ΕΓΒΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – CHILD PROTECTION POLICY


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (CHILD PROTECTION POLICY)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κατευθυντήριες γραμμές

Εισαγωγή

Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.) ήταν πάντα αφοσιωμένη στην προώθηση του σεβασμού των θεμελιωδών και υποχρεωτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πίστης, δικαιοσύνης και εντιμότητας που προβλέπονται και επικυρώνονται από το καταστατικό και τους κανονισμούς της, δεσμεύεται να καταπολεμήσει όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας.

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που ενημερώθηκε τον Μάρτιο του 2023 αντιπροσωπεύει μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην παροχή προστασίας και υποστήριξης στα παιδιά, δημιουργώντας ένα δίχτυ προστασίας μέσω της συμμετοχής όλων των υφιστάμενων δομών. Καθώς οι στόχοι του σχεδίου περιλαμβάνουν επαναπροσανατολισμό της λειτουργίας και των υπηρεσιών, πολλές αλλαγές και προσαρμογές απομένουν ακόμη να γίνουν.

Στην Ελλάδα επίσης λειτουργεί, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενειακών Υποθέσεων: Αποστολή του είναι να παρέχει αποτελεσματική απάντηση σε καταστάσεις κοινωνικής ανάγκης, κοινωνικού αποκλεισμού και κρίσεων. Μεταξύ των στόχων του κέντρου είναι ο συντονισμός του δικτύου υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης για άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής ανάγκης ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με ειδική πρόβλεψη για τα παιδιά.

Επίσης, υπάρχει Εθνική Γραμμή Προστασίας Παιδιού όπου εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι απαντούν σε κλήσεις παιδιών και εφήβων, αλλά και σε όσους πρέπει να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσκολία ή πρόβλημα ψυχοκοινωνικής φύσης που αφορά ανήλικο. Η τηλεφωνική γραμμή διαχειρίζεται αιτήματα και αναφορές για ανηλίκους που κινδυνεύουν (λόγω κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας, εκμετάλλευσης ή θυματοποίησης) και διαβιβάζει καταγγελίες για παραμέληση-κακομεταχείριση παιδιών στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. Όλες οι κλήσεις είναι δωρεάν.

Τέλος, υπάρχει Νομοθεσία για Λειτουργό Προστασίας Ανηλίκων σε Φορείς Παιδικής Προστασίας που προβλέπει την τοποθέτηση υπαλλήλου ως Λειτουργού Παιδικής Προστασίας – Ν. 4837/2021 (ΦΕΚ Α 178/2021).

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που να επιβάλλει σε όλα τα αθλητικά σωματεία να διαθέτουν μηχανισμούς προστασίας. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εποπτεύει τη ρύθμιση των αθλητικών δραστηριοτήτων και των ομοσπονδιών στην Ελλάδα. Αυτό το Υπουργείο συνέβαλε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση με πολλά άρθρα. Για παράδειγμα: υποχρεωτική απασχόληση ψυχολόγου σε όλες τις Εθνικές Ομοσπονδίες, γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης, καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρόληψη της βίας/κατάχρησης, της διαφθοράς και του ντόπινγκ στον αθλητισμό, συνήγορος του αθλητισμού, κώδικες ακεραιότητας στον τομέα του αθλητισμού κ.λπ.

Έτσι, οι Ομοσπονδίες και τα Σωματεία υποχρεώθηκαν να δημιουργήσουν ή να επικαιροποιήσουν Κώδικες Ακεραιότητας και Δεοντολογίας και να τους εφαρμόσουν πιστά. Οι ομοσπονδίες είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τα πρότυπα των διεθνών ομοσπονδιών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών, εναρμονισμένα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με βάση τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Ολυμπιακό Χάρτη.

