπολεμούν κάθε μορφή κακοποίησης, βίας ή διάκρισης κατά των παιδιών, ειδικά εάν είναι ανήλικα. Για το σκοπό αυτό, ενημερώνουν τα μέλη και άπαντες τους συνεργαζόμενους με την Ε.Γ.Β.Ε. (συμπεριλαμβανόμενων των ασκούντων τη γονική μέριμνα για τα ανήλικα παιδιά) για τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ενθαρρύνουν τη διάδοση πολιτικών διασφάλισης και υιοθετούν μέτρα και διαδικασίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας αυτών των πολιτικών, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης εργαζομένων, συνεργατών και εθελοντών οι οποίοι, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και ρόλο, συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και έρχονται σε επαφή με αθλητές.
 3. Οι Συνεργάτες και τα μέλη της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος συμμορφώνονται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις που εκδίδει η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος στον τομέα και υιοθετούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση της πλήρους σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ανάπτυξης του αθλητή, την αποτελεσματική συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες καθώς και την πλήρη ευαισθητοποίηση όλων των μελών σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθήκοντα, υποχρεώσεις, ευθύνες και διασφαλίσεις.

Άρθρο 3. Έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών

  1. Οι κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκουν τουλάχιστον τους ακόλουθους στόχους:

α) την προώθηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις θεμελιώδεις αρχές,

β) την προώθηση μιας κουλτούρας και ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς που διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των μελών, ιδίως των ανηλίκων, και εγγυάται την ισότητα και τη δικαιοσύνη, καθώς και την εκτίμηση της πολυμορφίας,

γ) ευαισθητοποίηση των μελών σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και την προστασία τους,

δ) τον προσδιορισμό και την εφαρμογή από τους Συνεργάτες και τα μέλη επαρκών μέτρων, διαδικασιών και πολιτικών διασφάλισης, επίσης σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, που μειώνουν τους κινδύνους συμπεριφοράς επιζήμιας για τα δικαιώματα, ειδικά όσον αφορά τα ανήλικα μέλη,

ε) την έγκαιρη, αποτελεσματική και εμπιστευτική διαχείριση των καταγγελιών κακοποίησης, βίας και διακρίσεων και την των καταγγελλόντων,

στ) ενημέρωση των μελών, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, σχετικά με τα μέτρα και τις διαδικασίες πρόληψης και καταπολέμησης της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων και, ιδίως, σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελίας τους,

ζ) τη συμμετοχή των Συνεργατών και των μελών στις πρωτοβουλίες που οργανώνονται από τους Φορείς Συνεργασίας ως μέρος των πολιτικών υγείας που υιοθετούνται,

η) την ενεργό συμμετοχή όλων εκείνων που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε λειτουργία ή τίτλο στην αθλητική δραστηριότητα στην εφαρμογή των μέτρων, διαδικασιών και πολιτικών διασφάλισης των αντίστοιχων Συνεργατών.

2.Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν μέτρα και διαδικασίες για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε συμπεριφοράς κατάχρησης, βίας ή διακρίσεων, σε κάθε περίπτωση που ολοκληρώνεται σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης ή της διάπραξης με παράλειψη, και/ή μεθόδων, αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων, στο διαδίκτυο και μέσω μηνυμάτων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κοινωνικών δικτύων, ιστολογίων, προγραμματισμού συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών πληροφοριών.

3.Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν τουλάχιστον τα ακόλουθα είδη κακοποίησης, βίας και διακρίσεων:

α)  ψυχολογική κακοποίηση,

β)  σωματική κακοποίηση,

γ)  σεξουαλική παρενόχληση,

δ)  σεξουαλική κακοποίηση,

ε)  αμέλεια,

στ) παραμέληση,

ζ)  κακοποίηση με θρησκευτικά κίνητρα,

η)  εκφοβισμός, διαδικτυακός εκφοβισμός,

θ)  μεροληπτική συμπεριφορά.

 1. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, νοούνται ως:

α)  Ψυχολογική κακοποίηση: κάθε πράξη που θεωρείται διαπραχθείσα, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης σεβασμού, του εγκλεισμού, της καταπίεσης, της απομόνωσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης που μπορεί να επηρεάσει την αίσθηση ταυτότητας, αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης ή να εκφοβίσει, να διαταράξει ή να αλλοιώσει την ηρεμία του ενηλίκου και ιδιαίτερα του ανηλίκου,

β)  Σωματική κακοποίηση: κάθε συμπεριφορά που διαπράττεται ή επιχειρείται (συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού, της γροθιάς, της ασφυξίας, του χαστουκιού, της κλωτσιάς ή της ρίψης αντικειμένων) που είναι ικανή να προκαλέσει άμεσα ή έμμεσα βλάβη στην υγεία, τραύμα, σωματική βλάβη ή βλάβη στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού σε τέτοιο βαθμό ώστε να διακυβεύεται μια υγιής και γαλήνια ανάπτυξη. Τέτοιες πράξεις μπορεί επίσης να συνίστανται στην παρότρυνση ενός μέλους να εκτελέσει (προκειμένου να βελτιωθεί η αθλητική απόδοση) ακατάλληλη σωματική δραστηριότητα, όπως η διαχείριση ανεπαρκών φορτίων προπόνησης με βάση την ηλικία, το φύλο, τη δομή και τη σωματική ικανότητα ή ο εξαναγκασμός ασθενών ή τραυματισμένων αθλητών να προπονηθούν, καθώς και στην ακατάλληλη, υπερβολική, παράνομη ή αυθαίρετη χρήση αθλητικού εξοπλισμού. Αυτό περιλαμβάνει επίσης εκείνες τις συμπεριφορές που ενθαρρύνουν την κατανάλωση αλκοόλ, ουσιών που απαγορεύονται από τους ισχύοντες κανονισμούς ή πρακτικές ντόπινγκ.

γ)  Σεξουαλική παρενόχληση: κάθε ανεπιθύμητη πράξη ή συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, λεκτική, μη λεκτική ή σωματική, που συνεπάγεται σοβαρή πλήξη, ενόχληση ή διαταραχή. Τέτοιες πράξεις ή συμπεριφορές μπορεί επίσης να συνίστανται σε ακατάλληλη γλώσσα του σώματος, σε σεξουαλικά σχόλια ή υπονοούμενα, καθώς και σε ανεπιθύμητα ή αυτόκλητα αιτήματα με σεξουαλική χροιά, δηλαδή τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα, επιστολές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας με σεξουαλικό περιεχόμενο, ακόμη και με εκφοβιστικό, εξευτελιστικό ή ταπεινωτικό αποτέλεσμα.

δ) Σεξουαλική κακοποίηση: οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι σεξουαλικά προσανατολισμένη, χωρίς επαφή ή με επαφή και θεωρείται ανεπιθύμητη ή για την οποία η συναίνεση εξαναγκάζεται, χειραγωγείται, δεν δίνεται ή απορρίπτεται. Μπορεί επίσης να συνίσταται στον εξαναγκασμό ενός μέλους να εμπλακεί σε ανάρμοστη ή ανεπιθύμητη σεξουαλική συμπεριφορά ή στην παρατήρηση του μέλους σε συνθήκες και πλαίσια που δεν είναι κατάλληλα.

ε)  Αμέλεια: η παράλειψη ενός εργαζόμενου, διευθυντή, τεχνικού ή οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού συμβουλίου, επίσης λόγω των καθηκόντων που απορρέουν από το ρόλο του, ο οποίος, έχοντας λάβει γνώση ενός από τα γεγονότα (συμπεριφορά ή πράξη) που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, δεν παρεμβαίνει προκαλώντας ζημία, επιτρέποντας την πρόκληση ζημίας ή δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο ζημίας. Μπορεί επίσης να συνίσταται στην επίμονη και συστηματική αδιαφορία, ή παραμέληση, των σωματικών και/ή ψυχολογικών αναγκών του μέλους.

στ) Παραμέληση: η αδυναμία αναγνώρισης και η έλλειψη φροντίδας κάλυψης βασικών αναγκών σε σωματικό, ιατρικό, εκπαιδευτικό και συναισθηματικό επίπεδο.

ζ)  Κακοποίηση με θρησκευτικά κίνητρα: η παρεμπόδιση, η εξάρτηση ή ο περιορισμός του δικαιώματος να ομολογεί κανείς ελεύθερα τη θρησκευτική πίστη και να τη λατρεύει ιδιωτικά ή δημόσια, υπό τον όρο ότι δεν πρόκειται για τελετή αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.