Σύμφωνα με το Σύστημα Παιδικής Προστασίας της Ελληνικής πολιτείας αλλά και σύμφωνα με τους Κώδικες Ακεραιότητας και Δεοντολογίας των Ομοσπονδιών, τα πρότυπα των διεθνών ομοσπονδιών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η Ε.Γ.Β.Ε. αναλαμβάνει να παρέχει και να διαδίδει χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές σε όλα τα μέλη της και στους φορείς και τις ενώσεις/σωματεία που συνεργάζεται για τη δημιουργία και την προετοιμασία μοντέλων οργάνωσης και ελέγχου για την εξωστρεφή τους δραστηριότητα και κωδίκων δεοντολογίας για την προστασία των ανηλίκων και για την πρόληψη της παρενόχλησης, της βίας λόγω φύλου και κάθε άλλης κατάστασης διακρίσεων που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή για λόγους εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα καταρτίζονται ανά τετραετία και, σε κάθε περίπτωση, θα επικαιροποιούνται όποτε είναι αναγκαίο, προκειμένου να ενσωματωθούν τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες στις εν λόγω θεμελιώδεις αρχές, τυχόν περαιτέρω διατάξεις που εκδίδονται από το Eθνική Νομοθεσία και τις πιθανές συστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργείου και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τις πολιτικές διασφάλισης. Ο παρών κώδικας συντάχθηκε από ομάδα εργασίας και εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε.

Πλαίσιο, Σκοπός και αποδέκτες

Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.) σύμφωνα με τα ισχύοντα σε εθνικό επίπεδο αλλά και με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και τη νομοθεσία της Ε.Ε. σχετικά με το θέμα, προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία οργανωτικών μοντέλων και τον έλεγχο των αθλητικών δραστηριοτήτων και των κωδίκων δεοντολογίας, από τις ενώσεις / σωματεία που συνδέονται με αυτή, με σκοπό την προώθηση της προστασίας των ανηλίκων και την πρόληψη της παρενόχλησης, της έμφυλης βίας και κάθε άλλης πολιτικής διακρίσεων, για λόγους εθνικότητας, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη διασφάλιση του σεβασμού του δικαιώματος του ατόμου να ασκεί τον αθλητισμό, προστατεύοντάς το από κάθε μορφή κακομεταχείρισης, βίας, διακρίσεων και/ή κακοποίησης, εφόσον διασφαλίζεται η σωματική, ψυχολογική, πνευματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξή του, μέσω της δημιουργίας και της έγκρισης κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών χρήσιμων για την εφαρμογή ενιαίων παρεμβάσεων και μεθοδολογιών σε διαδικαστικό επίπεδο, τόσο σε εθνικό όσο και σε εδαφικό επίπεδο, με συγκεκριμένο στόχο να διασφαλιστεί ότι όλες οι αθλητικές οργανώσεις ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην ανάγκη προστασίας όλων των υποκειμένων.

Θεμελιώδες δικαίωμα των μελών είναι να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, καθώς και να προστατεύονται από κάθε μορφή κακοποίησης, παρενόχλησης, έμφυλης βίας και κάθε άλλης κατάστασης διάκρισης, ανεξαρτήτως εθνικότητας, προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκείας, περιουσίας, γέννησης, σωματικής, πνευματικής, σχεσιακής ή αθλητικής κατάστασης. Το δικαίωμα στην υγεία και την ψυχοσωματική ευεξία των μελών είναι απολύτως κυρίαρχη αξία και σε σχέση με το αθλητικό αποτέλεσμα. Οποιοσδήποτε συμμετέχει σε οποιαδήποτε λειτουργία ή τίτλο σε αθλητικές δραστηριότητες υποχρεούται να σέβεται τα προαναφερθέντα δικαιώματα των μελών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα μέλη της ένωσης, στα σωματεία και τις ενώσεις, σε προπονητές, διευθυντές, καθηγητές Φυσικής Αγωγής, δασκάλους, εκπαιδευτές, αθλητικούς πράκτορες, εθελοντές, επιτηρητές ή προπονητές, αθλητικούς φορείς, σχολικούς φορείς, αθλητικούς συνεργάτες, θρησκευτικά ιδρύματα, δηλαδή όλους εκείνους που ασχολούνται συνεχώς με την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων στον τομέα του αθλητισμού.

Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν μέτρα και διαδικασίες για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε συμπεριφοράς κατάχρησης, βίας ή διακρίσεων, σε κάθε περίπτωση που ολοκληρώνεται σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης, ή μέσω παράλειψης, και/ή με τρόπο αυτοπροσώπως ή μέσω υπολογιστή, στο διαδίκτυο και μέσω μηνυμάτων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κοινωνικών δικτύων, ιστολογίων, προγραμματισμού συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών πληροφοριών.

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής

 1. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα μέλη της ένωσης, στα σωματεία και τις ενώσεις που συνδέονται με την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος και στα μέλη τους, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φαινομένων κακοποίησης, βίας και διακρίσεων.
 2. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν επίσης τη βάση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοποίησης ή της βίας κατά των ζώων στον αθλητισμό, εντός των ορίων της συμβατότητας.

Άρθρο 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

 1. Το θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών είναι να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, καθώς και να προστατεύονται από κάθε μορφή κακοποίησης, παρενόχλησης, βίας με βάση το φύλο και κάθε άλλη προϋπόθεση διάκρισης, ανεξαρτήτως εθνικότητας, προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκείας, πατρογονικής, εκ γενετής, σωματική, πνευματική, σχεσιακή ή αθλητική κατάσταση. Το δικαίωμα στην υγεία και την ψυχοσωματική ευεξία των παιδιών είναι απολύτως κυρίαρχη αξία και σε σχέση με το αθλητικό αποτέλεσμα. Οποιοσδήποτε συμμετέχει σε οποιαδήποτε λειτουργία ή τίτλο σε αθλητική δραστηριότητα υποχρεούται να σέβεται τα προαναφερθέντα δικαιώματα των παιδιών.
 2. Οι συνεργάτες της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος αποτρέπουν και καταπολεμούν κάθε μορφή κακοποίησης, βίας ή διάκρισης κατά των παιδιών, ειδικά εάν είναι ανήλικα. Για το σκοπό αυτό, ενημερώνουν τα μέλη και άπαντες τους συνεργαζόμενους με την Ε.Γ.Β.Ε. (συμπεριλαμβανόμενων των ασκούντων τη γονική μέριμνα για τα ανήλικα παιδιά) για τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ενθαρρύνουν τη διάδοση πολιτικών διασφάλισης και υιοθετούν μέτρα και διαδικασίες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας αυτών των πολιτικών, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης εργαζομένων, συνεργατών και εθελοντών οι οποίοι, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και ρόλο, συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και έρχονται σε επαφή με αθλητές.
 3. Οι Συνεργάτες και τα μέλη της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος συμμορφώνονται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις που εκδίδει η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος στον τομέα και υιοθετούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση της πλήρους σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ανάπτυξης του αθλητή, την αποτελεσματική συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες καθώς και την πλήρη ευαισθητοποίηση όλων των μελών σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθήκοντα, υποχρεώσεις, ευθύνες και διασφαλίσεις.

Άρθρο 3. Έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών

  1. Οι κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκουν τουλάχιστον τους ακόλουθους στόχους:

α) την προώθηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις θεμελιώδεις αρχές,

β) την προώθηση μιας κουλτούρας και ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς που διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των μελών, ιδίως των ανηλίκων, και εγγυάται την ισότητα και τη δικαιοσύνη, καθώς και την εκτίμηση της πολυμορφίας,

γ) ευαισθητοποίηση των μελών σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και την προστασία τους,

δ) τον προσδιορισμό και την εφαρμογή από τους Συνεργάτες και τα μέλη επαρκών μέτρων, διαδικασιών και πολιτικών διασφάλισης, επίσης σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, που μειώνουν τους κινδύνους συμπεριφοράς επιζήμιας για τα δικαιώματα, ειδικά όσον αφορά τα ανήλικα μέλη,

ε) την έγκαιρη, αποτελεσματική και εμπιστευτική διαχείριση των καταγγελιών κακοποίησης, βίας και διακρίσεων και την των καταγγελλόντων,

στ) ενημέρωση των μελών, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, σχετικά με τα μέτρα και τις διαδικασίες πρόληψης και καταπολέμησης της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων και, ιδίως, σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελίας τους,

ζ) τη συμμετοχή των Συνεργατών και των μελών στις πρωτοβουλίες που οργανώνονται από τους Φορείς Συνεργασίας ως μέρος των πολιτικών υγείας που υιοθετούνται,

η) την ενεργό συμμετοχή όλων εκείνων που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε λειτουργία ή τίτλο στην αθλητική δραστηριότητα στην εφαρμογή των μέτρων, διαδικασιών και πολιτικών διασφάλισης των αντίστοιχων Συνεργατών.

2.Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν μέτρα και διαδικασίες για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε συμπεριφοράς κατάχρησης, βίας ή διακρίσεων, σε κάθε περίπτωση που ολοκληρώνεται σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης ή της διάπραξης με παράλειψη, και/ή μεθόδων, αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων, στο διαδίκτυο και μέσω μηνυμάτων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κοινωνικών δικτύων, ιστολογίων, προγραμματισμού συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών πληροφοριών.

3.Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν τουλάχιστον τα ακόλουθα είδη κακοποίησης, βίας και διακρίσεων:

α)  ψυχολογική κακοποίηση,

β)  σωματική κακοποίηση,

γ)  σεξουαλική παρενόχληση,

δ)  σεξουαλική κακοποίηση,

ε)  αμέλεια,

στ) παραμέληση,

ζ)  κακοποίηση με θρησκευτικά κίνητρα,

η)  εκφοβισμός, διαδικτυακός εκφοβισμός,

θ)  μεροληπτική συμπεριφορά.

 1. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, νοούνται ως:

α)  Ψυχολογική κακοποίηση: κάθε πράξη που θεωρείται διαπραχθείσα, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης σεβασμού, του εγκλεισμού, της καταπίεσης, της απομόνωσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης που μπορεί να επηρεάσει την αίσθηση ταυτότητας, αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης ή να εκφοβίσει, να διαταράξει ή να αλλοιώσει την ηρεμία του ενηλίκου και ιδιαίτερα του ανηλίκου,

β)  Σωματική κακοποίηση: κάθε συμπεριφορά που διαπράττεται ή επιχειρείται (συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού, της γροθιάς, της ασφυξίας, του χαστουκιού, της κλωτσιάς ή της ρίψης αντικειμένων) που είναι ικανή να προκαλέσει άμεσα ή έμμεσα βλάβη στην υγεία, τραύμα, σωματική βλάβη ή βλάβη στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού σε τέτοιο βαθμό ώστε να διακυβεύεται μια υγιής και γαλήνια ανάπτυξη. Τέτοιες πράξεις μπορεί επίσης να συνίστανται στην παρότρυνση ενός μέλους να εκτελέσει (προκειμένου να βελτιωθεί η αθλητική απόδοση) ακατάλληλη σωματική δραστηριότητα, όπως η διαχείριση ανεπαρκών φορτίων προπόνησης με βάση την ηλικία, το φύλο, τη δομή και τη σωματική ικανότητα ή ο εξαναγκασμός ασθενών ή τραυματισμένων αθλητών να προπονηθούν, καθώς και στην ακατάλληλη, υπερβολική, παράνομη ή αυθαίρετη χρήση αθλητικού εξοπλισμού. Αυτό περιλαμβάνει επίσης εκείνες τις συμπεριφορές που ενθαρρύνουν την κατανάλωση αλκοόλ, ουσιών που απαγορεύονται από τους ισχύοντες κανονισμούς ή πρακτικές ντόπινγκ.