η)  Εκφοβισμός, διαδικτυακός εκφοβισμός: οποιαδήποτε προσβλητική ή/και επιθετική συμπεριφορά που ένα άτομο ή περισσότερα άτομα μπορεί να εφαρμόσει, προσωπικά, μέσω κοινωνικών δικτύων ή άλλων εργαλείων επικοινωνίας, είτε μεμονωμένα είτε επανειλημμένα με την πάροδο του χρόνου, εις βάρος ενός ή περισσότερων μελών με σκοπό την άσκηση εξουσίας ή κυριαρχίας επί του μέλους. Μπορεί επίσης να αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές υπεκφυγής και καταπίεσης και ικανές να εκφοβίσουν ή να αναστατώσουν ένα μέλος που οδηγεί σε μια κατάσταση δυσφορίας, ανασφάλειας, φόβου, αποκλεισμού ή απομόνωσης (συμπεριλαμβανομένης της ταπείνωσης, της κριτικής σχετικά με τη φυσική εμφάνιση, των λεκτικών απειλών, επίσης σε σχέση με τις αθλητικές επιδόσεις, της διάδοσης, αβάσιμες απειλές, απειλές σωματικών επιπτώσεων ή φθορά αντικειμένων που ανήκουν στο θύμα).

θ) Μεροληπτική συμπεριφορά: κάθε συμπεριφορά που αποσκοπεί στην επίτευξη αποτελέσματος που εισάγει διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, φυσικών χαρακτηριστικών, φύλου, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, αθλητικών και αθλητικών επιδόσεων, θρησκείας, προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 4. Υιοθέτηση μοντέλων οργάνωσης και ελέγχου 

 1. Εντός 12 μηνών από την έκδοση αυτών των Κατευθυντήριων Γραμμών, οι Συνεργάτες θα υιοθετήσουν ένα συμβατό μοντέλο οργάνωσης και ελέγχου για αθλητικές δραστηριότητες. Τα μοντέλα θα ενημερώνονται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια και προβλέπουν μηχανισμούς προσαρμογής σε τυχόν αλλαγές και προσθήκες στις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές ή στις συστάσεις από υπερκείμενες αρμόδιες αρχές.
 1. Τα μέλη, οι Ενώσεις και οι Αθλητικοί Σύλλογοι που συνδέονται με περισσότερες από μία Οντότητες θα συμμορφώνονται με τα μοντέλα οργάνωσης και ελέγχου τους με τις Κατευθυντήριες Γραμμές που εκδίδονται από έναν από τους Φορείς Συνεργασίας και θα ενημερώνουν αμέσως τους Αναφερόμενους για τις πολιτικές υγείας της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος.
 1. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών διασφάλισης είναι υπεύθυνοι για την υιοθέτηση από τους Συνεργάτες των μοντέλων οργάνωσης και ελέγχου της αθλητικής δραστηριότητας, για τη σχετική συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές και για τη συμμόρφωσή τους.

Άρθρο 5. Ελάχιστο περιεχόμενο των μοντέλων οργάνωσης και ελέγχου 

 1. Τα μέλη, οι ενώσεις, τα αθλητικά σωματεία και οι συνδεδεμένες εταιρείες καθορίζουν τουλάχιστον τις μεθόδους πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων σε σχέση με τα φαινόμενα κατάχρησης, βίας και διακρίσεων, τα πρωτόκολλα για τον περιορισμό του ίδιου του κινδύνου και τη διαχείριση των αναφορών, τις σχετικές υποχρεώσεις ενημέρωσης, παρέχοντας:

α)  σε σχέση με το μέγεθος του Συνεργάτη και των αθλημάτων που ασκούνται, προληπτικά μέτρα και δραστηριότητες περιοδικού ελέγχου κατάλληλες για να διασφαλιστεί ότι η δραστηριότητα διεξάγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Αρχών και των Κατευθυντήριων Γραμμών που εκδίδονται από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, καθώς και κατάλληλες για τον έγκαιρο εντοπισμό και την εξάλειψη καταστάσεων κινδύνου, παρεμβαίνοντας επίσης στις σχετικές επιπτώσεις.

β)  σε σχέση με το μέγεθος του Συνεργάτη και τα αθλήματα που ασκούνται, μέτρα για την καταπολέμηση των φαινομένων κακοποίησης, βίας και διακρίσεων, τη διαχείριση των καταγγελιών, καθώς και την προστασία των καταγγελλόντων και την παροχή βοήθειας στα θύματα.

γ)     τον καθορισμό των ευθυνών εντός της ένωσης όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων.

δ)    τον προσδιορισμό των συνεπειών, επίσης στο πλαίσιο της ένωσης, που απορρέουν από την παραβίαση των διατάξεων και των πρωτοκόλλων σχετικά με την κακοποίηση, τη βία και τις διακρίσεις.

ε)     κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της ισότητας των φύλων, της πολυμορφίας και της ένταξης και για την τακτική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

στ)   κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της μέγιστης διάδοσης και δημοσιότητας των πολιτικών διασφάλισης που αναφέρονται στις προηγούμενες επιστολές και, ιδίως, των διαδικασιών για τον εντοπισμό κάθε συμπεριφοράς που είναι επιζήμια ή σε κάθε περίπτωση μη συμμορφούμενη με τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα οργάνωσης και διαχείρισης.

ζ)     κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση του συντονισμού με τις πολιτικές διασφάλισης που προωθεί η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος.

η)     ετήσιες αξιολογήσεις των μέτρων που αναφέρονται στις προηγούμενες επιστολές που υιοθετήθηκαν από τα μέλη ή τους συνεργάτες, ενδεχομένως αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας ένα σχέδιο δράσης στη βάση αυτής της αξιολόγησης, προκειμένου να επιλυθούν τα κρίσιμα ζητήματα που εντοπίστηκαν.

 1. Τα πρότυπα εγγυώνται την πρόσβαση στον υπεύθυνο επικοινωνίας του συνεργάτη καθώς και στα πρόσωπα επικοινωνίας για τη διασφάλιση των πολιτικών ενημέρωσης και αθλητικών εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων μέσω αιφνιδιαστικών ακροάσεων και επιθεωρήσεων, καθώς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας όλων εκείνων που συμμετέχουν στην αθλητική δραστηριότητα με οποιαδήποτε λειτουργία ή τίτλο. Καλύπτουν τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες διορισμού και τα καθήκοντα των προσώπων επικοινωνίας για τις πολιτικές διασφάλισης.

Άρθρο 6. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

 1. Οι συνεργάτες θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό συγκεκριμένων περιοχών κινδύνου καθώς και γενικότερα επαρκή εργαλεία για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων, παρέχοντας:

α)       την υιοθέτηση κατάλληλων εργαλείων για την πλήρη ανάπτυξη του ατόμου – αθλητή και την αποτελεσματική συμμετοχή του στην αθλητική δραστηριότητα,

β)       την υιοθέτηση κατάλληλων εργαλείων για την ένταξη και την ενίσχυση της πολυμορφίας των μελών,

γ)       την υιοθέτηση κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση και την προστασία των μελών, ιδιαίτερα των ανηλίκων, από τους προπονητές και τους υπεύθυνους, όσον αφορά και την προώθηση των σχετικών δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, των αθλητικών εκδηλώσεων και κάθε δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών και συνδεδεμένων, που διοργανώνεται από τον Συνεργάτη,

δ)       την προετοιμασία κατάλληλων πρωτοκόλλων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των δοκιμαστικών συνεδριών (ειδικά για τα ανήλικα μέλη) σε όσους ασκούν τη γονική μέριμνα ή σε εκείνους στους οποίους έχει ανατεθεί η φροντίδα των αθλητών ή των εκπροσώπων τους,

ε)       την υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοκόλλων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αθλητικοί ιατροί και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που εντοπίζουν τα σημεία και τους δείκτες τραυματισμών, βίας και κακοποίησης ενεργούν χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις διαδικασίες που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, ενημερώνοντας τον υπεύθυνο κατά της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων και τον Διευθυντή για τις πολιτικές υγείας,

στ)     την υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοκόλλων που επιτρέπουν ψυχολογική ή ψυχοθεραπευτική βοήθεια στα μέλη,

ζ)       τη θέσπιση κατάλληλων εργαλείων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην ετήσια υποχρεωτική κατάρτιση και στα ετήσια μαθήματα επιμόρφωσης που παρέχονται από τον φορέα σύνδεσης στον τομέα της διασφάλισης,

η)       τη λήψη κατάλληλων μέτρων πρόληψης σε συγκεκριμένες καταστάσεις κινδύνου, όπως, ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά:

 1. περιβάλλοντα, χώροι και χώροι όπου διευκολύνεται η σωματική επαφή και η σωματική έκθεση (όπως αποδυτήρια, ντους κ.λπ.),
 2. ταξίδια, μεταφορές και διανυκτερεύσεις,

iii. θεραπείες και υπηρεσίες υγείας (π.χ. φυσιοθεραπεία, ιατρικές – αθλητικές εξετάσεις κ.λπ.) που συνεπάγονται απαραίτητη σωματική επαφή μεταξύ των μελών, ιδίως εάν πρόκειται για ανηλίκους και άλλα άτομα,

 1. αθλητικές εκδηλώσεις σε όλα τα επίπεδα.