γ)  Σεξουαλική παρενόχληση: κάθε ανεπιθύμητη πράξη ή συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, λεκτική, μη λεκτική ή σωματική, που συνεπάγεται σοβαρή πλήξη, ενόχληση ή διαταραχή. Τέτοιες πράξεις ή συμπεριφορές μπορεί επίσης να συνίστανται σε ακατάλληλη γλώσσα του σώματος, σε σεξουαλικά σχόλια ή υπονοούμενα, καθώς και σε ανεπιθύμητα ή αυτόκλητα αιτήματα με σεξουαλική χροιά, δηλαδή τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα, επιστολές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας με σεξουαλικό περιεχόμενο, ακόμη και με εκφοβιστικό, εξευτελιστικό ή ταπεινωτικό αποτέλεσμα.

δ) Σεξουαλική κακοποίηση: οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι σεξουαλικά προσανατολισμένη, χωρίς επαφή ή με επαφή και θεωρείται ανεπιθύμητη ή για την οποία η συναίνεση εξαναγκάζεται, χειραγωγείται, δεν δίνεται ή απορρίπτεται. Μπορεί επίσης να συνίσταται στον εξαναγκασμό ενός μέλους να εμπλακεί σε ανάρμοστη ή ανεπιθύμητη σεξουαλική συμπεριφορά ή στην παρατήρηση του μέλους σε συνθήκες και πλαίσια που δεν είναι κατάλληλα.

ε)  Αμέλεια: η παράλειψη ενός εργαζόμενου, διευθυντή, τεχνικού ή οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού συμβουλίου, επίσης λόγω των καθηκόντων που απορρέουν από το ρόλο του, ο οποίος, έχοντας λάβει γνώση ενός από τα γεγονότα (συμπεριφορά ή πράξη) που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, δεν παρεμβαίνει προκαλώντας ζημία, επιτρέποντας την πρόκληση ζημίας ή δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο ζημίας. Μπορεί επίσης να συνίσταται στην επίμονη και συστηματική αδιαφορία, ή παραμέληση, των σωματικών και/ή ψυχολογικών αναγκών του μέλους.

στ) Παραμέληση: η αδυναμία αναγνώρισης και η έλλειψη φροντίδας κάλυψης βασικών αναγκών σε σωματικό, ιατρικό, εκπαιδευτικό και συναισθηματικό επίπεδο.

ζ)  Κακοποίηση με θρησκευτικά κίνητρα: η παρεμπόδιση, η εξάρτηση ή ο περιορισμός του δικαιώματος να ομολογεί κανείς ελεύθερα τη θρησκευτική πίστη και να τη λατρεύει ιδιωτικά ή δημόσια, υπό τον όρο ότι δεν πρόκειται για τελετή αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.

η)  Εκφοβισμός, διαδικτυακός εκφοβισμός: οποιαδήποτε προσβλητική ή/και επιθετική συμπεριφορά που ένα άτομο ή περισσότερα άτομα μπορεί να εφαρμόσει, προσωπικά, μέσω κοινωνικών δικτύων ή άλλων εργαλείων επικοινωνίας, είτε μεμονωμένα είτε επανειλημμένα με την πάροδο του χρόνου, εις βάρος ενός ή περισσότερων μελών με σκοπό την άσκηση εξουσίας ή κυριαρχίας επί του μέλους. Μπορεί επίσης να αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές υπεκφυγής και καταπίεσης και ικανές να εκφοβίσουν ή να αναστατώσουν ένα μέλος που οδηγεί σε μια κατάσταση δυσφορίας, ανασφάλειας, φόβου, αποκλεισμού ή απομόνωσης (συμπεριλαμβανομένης της ταπείνωσης, της κριτικής σχετικά με τη φυσική εμφάνιση, των λεκτικών απειλών, επίσης σε σχέση με τις αθλητικές επιδόσεις, της διάδοσης, αβάσιμες απειλές, απειλές σωματικών επιπτώσεων ή φθορά αντικειμένων που ανήκουν στο θύμα).