Άρθρο 7. Καταπολέμηση επιβλαβών συμπεριφορών και διαχείριση αναφορών 

 1. Οι συνεργάτες θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της επιζήμιας συμπεριφοράς και τη διαχείριση των αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

α)       κατάλληλα μέτρα ταχείας αντίδρασης που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση εικαζόμενης επιζήμιας συμπεριφοράς,

β)       κατάλληλα μέτρα για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των διατάξεων και πρωτοκόλλων που αναφέρονται στο ίδιο το υπόδειγμα,

γ)       προώθηση ορθών πρακτικών και κατάλληλων εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης, προκειμένου να αποθαρρυνθεί η εμφάνιση επιβλαβών συμπεριφορών ή να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλαπτική συμπεριφορά,

δ)       προετοιμασία, στον κοινωνικό τομέα, ενός αξιόπιστου και ασφαλούς συστήματος καταγγελίας επιβλαβών συμπεριφορών, το οποίο θα εγγυάται, μεταξύ άλλων, την εμπιστευτικότητα των καταγγελιών καθώς και την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείρισή τους,

ε)       τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη κάθε μορφής θυματοποίησης·

Για μέλη που καλόπιστα έχουν:

 1. υποβάλει καταγγελία ή αναφορά,
 2. εκφράσει την πρόθεσή τους να υποβάλουν καταγγελία ή αναφορά,

iii. βοηθήσει ή υποστηρίξει άλλο μέλος στην υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς,

 1. καταθέσει σε διαδικασίες που αφορούν κακοποίηση, βία ή διακρίσεις,
 2. αναλάβει οποιαδήποτε άλλη δράση ή πρωτοβουλία που σχετίζεται ή είναι εγγενής στις πολιτικές διασφάλισης.

στ)     τη λήψη κατάλληλων μέτρων και πρωτοβουλιών για την επιβολή κυρώσεων για καταχρήσεις καταγγελιών που είναι αβάσιμες ή γίνονται κακόπιστα.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα των παραβιάσεων, τον αριθμό των παραβιάσεων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική περίσταση (όπως ο ανήλικος, η κατάσταση ή η ψυχοσωματική αναπηρία του θύματος), με την επιφύλαξη των διαδικασιών και των κυρώσεων που προβλέπονται από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος.

Άρθρο 8. Απαιτήσεις γνωστοποίησης και άλλα μέτρα 

 1. Οι Συνεργάτες θα θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για τη διάδοση και τη δημοσιότητα των πολιτικών διασφάλισης και τη μετάδοση πληροφοριών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

α)       την άμεση ανάρτηση στα κεντρικά γραφεία του συνεργάτη και τη δημοσίευση στην αντίστοιχη αρχική σελίδα όλων των μέτρων και διαδικασιών πρόληψης και επιβολής,

β)    την άμεση γνωστοποίηση της υιοθέτησης του οργανωτικού μοντέλου και των σχετικών τροποποιήσεων, καθώς και των μέτρων πρόληψης και αντίθεσης στους εκπροσώπους του, τη διασφάλιση των πολιτικών της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος,

γ)       την υποχρέωση, κατά τη στιγμή της προσχώρησης, να ενημερώνει το μέλος ή ενδεχομένως εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα ή τα θέματα στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα των αθλητών, για το οργανωτικό μοντέλο και για τα μέτρα πρόληψης και αντίθεσης που υιοθετούνται,

δ)       κατάλληλα μέτρα για τη διάδοση και την περιοδική δημοσίευση μεταξύ των μελών των διαδικασιών καταγγελίας κάθε επιβλαβούς συμπεριφοράς,

ε)       κατάλληλα μέτρα για τη διάδοση ή την πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των μελών σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την προστασία τους,

στ)     κατάλληλα μέτρα για τη διάδοση ενημερωτικού υλικού ή την πρόσβαση σε αυτό με στόχο την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη των διατροφικών διαταραχών στους αθλητές,

ζ)       κατάλληλη ενημέρωση των μελών ή , ενδεχομένως, εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα των αθλητών, όσον αφορά τα ειδικά μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων,

η)     κατάλληλα μέτρα για τη διάδοση και δημοσίευση στα μέλη οποιασδήποτε άλλης πολιτικής διασφάλισης που υιοθετείται από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος και τον Συνεργάτη.

Άρθρο 9. Πρόσθετες υποχρεώσεις 

 1. Εκτός από τα προβλεπόμενα, τα μοντέλα, τα μέτρα και οι διαδικασίες προβλέπουν επίσης κατάλληλα εργαλεία:

α)       για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποκειμένων,

β)       προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υγιές περιβάλλον, φροντίδα και χωρίς αποκλεισμούς για όλους,

γ)       για την άρση των εμποδίων που εμποδίζουν την έκφραση των δυνατοτήτων των αθλητών ή τη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος,

δ)       για τη συγκεκριμένη πρόληψη των κινδύνων κακοποίησης, βίας και διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του Συνεργάτη και των μελών, ιδίως εάν είναι ανήλικοι,

ε)       για την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ιδιαιτερότητες κάθε αθλητικού κλάδου.

 1. Οι συνεργάτες της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος προωθούν επίσης κάθε άλλη πρωτοβουλία, μέτρο ή διαδικασία που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το θέμα και, γενικότερα, απαραίτητες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων, σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας ή του αθλήματος που ασκείται, τα χαρακτηριστικά του μεμονωμένου Συνεργάτη και των εγγεγραμμένων μελών.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 

Άρθρο 10. Ελάχιστο περιεχόμενο κωδίκων δεοντολογίας 

 1. Οι κώδικες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο καθορίζουν υποχρεώσεις, απαγορεύσεις, πρότυπα συμπεριφοράς και ορθές πρακτικές που αποσκοπούν:

α. στο σεβασμό των αρχών της πίστης, της εντιμότητας και της δικαιοσύνης,

β. στην εκπαίδευση, κατάρτιση και ασφαλή άσκηση αθλημάτων,

γ. στην πλήρη επίγνωση όλων των μελών σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και την προστασία τους,

δ.  στη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος που εγγυάται την αξιοπρέπεια, την ισότητα, τη δικαιοσύνη και το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως των ανηλίκων,

ε.  στην ενίσχυση της πολυμορφίας,

στ. στην προώθηση της πλήρους ανάπτυξης του ατόμου – αθλητή, ιδίως εάν είναι ανήλικος,

ζ.  στην προώθηση από τους εργαζόμενους, τους διευθυντές και τους τεχνικούς της ευημερίας του αθλητή,

η. στην αποτελεσματική συμμετοχή κάθε αθλητή στην αθλητική δραστηριότητα σύμφωνα με τις αντίστοιχες φιλοδοξίες, δυνατότητες, ικανότητες και ιδιαιτερότητές του,

θ. στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής κακοποίησης, βίας και διακρίσεων.

 1. Οι κώδικες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις:

α. για την άρση των εμποδίων που εμποδίζουν την προώθηση της ευημερίας του αθλητή, ιδίως εάν είναι ανήλικος, και της ψυχοσωματικής ανάπτυξης του ίδιου σύμφωνα με τις σχετικές φιλοδοξίες, δυνατότητες, ικανότητες και ιδιαιτερότητες,

β. για την άρση εμποδίων που εμποδίζουν τη συμμετοχή του αθλητή σε δραστηριότητες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκείας, περιουσίας, γέννησης, σωματικής, πνευματικής, σχεσιακής ή αθλητικής κατάστασης.

 1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί και ιδίως να προληφθούν και να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές κακοποίησης, βίας και διακρίσεων, οι κώδικες θεσπίζουν επίσης:

α.  τις περιπτώσεις, τις προστασίες και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής αναστολής από αθλητικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργάνων της αθλητικής δικαιοσύνης, βάσει των διαδικασιών και των πολιτικών που υιοθετούνται από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος,

β.  ειδικές διαδικασίες για την επιλογή των αθλητικών φορέων, μεταξύ άλλων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι να εργαστούν στον τομέα των δραστηριοτήτων της νεολαίας και σε άμεση επαφή με ανήλικα μέλη, κατά περίπτωση,

γ.  τους ελάχιστους ελέγχους πριν από την πρόσληψη και τους περιοδικούς ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται από τους Συνεργάτες στις διαδικασίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και τη διατήρηση των σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

δ.  επαρκείς υποχρεώσεις ενημέρωσης για τη διάδοση των διατάξεων και πρωτοκόλλων που αφορούν την προστασία των ανηλίκων, μεταξύ άλλων μέσω μαθημάτων κατάρτισης και ετήσιων μαθημάτων επικαιροποίησης που απευθύνονται σε όλους όσοι συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και αφορούν ανήλικα μέλη,

ε.  διατάξεις που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των εγγράφων ή των πληροφοριών που λαμβάνονται ή εντοπίζονται σχετικά με τυχόν αναφορές ή καταγγελίες παραβίασης του Κώδικα.

Άρθρο 11. Καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών 

 1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις όλων των μελών είναι:

α)  να συμπεριφέρονται πιστά, με εντιμότητα και ορθότητα κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας που συνδέεται με τον αθλητικό χώρο και να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τα άλλα μέλη,

β)  να απέχουν από τη χρήση γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής γλώσσας, ακατάλληλης ή υπαινικτικής, ακόμη και σε παιχνιδιάρικες καταστάσεις, για διασκέδαση ή ως αστείο,

γ)  να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των άλλων μελών, δεσμευόμενοι να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα υγιές, ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον,

δ)  να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε αθλήματα, υποστηρίζοντας άλλα μέλη σε μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,

ε)  δεσμεύονται να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν και να προωθήσουν μια υγιή ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της αθλητικής σφαίρας, ενισχύοντας επίσης το ψυχαγωγικό, σχεσιακό και κοινωνικό προφίλ της αθλητικής δραστηριότητας,

στ) να δημιουργήσουν μια ισορροπημένη σχέση με εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα ή εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα των αθλητών ή των εκπροσώπων τους,

ζ) να προλαμβάνουν και να αποθαρρύνουν διαφορές, συγκρούσεις και διαφωνίες, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης υγιούς, αποτελεσματικής και εποικοδομητικής επικοινωνίας,

η) να συμμετέχουν προληπτικά σε περίπτωση καταχρηστικής, χειριστικής, απειλητικής ή επιθετικής συμπεριφοράς.

θ)  να συνεργάζονται με άλλα μέλη για την πρόληψη, τη διαπίστωση και την καταστολή της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων (ατομικών ή συλλογικών),

ι)   να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στο εν λόγω άτομο οποιαδήποτε κατάσταση, ακόμη και δυνητική, που εκθέτει τον εαυτό του ή άλλους σε προκατάληψη, κίνδυνο, φόβο ή δυσφορία.

Άρθρο 12. Καθήκοντα και υποχρεώσεις στελεχών

 1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των στελεχών όλων των επιπέδων και των εκπαιδευτών/προπονητών είναι:

α)  να ενεργούν για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών κακοποίησης, βίας και διακρίσεων,

β)  να απέχουν από οποιαδήποτε κατάχρηση της θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής κάποιου επί των μελών, ιδίως εάν είναι ανήλικοι,

γ)  να συμβάλλουν στη συγκρότηση και την αρμονική ανάπτυξη των μελών, ιδίως εάν είναι ανήλικοι,

δ)  να αποφεύγουν κάθε περιττή σωματική επαφή με τα μέλη, ιδίως εάν είναι ανήλικοι,

ε)  να προωθούν μια σχέση μεταξύ των μελών που να είναι έτοιμη για σεβασμό και συνεργασία, αποτρέποντας δυσλειτουργικές καταστάσεις, οι οποίες δημιουργούν, ακόμη και μέσω χειραγώγησης, κατάσταση υποταγής, κινδύνου ή φόβου,

στ) να απέχουν από τη δημιουργία καταστάσεων οικειότητας με το ανήλικο μέλος,

ζ)  να εφαρμόζουν, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των διάφορων γεγονότων, υλικοτεχνικές λύσεις με στόχο την πρόληψη καταστάσεων δυσφορίας και/ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, στις οποίες συμμετέχουν στις επιλογές τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα τους ή οι εκπρόσωποί τους,

η)  να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν με το ανήλικο μέλος τους στόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, επεξήγηση των τρόπων με τους οποίους επιδιώκονται οι στόχοι αυτοί και συμμετοχή στις επιλογές εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή των θεμάτων στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα τους ή των εκπροσώπων τους,

θ)  να απέχουν από στενές επικοινωνίες και επαφές με το ανήλικο μέλος, μεταξύ άλλων μέσω κοινωνικών δικτύων,

ι)   να διακόπτουν αμέσως κάθε επαφή με το ανήλικο μέλος εάν υπάρχουν καταστάσεις άγχους, φόβου ή δυσφορίας που απορρέουν από τη συμπεριφορά του, ενεργοποιώντας τον καθορισμένο υπεύθυνο επικοινωνίας,

ια) να αξιοποιούν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες στον τελικό σχεδιασμό ή/και διαχείριση της διατροφής στον αθλητικό τομέα,

ιβ) να αναφέρουν αμέσως τυχόν διατροφικές διαταραχές οποιουδήποτε εμπλεκομένου στη διοργάνωση γεγονότων και δραστηριοτήτων,

ιγ) να δηλώνουν τις αιτίες ασυμβατότητας και σύγκρουσης συμφερόντων,

ιδ) να φροντίζουν για την προάσπιση των αξιών του αθλητισμού, μεταξύ άλλων με την εκπαίδευση των ανθρώπων να απορρίπτουν απαγορευμένες ουσίες ή μεθόδους αλλοίωσης των αθλητικών επιδόσεων των μελών τους,

ιε)  να γνωρίζουν και να ενημερώνονται συνεχώς για τις πολιτικές διασφάλισης, τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων, καθώς και για τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης και επικοινωνίας στον τομέα του αθλητισμού,

ιστ) να μην χρησιμοποιούν, αναπαράγουν και διαδίδουν εικόνες ή βίντεο ανηλίκων, εκτός εάν πρόκειται για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, λαμβάνοντας τις απαραίτητες άδειες από εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα ή από τα θέματα στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα τους ή από τους εκπροσώπους τους,

ιζ)  να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στον υπεύθυνο επικοινωνίας καταστάσεις, ακόμη και πιθανές καταστάσεις, που εκθέτουν τα μέλη σε προκατάληψη, κίνδυνο, φόβο ή δυσφορία.

 Άρθρο 13. Δικαιώματα, Καθήκοντα και Υποχρεώσεις αθλητών και ασκούμενων 

 1. Τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ασκούμενων και των αθλητών είναι τα ακόλουθα:

α.  να σέβονται την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των ασκούμενων και των αθλητών, ενθαρρύνοντας την αμοιβαία βοήθεια και υποστήριξη,

β.  να γνωστοποιούν τις φιλοδοξίες τους στους αθλητικούς διευθυντές και προπονητές και να αξιολογούν με πνεύμα συνεργασίας τις προτάσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και προπονητικούς στόχους και τους τρόπους επίτευξης αυτών των στόχων, επίσης με την υποστήριξη εκείνων που έχουν γενική ευθύνη ή εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα τους, ενδεχομένως συγκρίνοντας τον εαυτό τους με άλλους αθλητές και ασκούμενους,

γ.  να επικοινωνούν στους αθλητικούς και τεχνικούς διευθυντές καταστάσεις άγχους, φόβου ή δυσφορίας που αφορούν τον εαυτό τους ή άλλους,

δ.  να φροντίζουν για την πρόληψη, αποφυγή και να αναφέρουν δυσλειτουργικές καταστάσεις που δημιουργούν, ακόμη και μέσω χειραγώγησης, κατάσταση υποταγής, κινδύνου ή φόβου σε άλλους αθλητές και ασκούμενους,

ε.  να σέβονται και να προστατεύουν την αξιοπρέπεια, την υγεία και την ευημερία των άλλων αθλητών και ασκούμενων και, γενικότερα, όλων όσων συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες,

στ. να σέβονται την εκπαιδευτική και επιμορφωτική λειτουργία των στελεχών, των αθλητικών διευθυντών και τεχνικών,

ζ.  να διατηρούν σχέσεις σεβασμού με άλλους αθλητές και ασκούμενους και με οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε αθλητικές δραστηριότητες,

η.  να αναφέρουν κάθε τραυματισμό ή ατύχημα στα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή στα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα των αθλητών και των ασκούμενων ή στους εκπροσώπους τους,

θ.  να αποφεύγουν την επαφή και τις προσωπικές καταστάσεις με αθλητικούς και τεχνικούς διευθυντές, ακόμη και με την ευκαιρία των εκτός έδρας αγώνων, αναφέροντας οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά,

ι.   να απέχουν από τη διάδοση φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκοπημένου υλικού ιδιωτικής ή προσωπικής φύσης που λαμβάνουν, το οποίο αναφέρει μη συμμορφούμενη συμπεριφορά σε όσους ασκούν τη γονική μέριμνα ή στα θέματα στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα τους ή στους εκπροσώπους τους, καθώς και στον ορισθέντα υπεύθυνο επικοινωνίας,

ια. να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση, στο εν λόγω άτομο, οποιαδήποτε κατάσταση, ακόμη και δυνητική, που εκθέτει τον εαυτό τους ή άλλους σε κίνδυνο ή προκατάληψη.

27ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 – 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(γωνία οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου & Αγίου Δημητρίου)

Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για τη διοργάνωση από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος ενός επετειακού συνεδρίου, λόγω των 70 χρόνων της Ένωσης (1954-2024),  του 27ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,  που θα διεξαχθεί από 19 έως 21 Απριλίου του 2024.

ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής των επιστημονικών ανακοινώσεων έως 16 Απριλίου 2024.