θ) Μεροληπτική συμπεριφορά: κάθε συμπεριφορά που αποσκοπεί στην επίτευξη αποτελέσματος που εισάγει διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, φυσικών χαρακτηριστικών, φύλου, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, αθλητικών και αθλητικών επιδόσεων, θρησκείας, προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 4. Υιοθέτηση μοντέλων οργάνωσης και ελέγχου 

 1. Εντός 12 μηνών από την έκδοση αυτών των Κατευθυντήριων Γραμμών, οι Συνεργάτες θα υιοθετήσουν ένα συμβατό μοντέλο οργάνωσης και ελέγχου για αθλητικές δραστηριότητες. Τα μοντέλα θα ενημερώνονται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια και προβλέπουν μηχανισμούς προσαρμογής σε τυχόν αλλαγές και προσθήκες στις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές ή στις συστάσεις από υπερκείμενες αρμόδιες αρχές.
 1. Τα μέλη, οι Ενώσεις και οι Αθλητικοί Σύλλογοι που συνδέονται με περισσότερες από μία Οντότητες θα συμμορφώνονται με τα μοντέλα οργάνωσης και ελέγχου τους με τις Κατευθυντήριες Γραμμές που εκδίδονται από έναν από τους Φορείς Συνεργασίας και θα ενημερώνουν αμέσως τους Αναφερόμενους για τις πολιτικές υγείας της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος.
 1. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών διασφάλισης είναι υπεύθυνοι για την υιοθέτηση από τους Συνεργάτες των μοντέλων οργάνωσης και ελέγχου της αθλητικής δραστηριότητας, για τη σχετική συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές και για τη συμμόρφωσή τους.

Άρθρο 5. Ελάχιστο περιεχόμενο των μοντέλων οργάνωσης και ελέγχου 

 1. Τα μέλη, οι ενώσεις, τα αθλητικά σωματεία και οι συνδεδεμένες εταιρείες καθορίζουν τουλάχιστον τις μεθόδους πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων σε σχέση με τα φαινόμενα κατάχρησης, βίας και διακρίσεων, τα πρωτόκολλα για τον περιορισμό του ίδιου του κινδύνου και τη διαχείριση των αναφορών, τις σχετικές υποχρεώσεις ενημέρωσης, παρέχοντας:

α)  σε σχέση με το μέγεθος του Συνεργάτη και των αθλημάτων που ασκούνται, προληπτικά μέτρα και δραστηριότητες περιοδικού ελέγχου κατάλληλες για να διασφαλιστεί ότι η δραστηριότητα διεξάγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Αρχών και των Κατευθυντήριων Γραμμών που εκδίδονται από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, καθώς και κατάλληλες για τον έγκαιρο εντοπισμό και την εξάλειψη καταστάσεων κινδύνου, παρεμβαίνοντας επίσης στις σχετικές επιπτώσεις.

β)  σε σχέση με το μέγεθος του Συνεργάτη και τα αθλήματα που ασκούνται, μέτρα για την καταπολέμηση των φαινομένων κακοποίησης, βίας και διακρίσεων, τη διαχείριση των καταγγελιών, καθώς και την προστασία των καταγγελλόντων και την παροχή βοήθειας στα θύματα.

γ)     τον καθορισμό των ευθυνών εντός της ένωσης όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων.

δ)    τον προσδιορισμό των συνεπειών, επίσης στο πλαίσιο της ένωσης, που απορρέουν από την παραβίαση των διατάξεων και των πρωτοκόλλων σχετικά με την κακοποίηση, τη βία και τις διακρίσεις.

ε)     κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της ισότητας των φύλων, της πολυμορφίας και της ένταξης και για την τακτική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

στ)   κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της μέγιστης διάδοσης και δημοσιότητας των πολιτικών διασφάλισης που αναφέρονται στις προηγούμενες επιστολές και, ιδίως, των διαδικασιών για τον εντοπισμό κάθε συμπεριφοράς που είναι επιζήμια ή σε κάθε περίπτωση μη συμμορφούμενη με τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα οργάνωσης και διαχείρισης.