Δελτίο Εγγραφής     Δελτίο Συμμετοχής με Επιστημονική Ανακοίνωση

       Γενικές Οδηγίες    ΑΔΕΙΑ

Πρόσκληση στην Τελετή Έναρξης   Η αφίσα του Συνεδρίου

Οριστικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short  και full paper) και ειδικές εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες,  εξειδικευμένα σεμινάρια και workshops. Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο επίσης θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

Β. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Στο συνέδριο θα υπάρχουν ενότητες που θα περιλαμβάνουν και τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Η Φυσική Αγωγή από την Προσχολική Αγωγή μέχρι την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή. Ντόπινγκ. Παιχνίδια Αναψυχής. Αθλητική Ψυχολογία. Οργάνωση & Διοίκηση. Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ. Οργάνωση γυμναστηρίου, αθλητικές εγκαταστάσεις & προϊόντα. Αθλητική διατροφή. Άσκηση και διατροφή. Ιατρική της άθλησης. Άσκηση και υγεία. Θέματα Εργοφυσιολογίας, Βιοκινητικής – Βιομηχανικής, Βιοχημείας, Φυσιολογίας και οι πρακτικές τους εφαρμογές. Γενικά και ειδικά θέματα προπονητικής ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Σύγχρονες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και στον αθλητισμό. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθλητική Κοινωνιολογία. Υποστηρικτικές επιστήμες στον αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή. Κλινική εργοφυσιολογία. Εξειδικευμένα σεμινάρια, κλπ.

Γ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Σεμινάρια

 1. Pilates update: Reformer & Mat (θεωρία και πράξη)
 2. Διατάσεις και ανισορροπίες γύρω από την Λεκάνη – Stretching and Pelvic Muscular Imbalances (θεωρία και πράξη)
 3. Η τέχνη της διδασκαλίας του Τένις στα μικρά παιδιά (θεωρία και πράξη)
 4. Το Νερό ως περιβάλλον άσκηση και ασφάλειας στη ζωή και την εκπαίδευση του ανθρώπου: Κινητικές Δεξιότητες και Απόδοση (θεωρία και πράξη)
 5. Χρήση ψυχολογικών τεχνικών στον αθλητισμό, και πως αυτές χρησιμοποιούνται στους αγώνες από μεγάλους αθλητές και αθλήτριες. Παραδείγματα από 20 αθλήματα
 6. Το Σήμερα και το Αύριο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ)
 7. Παρουσίαση του Pétanque – Εδαφοσφαίριση (θεωρία και πράξη)
 8. Προστασία στους Αθλητικούς Χώρους
 9. Μαθαίνω να Γυμνάζομαι Σωστά. Λειτουργική Εκγύμναση Μυών, Κίνδυνοι και Προβλήματα που Προκύπτουν από μια Λανθασμένη Προπόνηση Δύναμης – Μέτρα Πρόληψης

Παρουσιάσεις – Στρογγυλές Τράπεζες:

 • Η ολιστική πολιτική για την προστασία ανήλικων και ενηλίκων (Safeguarding) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
 • Ανάσχεση της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό με χρήση τεχνολογιών μάθησης για παιδιά
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για Αθλητές
 • Από την Απόδοση στην Ευημερία: Η Συνεισφορά του Life Coaching στον Αθλητισμό
 • Είναι ζωντανές οι Ολυμπιακές αξίες σήμερα; Νέοι ρόλοι και παγκόσμιες προκλήσεις για το Ολυμπιακό κίνημα.
 • Οι ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΚΑΡ.Π.Α στο σχολείο. Από τη Θεωρία στην Πράξη
 • Ποδόσφαιρο: η προσέγγιση της προπόνησης σε αναπτυξιακές ηλικίες
 • Βιβλιοπαρουσιάσεις

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ).

Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, Κλινική εργοφυσιολογία, κ.α.

Ε. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προκειμένου να: α) ανταποκριθεί στο χαρακτήρα του Συνεδρίου, β) προσελκύσει συμμετοχές επιστημόνων από το εξωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να ανακοινώσουν το ερευνητικό τους έργο χωρίς η γλώσσα να αποτελεί φραγμό και γ) να διευκολύνει τους συναδέλφους από το εσωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν η ανακοίνωσή τους στο Συνέδριο να αποτελέσει διαπιστευτήριο για διεθνή εξέλιξη και πορεία, καθιέρωσε πλέον την ειδική ενότητα στον Τομέα των Επιστημονικών Ανακοινώσεων για ξενόγλωσσες παρουσιάσεις εργασιών (ισχύει και για τα short paper και για τα full paper). Η υποβολή περίληψης, τα στοιχεία ερευνητού/-ών κοκ, η παρουσίαση (προφορικό κομμάτι και διαφάνειες) μπορούν να γίνουν είτε μόνο στην αγγλική γλώσσα είτε και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Όλες οι ανακοινώσεις (ασχέτως επιστημονικού πεδίου) θα γίνουν στην ίδια ενότητα, εκτός εάν ο αριθμός τους επιτρέπει την περαιτέρω κατηγοριοποίησή τους και δημιουργία περισσοτέρων της μίας ξενόγλωσσων ενοτήτων. Η παρεχόμενη από την ΕΓΒΕ βεβαίωση παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα είναι γραμμένη στην αγγλική.

ΣΤ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ SHORT ΚΑΙ FULL PAPER. Στο 27ο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν και short paper, καθώς και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του 27ου Συνεδρίου, δηλαδή στο 1ο τεύχος του 2024 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. (ISSN: 1106-4196). Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για τα short paper είναι 70 € και για τα full paper 100 €. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη διεύθυνση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Τα full paper δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial). Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το συνέδριο και θα πρέπει απαραιτήτως εφόσον δεν υποβληθούν μέσω διαδικτύου, να συνοδεύονται από cd ή USB.

Ζ) ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Όλες οι ερευνητικές εργασίες θα συμπεριληφθούν και θα παρουσιαστούν σε ξεχωριστές ενότητες στις οποίες θα περιλαμβάνονται μόνο ερευνητικές εργασίες, πράγμα το οποίο θα ισχύσει και για το έντυπο των περιλήψεων των επιστημονικών ανακοινώσεων, ενώ και στη βεβαίωση που θα χορηγεί η οργανωτική επιτροπή ως αποδεικτικό παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα υπάρχει σχετική αναφορά.

Η) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ POSTER. Στην καλύτερη επιστημονική ανακοίνωση, προφορική ή αναρτημένη (poster), καθώς και στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster), θα απονεμηθεί ειδικό δίπλωμα για τη βράβευση και στον πρώτο συγγραφέα της ανακοίνωσης θα δοθούν 2 χρόνια δωρεάν συνδρομές για το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310282512  

24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16 – 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος)

Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 8 Δεκεμβρίου 2023, χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης.

Αναλυτικό Πρόγραμμα → Συνοπτικό Πρόγραμμα   → Γενικές Οδηγίες     → Δελτίο Συμμετοχής

Η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Η συμμετοχή στα σεμινάρια για όσους εγγραφούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο είναι δωρεάν. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Το συνέδριο θα περιλαμβάνει 4 εξειδικευμένα σεμινάρια

 • Σεμινάριο «Pilates update – Οι τελευταίες εξελίξεις στη μέθοδο του Joseph Pilates σύμφωνα με τις επιστήμες της άσκησης. Οργάνωση μαθήματος, ασκησιολόγιο, αντενδείξεις, παραλλαγές και νέος εξοπλισμός σε Mat & Equipment».
 • Σεμινάριο «Αποτελεσματικοί κανόνες συμπεριφοράς ή στρατηγικές θετικής συμπεριφοράς προπονητών/τριών και γονέων στο νεανικό αθλητισμό».
 • Σεμινάριο «Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό».
 • Σεμινάριο «Παιδί, Άσκηση και Υγεία στο Νερό».

Eδικές εισηγήσεις, στρογγυλές τράπεζες Workshops

 • «Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και Αθλητισμός». Η συμμετοχή του μη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού οργανισμού «Greek Eco Project» έρχεται να μας θυμίσει την άρρηκτη σχέση που έχει ο αθλητισμός με το περιβάλλον και πόσο επιτακτική είναι πλέον η ανάγκη για πιο πράσινες και βιώσιμες πρακτικές σε όλες τις εκφάνσεις του.
 • «Bask@School:  Συνεργασία αθλητικών σωματείων και σχολείων για την προώθηση της καλαθοσφαίρισης στους νέους».
 • «Η ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών μέσω της παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων ποδηλάτου: μελέτες περίπτωσης και διδάγματα».

Όπως επίσης ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper). Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί Δίπλωμα Συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ): Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, Κλινική εργοφυσιολογία κλπ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512

26ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 – 7 ΜΑΪΟΥ 2023

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για τη διοργάνωση από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος του 26ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που θα διεξαχθεί από 5 – 7 Μαΐου 2023. Λόγω της παρατεταμένης εκκρεμότητας ως προς τον καθορισμό της ημερομηνίας των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών και με δεδομένο ότι ουσιαστικά οι 2 Κυριακές του Απριλίου και οι 3 του Μαΐου, θεωρούνται ως πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής τους (πρώτες ή δεύτερες εκλογές δεν έχει σημασία), το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. και η Οργανωτική Επιτροπή του 26ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αποφάσισαν να μεταθέσουν την ημερομηνία διεξαγωγής και να πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Μαΐου 2023. Επειδή δε, ο φορέας μας θα ήταν αδύνατο να αντέξει το δυσβάσταχτο κόστος διοργάνωσης, σε περίπτωση που θα πρέπει να ακυρωθεί η διεξαγωγή του λόγω εκλογών, αποφασίστηκε επίσης, το συνέδριο να διεξαχθεί διαδικτυακά. Ως εκ τούτου, ανακαθορίζεται και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιστημονικών ανακοινώσεων οι οποίες θα γίνονται δεκτές έως 2 Μαΐου 2023.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δελτίο Εγγραφής    Γενικές Οδηγίες

Α. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short  και full paper) και ειδικές εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες,  εξειδικευμένα σεμινάρια και workshops. Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο επίσης θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

Β. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Στο συνέδριο θα υπάρχουν ενότητες που θα περιλαμβάνουν και τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Η Φυσική Αγωγή από την Προσχολική Αγωγή μέχρι την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή. Ντόπινγκ. Παιχνίδια Αναψυχής. Αθλητική Ψυχολογία. Οργάνωση & Διοίκηση. Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ. Οργάνωση γυμναστηρίου, αθλητικές εγκαταστάσεις & προϊόντα. Αθλητική διατροφή. Άσκηση και διατροφή. Ιατρική της άθλησης. Άσκηση και υγεία. Θέματα Εργοφυσιολογίας, Βιοκινητικής – Βιομηχανικής, Βιοχημείας, Φυσιολογίας και οι πρακτικές τους εφαρμογές. Γενικά και ειδικά θέματα προπονητικής ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Σύγχρονες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και στον αθλητισμό. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθλητική Κοινωνιολογία. Υποστηρικτικές επιστήμες στον αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή. Κλινική εργοφυσιολογία. Εξειδικευμένα σεμινάρια, κλπ.

Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ).

Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, Κλινική εργοφυσιολογία, κ.α.

Δ. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προκειμένου να: α) ανταποκριθεί στο χαρακτήρα του Συνεδρίου, β) προσελκύσει συμμετοχές επιστημόνων από το εξωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να ανακοινώσουν το ερευνητικό τους έργο χωρίς η γλώσσα να αποτελεί φραγμό και γ) να διευκολύνει τους συναδέλφους από το εσωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν η ανακοίνωσή τους στο Συνέδριο να αποτελέσει διαπιστευτήριο για διεθνή εξέλιξη και πορεία, καθιέρωσε πλέον την ειδική ενότητα στον Τομέα των Επιστημονικών Ανακοινώσεων για ξενόγλωσσες παρουσιάσεις εργασιών (ισχύει και για τα short paper και για τα full paper). Η υποβολή περίληψης, τα στοιχεία ερευνητού/-ών κοκ, η παρουσίαση (προφορικό κομμάτι και διαφάνειες) μπορούν να γίνουν είτε μόνο στην αγγλική γλώσσα είτε και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Όλες οι ανακοινώσεις (ασχέτως επιστημονικού πεδίου) θα γίνουν στην ίδια ενότητα, εκτός εάν ο αριθμός τους επιτρέπει την περαιτέρω κατηγοριοποίησή τους και δημιουργία περισσοτέρων της μίας ξενόγλωσσων ενοτήτων. Η παρεχόμενη από την ΕΓΒΕ βεβαίωση παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα είναι γραμμένη στην αγγλική.

Ε) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ SHORT ΚΑΙ FULL PAPER. Στο 26ο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν και short paper, καθώς και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του 26ου Συνεδρίου, δηλαδή στο 1ο τεύχος του 2023 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. (ISSN: 1106-4196). Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για τα short paper είναι 70 € και για τα full paper 100 €. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη διεύθυνση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Τα full paper δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial). Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το συνέδριο και θα πρέπει απαραιτήτως εφόσον δεν υποβληθούν μέσω διαδικτύου, να συνοδεύονται από cd ή USB.

ΣΤ) ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Όλες οι ερευνητικές εργασίες θα συμπεριληφθούν και θα παρουσιαστούν σε ξεχωριστές ενότητες στις οποίες θα περιλαμβάνονται μόνο ερευνητικές εργασίες, πράγμα το οποίο θα ισχύσει και για το έντυπο των περιλήψεων των επιστημονικών ανακοινώσεων, ενώ και στη βεβαίωση που θα χορηγεί η οργανωτική επιτροπή ως αποδεικτικό παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα υπάρχει σχετική αναφορά.

Ζ) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ POSTER. Στην καλύτερη επιστημονική ανακοίνωση, προφορική ή αναρτημένη (poster), καθώς και στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster), θα απονεμηθεί ειδικό δίπλωμα για τη βράβευση και στον πρώτο συγγραφέα της ανακοίνωσης θα δοθούν 2 χρόνια δωρεάν συνδρομές για το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310282512  

23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.


23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 – 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος)

Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 2 Δεκεμβρίου 2022,  χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου    → Δελτίο Συμμετοχής

Η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Η συμμετοχή στα σεμινάρια για όσους εγγραφούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο είναι δωρεάν. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες, 5 εξειδικευμένα σεμινάρια και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper). Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί Δίπλωμα Συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στο πλαίσιο του 23ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 5 εξειδικευμένα σεμινάρια.

1) Σεμινάριο «Η Ηλεκτροδιέγερση Μυών (EMS) στην Υπηρεσία της Άσκησης». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

2) Σεμινάριο «Διατροφή και Άσκηση. Διατροφικές Στρατηγικές, Συμπληρώματα Διατροφής, Διατροφή Πριν τον Αγώνα κατά τη Διάρκεια και Μετά τον Αγώνα». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

3) Σεμινάριο «Ποδήλατο: Μέσο Άσκησης Μετακίνησης και Ψυχαγωγίας». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

4) Σεμινάριο «Τένις: Εισαγωγή της Αντισφαίρισης στο Δημοτικό Σχολείο – Βιωματικές Διδασκαλίες». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

5) Σεμινάριο «Erasmus+Sport Project PAYAMOS – Promotion of Physical Activity of the Youth through Active Mobility to School / Προώθηση της σωματικής δραστηριότητας της νεολαίας μέσω ενεργού κινητικότητας στο σχολείο (WP6: Raising Αwareness – WP6: Αύξηση της Ευαισθητοποίησης) – Τα οφέλη του βαδίσματος – The benefits of walking (Project Number: 613171-EPP-1-2019-1-DE-SPO-SCP)». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ): Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, Κλινική εργοφυσιολογία κλπ.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη, Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) καθώς και τα short paper και οι ολόκληρες εργασίες (full paper) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2022 (χωρίς δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση), είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξένου Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ 2310282512), είτε ηλεκτρονικά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr, όπως και τις οδηγίες συγγραφής της περίληψης. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μίας περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. Καμία εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση εάν δεν έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού  www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial).
 2. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν short paper αλλά και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου, δηλαδή στο 4ο τεύχος του 2022 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για κάθε short paper είναι 70 Ευρώ και για κάθε full paper είναι 100 Ευρώ. Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το Πανελλήνιο Συνέδριο. Η προθεσμία υποβολής τους είναι μέχρι 2 / 12 / 2022.
 3. Όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν στο έντυπο πρόγραμμα, που θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του συνεδρίου στους μετέχοντες.
 4. Όσοι θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2022), μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. και να το αποστείλουν, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο εφόσον παρουσιάζουν εργασία. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους, αίτηση εγγραφής στην ΕΓΒΕ μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση, τ.κ., δήμο, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από τη δωρεάν συμμετοχή που ισχύει για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.
 5. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30.
 6. Η οικονομική τακτοποίηση των επιστημονικών ανακοινώσεων και των εγγραφών μπορεί να γίνεται είτε με ταχυδρομική επιταγή (ΕΛΤΑ) είτε μέσω λογαριασμού τραπέζης και με ebanking ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΒΑΝ: GR4301102070000020748010830
 1. Το έντυπο του προγράμματος του συνεδρίου και των περιλήψεων των ανακοινώσεων που θα διανεμηθεί, δεν συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.
 2. Στους συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 2 / 12 / 2022

 1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 03 και μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial).
 2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις.
 3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
 4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες.
 5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε – υποβάλετε και cd με το αρχείο της περίληψης, διαφορετικά η εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στο email της Ε.Γ.Β.Ε. info@egve.gr ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο site της Ε.Γ.Β.Ε.  www.egve.gr. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται μαζί (με φαξ ή σκαναρισμένη ή μαζί με το φάκελο αποστολής της εργασίας) η απόδειξη πληρωμής της εργασίας στα ΕΛΤΑ ή σε Τράπεζα (εφόσον η πληρωμή έχει γίνει μέσω ebanking).
 6. Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και θα υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης μέσω Η/Υ.
 7. Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 0,80 m πλάτος x 1,00 m ύψος.
 8. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου.

25ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.


25ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 – 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ

6 Απριλίου 2022

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Φίλες και φίλοι

Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. και η Οργανωτική Επιτροπή του 25ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους της παρούσας χρονικής συγκυρίας, καθώς και το ασταθές υγειονομικό περιβάλλον, αποφάσισαν ότι το 25ο Διεθνές Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 10 Απριλίου 2022, διαδικτυακά.