ζ)     κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση του συντονισμού με τις πολιτικές διασφάλισης που προωθεί η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος.

η)     ετήσιες αξιολογήσεις των μέτρων που αναφέρονται στις προηγούμενες επιστολές που υιοθετήθηκαν από τα μέλη ή τους συνεργάτες, ενδεχομένως αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας ένα σχέδιο δράσης στη βάση αυτής της αξιολόγησης, προκειμένου να επιλυθούν τα κρίσιμα ζητήματα που εντοπίστηκαν.

 1. Τα πρότυπα εγγυώνται την πρόσβαση στον υπεύθυνο επικοινωνίας του συνεργάτη καθώς και στα πρόσωπα επικοινωνίας για τη διασφάλιση των πολιτικών ενημέρωσης και αθλητικών εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων μέσω αιφνιδιαστικών ακροάσεων και επιθεωρήσεων, καθώς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας όλων εκείνων που συμμετέχουν στην αθλητική δραστηριότητα με οποιαδήποτε λειτουργία ή τίτλο. Καλύπτουν τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες διορισμού και τα καθήκοντα των προσώπων επικοινωνίας για τις πολιτικές διασφάλισης.

Άρθρο 6. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων 

 1. Οι συνεργάτες θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό συγκεκριμένων περιοχών κινδύνου καθώς και γενικότερα επαρκή εργαλεία για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων, παρέχοντας:

α)       την υιοθέτηση κατάλληλων εργαλείων για την πλήρη ανάπτυξη του ατόμου – αθλητή και την αποτελεσματική συμμετοχή του στην αθλητική δραστηριότητα,

β)       την υιοθέτηση κατάλληλων εργαλείων για την ένταξη και την ενίσχυση της πολυμορφίας των μελών,

γ)       την υιοθέτηση κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση και την προστασία των μελών, ιδιαίτερα των ανηλίκων, από τους προπονητές και τους υπεύθυνους, όσον αφορά και την προώθηση των σχετικών δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, των αθλητικών εκδηλώσεων και κάθε δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών και συνδεδεμένων, που διοργανώνεται από τον Συνεργάτη,

δ)       την προετοιμασία κατάλληλων πρωτοκόλλων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των δοκιμαστικών συνεδριών (ειδικά για τα ανήλικα μέλη) σε όσους ασκούν τη γονική μέριμνα ή σε εκείνους στους οποίους έχει ανατεθεί η φροντίδα των αθλητών ή των εκπροσώπων τους,

ε)       την υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοκόλλων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αθλητικοί ιατροί και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που εντοπίζουν τα σημεία και τους δείκτες τραυματισμών, βίας και κακοποίησης ενεργούν χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις διαδικασίες που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, ενημερώνοντας τον υπεύθυνο κατά της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων και τον Διευθυντή για τις πολιτικές υγείας,

στ)     την υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοκόλλων που επιτρέπουν ψυχολογική ή ψυχοθεραπευτική βοήθεια στα μέλη,

ζ)       τη θέσπιση κατάλληλων εργαλείων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην ετήσια υποχρεωτική κατάρτιση και στα ετήσια μαθήματα επιμόρφωσης που παρέχονται από τον φορέα σύνδεσης στον τομέα της διασφάλισης,

η)       τη λήψη κατάλληλων μέτρων πρόληψης σε συγκεκριμένες καταστάσεις κινδύνου, όπως, ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά:

 1. περιβάλλοντα, χώροι και χώροι όπου διευκολύνεται η σωματική επαφή και η σωματική έκθεση (όπως αποδυτήρια, ντους κ.λπ.),
 2. ταξίδια, μεταφορές και διανυκτερεύσεις,

iii. θεραπείες και υπηρεσίες υγείας (π.χ. φυσιοθεραπεία, ιατρικές – αθλητικές εξετάσεις κ.λπ.) που συνεπάγονται απαραίτητη σωματική επαφή μεταξύ των μελών, ιδίως εάν πρόκειται για ανηλίκους και άλλα άτομα,

 1. αθλητικές εκδηλώσεις σε όλα τα επίπεδα.