Η προθεσμία υποβολής των επιστημονικών ανακοινώσεων είναι έως και 6 Απριλίου 2022, χωρίς δυνατότητα να δοθεί οποιαδήποτε άλλη παράταση. Συνεχίζεται λοιπόν κανονικά η διαδικασία υποβολής και κρίσης των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την υποβολή τους στο 25ο Δ.Σ.Φ.Α.Α. της Ε.Γ.Β.Ε. και δημοσιεύονται αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. – www.egve.gr. Όσοι/ες έχουν υποβάλει ήδη ή θα υποβάλουν εργασία θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:

Α) Θα πρέπει επιπλέον να αποστείλουν στην Ε.Γ.Β.Ε. με email ή με we transfer ή με filemail σε συγχρονισμένο αρχείο το power point και το βίντεο της παρουσίασης της εργασίας τους μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών (έως 20 λεπτά για τα full και τα short paper) σε ένα αρχείο βίντεο δύο παραθύρων. Η αποστολή του οπτικοακουστικού υλικού για τις εργασίες που έχουν ήδη υποβληθεί και εγκριθεί πρέπει να γίνει το συντομότερο, κατά προτίμηση έως την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.

Β) Όλες οι ανακοινώσεις που θα περάσουν από τη διαδικασία κρίσης της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου και θα εγκριθούν για παρουσίαση, θα συμπεριληφθούν στο 1ο και 2ο τεύχος του 2022, του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» (ISSN: 1106-4196), το οποίο θα εκδοθεί κανονικά εντός του Μαΐου του 2022.

Γ) Οι βεβαιώσεις παρουσίασης επιστημονικής εργασίας θα δοθούν άμεσα και έγκαιρα (αμέσως μετά την e-παρουσίασή τους). Για τη διευκόλυνση των συγγραφέων η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε για τις επιστημονικές ανακοινώσεις που υποβάλλονται και έχουν λάβει την έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής, να έχει διαθέσιμες και βεβαιώσεις έγκρισης για παρουσίαση επιστημονικής εργασίας στο 25ο Δ.Σ.Φ.Α.Α., για όσους συγγραφείς το ζητήσουν.

Δ) Η οικονομική τακτοποίηση των επιστημονικών ανακοινώσεων μπορεί να γίνεται είτε με ταχυδρομική επιταγή είτε μέσω λογαριασμού τραπέζης και με e-banking:

ΙΒΑΝ: GR4301102070000020748010830

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ                       ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512  –  email: info@egve.gr 

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ).

Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, Κλινική εργοφυσιολογία, κ.α.

Β. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προκειμένου να: α) ανταποκριθεί στο χαρακτήρα του Συνεδρίου, β) προσελκύσει συμμετοχές επιστημόνων από το εξωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να ανακοινώσουν το ερευνητικό τους έργο χωρίς η γλώσσα να αποτελεί φραγμό και γ) να διευκολύνει τους συναδέλφους από το εσωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν η ανακοίνωσή τους στο Συνέδριο να αποτελέσει διαπιστευτήριο για διεθνή εξέλιξη και πορεία, καθιέρωσε πλέον την ειδική ενότητα στον Τομέα των Επιστημονικών Ανακοινώσεων για ξενόγλωσσες παρουσιάσεις εργασιών (ισχύει και για τα short paper και για τα full paper). Η υποβολή περίληψης, τα στοιχεία ερευνητού/-ών κοκ, η παρουσίαση (προφορικό κομμάτι και διαφάνειες) μπορούν να γίνουν είτε μόνο στην αγγλική γλώσσα είτε και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Όλες οι ανακοινώσεις (ασχέτως επιστημονικού πεδίου) θα γίνουν στην ίδια ενότητα, εκτός εάν ο αριθμός τους επιτρέπει την περαιτέρω κατηγοριοποίησή τους και δημιουργία περισσοτέρων της μίας ξενόγλωσσων ενοτήτων. Η παρεχόμενη από την ΕΓΒΕ βεβαίωση παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα είναι γραμμένη στην αγγλική.

Γ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ SHORT ΚΑΙ FULL PAPER. Στο 25ο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν και short paper, καθώς και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του 25ου Συνεδρίου, δηλαδή στο 1ο τεύχος του 2022 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. (ISSN: 1106-4196). Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για τα short paper είναι 70 € και για τα full paper 100 €. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη διεύθυνση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Τα full paper δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial). Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το συνέδριο και θα πρέπει απαραιτήτως εφόσον δεν υποβληθούν μέσω διαδικτύου, να συνοδεύονται από cd.

Δ. ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Όλες οι ερευνητικές εργασίες θα συμπεριληφθούν και θα παρουσιαστούν σε ξεχωριστές ενότητες στις οποίες θα περιλαμβάνονται μόνο ερευνητικές εργασίες, πράγμα το οποίο θα ισχύσει και για το έντυπο των περιλήψεων των επιστημονικών ανακοινώσεων, ενώ και στη βεβαίωση που θα χορηγεί η οργανωτική επιτροπή ως αποδεικτικό παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα υπάρχει σχετική αναφορά.

Ε, ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ POSTER. Στην καλύτερη επιστημονική ανακοίνωση, προφορική ή αναρτημένη (poster), καθώς και στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster), θα απονεμηθεί ειδικό δίπλωμα για τη βράβευση και στον πρώτο συγγραφέα της ανακοίνωσης θα δοθούν 2 χρόνια δωρεάν συνδρομές για το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός».

22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.


22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 – 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (www.egve.gr)
Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων
9 Δεκεμβρίου 2021

Δελτίο Συμμετοχής

Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για τη διοργάνωση από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος του 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί  διαδικτυακά. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες, εξειδικευμένα σεμινάρια και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ): Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, Κλινική εργοφυσιολογία κλπ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) καθώς και τα short paper και οι ολόκληρες εργασίες (full paper) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 3 Δεκεμβρίου 2021 (χωρίς δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση), είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξένου Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ 2310 / 282512), είτε ηλεκτρονικά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr, όπως και τις οδηγίες συγγραφής της περίληψης. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μίας περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. Καμία εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση εάν δεν έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη δ/νση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial).
    2. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν short paper αλλά και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου, δηλαδή στο 4ο τεύχος του 2021 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για κάθε short paper είναι 70 Ευρώ και για κάθε full paper είναι 100 Ευρώ. Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το Πανελλήνιο Συνέδριο. Η προθεσμία υποβολής τους είναι μέχρι 3 / 12 / 2021.
    3. Όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν στο έντυπο πρόγραμμα, που θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του συνεδρίου στους μετέχοντες.
    4. Όσοι θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2021), μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. και να το αποστείλουν, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο εφόσον παρουσιάζουν εργασία. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους, αίτηση εγγραφής στην ΕΓΒΕ μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση, τ.κ., δήμο, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από τη δωρεάν συμμετοχή που ισχύει για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.
    5. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30.
    6. Το έντυπο του προγράμματος του συνεδρίου και των περιλήψεων των ανακοινώσεων που θα διανεμηθεί, δεν συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.
    7. Όσοι/ες υποβάλουν εργασία θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:

   Α) Θα πρέπει επιπλέον να αποστείλουν στην Ε.Γ.Β.Ε. με email ή με we transfer ή με filemail σε συγχρονισμένο αρχείο το power point και το βίντεο της παρουσίασης της εργασίας τους μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών (έως 20 λεπτά για τα full και τα short paper) σε ένα αρχείο βίντεο δύο παραθύρων.

  • Β) Οι βεβαιώσεις παρουσίασης επιστημονικής εργασίας θα δοθούν άμεσα και έγκαιρα (αμέσως μετά την e-παρουσίασή τους), ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα να χορηγηθούν και βεβαιώσεις έγκρισης παρουσίασης επιστημονικής εργασίας (αμέσως μετά την κρίση τους από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου).Γ) Όλες οι ανακοινώσεις που θα περάσουν από τη διαδικασία κρίσης της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου και θα εγκριθούν για παρουσίαση, θα συμπεριληφθούν στο 4ο τεύχος του 2021 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», το οποίο θα εκδοθεί κανονικά εντός του Δεκεμβρίου του 2021.Δ) Η οικονομική τακτοποίηση των επιστημονικών ανακοινώσεων και των εγγραφών μπορεί να γίνεται και είτε με ταχυδρομική επιταγή είτε μέσω λογαριασμού τραπέζης και με e-banking:ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΙΒΑΝ: GR4301102070000020748010830

   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 3 / 12 / 2021

     1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 03 και μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial).
     2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις.
     3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
     4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες.
     5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε – υποβάλετε και cd με το αρχείο της περίληψης, διαφορετικά η εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε. (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται μαζί (με φαξ ή σκαναρισμένη ή μαζί με το φάκελο αποστολής της εργασίας) η απόδειξη πληρωμής της εργασίας από τα ΕΛΤΑ.
     6. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου.

21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.


21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 – 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (www.egve.gr)
Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 11 Δεκεμβρίου 2020,
χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης.

Δελτίο Συμμετοχής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

Φίλες και φίλοι,

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις με την πανδημία COVID-19 και την παράταση του lock down μέχρι τις 14/12/2020, η Οργανωτική Επιτροπή και το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. αποφάσισαν τη μετάθεση κατά μία εβδομάδα της διεξαγωγής του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από 19 έως 20 Δεκεμβρίου 2020.

Η νέα προθεσμία υποβολής των επιστημονικών ανακοινώσεων είναι έως και 11 Δεκεμβρίου 2020. Συνεχίζεται λοιπόν κανονικά η διαδικασία υποβολής και κρίσης των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την υποβολή τους στο 21ο Π.Σ.Φ.Α.Α. της Ε.Γ.Β.Ε. και δημοσιεύονται αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. – www.egve.grΌσοι/ες υποβάλουν εργασία θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:

Α) Θα πρέπει επιπλέον να αποστείλουν στην Ε.Γ.Β.Ε. με email ή με we transfer ή με filemail σε συγχρονισμένο αρχείο το power point και το βίντεο της παρουσίασης της εργασίας τους μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών (έως 20 λεπτά για τα full και τα short paper) σε ένα αρχείο βίντεο δύο παραθύρων.

Β) Όλες οι ανακοινώσεις που θα περάσουν από τη διαδικασία κρίσης της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου και θα εγκριθούν για παρουσίαση, θα συμπεριληφθούν στο 3ο τεύχος του 2020 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», το οποίο θα εκδοθεί κανονικά εντός του Δεκεμβρίου του 2020.

Γ) Θα δοθούν άμεσα και έγκαιρα (αμέσως μετά την κρίση τους από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου) βεβαιώσεις έγκρισης παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.

Δ) Η οικονομική τακτοποίηση των επιστημονικών ανακοινώσεων μπορεί να γίνεται και μέσω λογαριασμού τραπέζης και με e-banking:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΒΑΝ: GR4301102070000020748010830

Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. και η Οργανωτική Επιτροπή του 21ου Π.Σ.Φ.Α.Α. θα σας κρατούν ενήμερους/ες για κάθε νέα εξέλιξη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ): Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, κλπ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) καθώς και τα short paper και οι ολόκληρες εργασίες (full paper) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2020 (χωρίς δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση), είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Πρ. Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. & φαξ 2310 / 282512), είτε ηλεκτρονικά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr, όπως και τις οδηγίες συγγραφής της περίληψης. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μίας περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη δ/νση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη δ/νση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου, δηλαδή στο 3ο και 4ο τεύχος του 2020 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε., το οποίο θα εκδοθεί κανονικά εντός του Δεκεμβρίου του 2020. Το ποσό συμμετοχής για κάθε short paper είναι 70 Ευρώ και για κάθε full paper είναι 100 Ευρώ. Επίσης, όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν στο έντυπο πρόγραμμα.
 2. Οι βεβαιώσεις παρουσίασης επιστημονικής εργασίας θα δοθούν άμεσα και έγκαιρα (αμέσως μετά την e-παρουσίασή τους).
 3. Όσοι θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2020), μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. και να το αποστείλουν, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο εφόσον παρουσιάζουν εργασία. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους, αίτηση εγγραφής στην ΕΓΒΕ μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση, τ.κ., δήμο, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές συμμετοχής που ισχύουν για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.
 4. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε ερχόμενοι στο γραφείο της, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 4 / 12 / 2020

 1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 07 και μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial).
 2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις.
 3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
 4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες.
 5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε – υποβάλετε και cd με το αρχείο της περίληψης, διαφορετικά η εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται μαζί (με φαξ ή σκαναρισμένη ή μαζί με το φάκελο αποστολής της εργασίας) η απόδειξη πληρωμής της εργασίας από τα ΕΛΤΑ.
 6. Η μέγιστη χρονική διάρκεια παρουσίασης των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και των short και full paper 20 λεπτά.
 7. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου.

23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17 18 Ιουνίου 2020

Στις 9 Μαρτίου 2020 η Ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της για αναβολή των συνεδριακών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν για την προστασία του πληθυσμού από την εξάπλωση του Κορωνοϊού COVID-19, περιορισμός που δεν έχει ακόμα αρθεί. Στη συνέχεια στις 23 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε τελικά έως και τις 3 Μαΐου 2020. Παρά τη μερική και σταδιακή άρση των περιορισμών, όπως φαίνεται δεν θα καταστεί δυνατόν να διοργανωθούν συνεδριακές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή κοινού στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, έως και το τέλος Ιουνίου του 2020 τουλάχιστον. Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, την δια ζώσης διοργάνωση του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α. & Α. με όλα τα σεμινάρια (πρακτικά και θεωρητικά), τις στρογγυλές τράπεζες και τα work shop που είχαν αρχικά προγραμματιστεί. Είναι αυτονόητο ότι αμιγώς πρακτικά σεμινάρια και μεικτά σεμινάρια με θεωρητικό και πρακτικό μέρος δεν είναι δόκιμο να διεξαχθούν εξ αποστάσεως.

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου και το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε., εξάντλησαν κάθε χρονικό περιθώριο για την κανονική διεξαγωγή του, έστω και με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ειδικά πρωτόκολλα. Δεδομένου όμως, ότι έπρεπε να καθοριστεί ημερομηνία τέλεσης του συνεδρίου εντός του Ιουνίου του 2020, χωρίς τον κίνδυνο νέας αναβολής σε άγνωστο χρονικό σημείο, η Ο.Ε. και το Δ.Σ. αποφάσισαν την e-διεξαγωγή συνεδρίου, διαδικτυακά δηλαδή, μόνο για τις επιστημονικές ανακοινώσεις, προφορικές και αναρτημένες, που έχουν υποβληθεί για κρίση στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και έχουν πάρει την έγκρισή της για παρουσίαση.

Έτσι, το 23ο ΔΙΕΘΝΕΣ e-ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (και πρώτο διαδικτυακό), της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, θα διεξαχθεί από 17 έως 18 Ιουνίου 2020.

Η επιλογή μας αυτή ήταν αναπόφευκτη, με δεδομένο ότι είχαν ήδη από τον Ιανουάριο υποβληθεί αρκετές επιστημονικές ανακοινώσεις (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper) και επειδή είχαμε δεχθεί πληθώρα αιτημάτων από όλη την επιστημονική κοινότητα (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, κλπ) για συνέχιση της διαδικασίας υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων. Άλλωστε, οι προθεσμίες που αφορούν τις αιτήσεις για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα, την παρουσίαση πτυχιακών εργασιών, την υποβολή αιτήσεων εκλογής ή εξέλιξης μελών ΔΕΠ, συνέχιζαν και συνεχίζουν να «τρέχουν».

Όπως λοιπόν είχε από την αρχή ανακοινωθεί το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί (διαδικτυακά) και όλες οι ανακοινώσεις που έχουν περάσει από τη διαδικασία κρίσης της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου και εγκρίθηκαν για παρουσίαση, θα συμπεριληφθούν στο 1ο & 2ο τεύχος του 2020 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», το οποίο θα εκδοθεί κανονικά εντός του Ιουνίου του 2020. Θα δοθούν επίσης άμεσα και έγκαιρα (αμέσως μετά την e-παρουσίασή τους) βεβαιώσεις παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.

Οδηγίες για την e-παρουσίαση των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δοθούν ατομικά στους συγγραφείς των εργασιών, προκειμένου να ετοιμάσουν έγκαιρα την παρουσίασή τους.

Έχει εκδοθεί το 1ο & 2ο τεύχος του 2020 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» στο οποίο περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Όσοι παρουσίασαν εργασία μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΓΒΕ προκειμένου να το παραλάβουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512

23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17 – 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

      Δελτίο Συμμετοχής με επιστημονική ανακοίνωση

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ).

Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, κ.α.

Β. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ 23ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:

1) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.

2) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

3) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ SHORT ΚΑΙ FULL PAPER. Στο 23ο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν και short paper, καθώς και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του 23ου Συνεδρίου, δηλαδή στο 1ο τεύχος του 2020 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε.. Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για τα short paper είναι 70 € και για τα full paper 100 €. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη διεύθυνση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Τα full paper δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial). Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το συνέδριο και θα πρέπει απαραιτήτως εφόσον δεν υποβληθούν μέσω διαδικτύου, να συνοδεύονται από cd.

4) ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης του συνεδρίου η επιστημονική και η οργανωτική επιτροπή αποφάσισαν όλες οι ερευνητικές εργασίες να συμπεριληφθούν και να παρουσιαστούν σε ξεχωριστές ενότητες στις οποίες θα περιλαμβάνονται μόνο ερευνητικές εργασίες, πράγμα το οποίο θα ισχύσει και για το έντυπο των περιλήψεων των επιστημονικών ανακοινώσεων, ενώ και στη βεβαίωση που θα χορηγεί η οργανωτική επιτροπή ως αποδεικτικό παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα υπάρχει σχετική αναφορά.

5) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ POSTER. Στο καλύτερο poster θα απονεμηθεί ειδικό δίπλωμα για τη βράβευση και στον πρώτο συγγραφέα της ανακοίνωσης θα δοθούν 2 χρόνια δωρεάν συνδρομές για το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310282512

12