Άρθρο 7. Καταπολέμηση επιβλαβών συμπεριφορών και διαχείριση αναφορών 

 1. Οι συνεργάτες θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της επιζήμιας συμπεριφοράς και τη διαχείριση των αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

α)       κατάλληλα μέτρα ταχείας αντίδρασης που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση εικαζόμενης επιζήμιας συμπεριφοράς,

β)       κατάλληλα μέτρα για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των διατάξεων και πρωτοκόλλων που αναφέρονται στο ίδιο το υπόδειγμα,

γ)       προώθηση ορθών πρακτικών και κατάλληλων εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης, προκειμένου να αποθαρρυνθεί η εμφάνιση επιβλαβών συμπεριφορών ή να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλαπτική συμπεριφορά,

δ)       προετοιμασία, στον κοινωνικό τομέα, ενός αξιόπιστου και ασφαλούς συστήματος καταγγελίας επιβλαβών συμπεριφορών, το οποίο θα εγγυάται, μεταξύ άλλων, την εμπιστευτικότητα των καταγγελιών καθώς και την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείρισή τους,

ε)       τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη κάθε μορφής θυματοποίησης·

Για μέλη που καλόπιστα έχουν:

 1. υποβάλει καταγγελία ή αναφορά,
 2. εκφράσει την πρόθεσή τους να υποβάλουν καταγγελία ή αναφορά,

iii. βοηθήσει ή υποστηρίξει άλλο μέλος στην υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς,

 1. καταθέσει σε διαδικασίες που αφορούν κακοποίηση, βία ή διακρίσεις,
 2. αναλάβει οποιαδήποτε άλλη δράση ή πρωτοβουλία που σχετίζεται ή είναι εγγενής στις πολιτικές διασφάλισης.

στ)     τη λήψη κατάλληλων μέτρων και πρωτοβουλιών για την επιβολή κυρώσεων για καταχρήσεις καταγγελιών που είναι αβάσιμες ή γίνονται κακόπιστα.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα των παραβιάσεων, τον αριθμό των παραβιάσεων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική περίσταση (όπως ο ανήλικος, η κατάσταση ή η ψυχοσωματική αναπηρία του θύματος), με την επιφύλαξη των διαδικασιών και των κυρώσεων που προβλέπονται από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος.

Άρθρο 8. Απαιτήσεις γνωστοποίησης και άλλα μέτρα 

 1. Οι Συνεργάτες θα θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για τη διάδοση και τη δημοσιότητα των πολιτικών διασφάλισης και τη μετάδοση πληροφοριών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

α)       την άμεση ανάρτηση στα κεντρικά γραφεία του συνεργάτη και τη δημοσίευση στην αντίστοιχη αρχική σελίδα όλων των μέτρων και διαδικασιών πρόληψης και επιβολής,

β)    την άμεση γνωστοποίηση της υιοθέτησης του οργανωτικού μοντέλου και των σχετικών τροποποιήσεων, καθώς και των μέτρων πρόληψης και αντίθεσης στους εκπροσώπους του, τη διασφάλιση των πολιτικών της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος,

γ)       την υποχρέωση, κατά τη στιγμή της προσχώρησης, να ενημερώνει το μέλος ή ενδεχομένως εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα ή τα θέματα στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα των αθλητών, για το οργανωτικό μοντέλο και για τα μέτρα πρόληψης και αντίθεσης που υιοθετούνται,

δ)       κατάλληλα μέτρα για τη διάδοση και την περιοδική δημοσίευση μεταξύ των μελών των διαδικασιών καταγγελίας κάθε επιβλαβούς συμπεριφοράς,

ε)       κατάλληλα μέτρα για τη διάδοση ή την πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των μελών σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την προστασία τους,

στ)     κατάλληλα μέτρα για τη διάδοση ενημερωτικού υλικού ή την πρόσβαση σε αυτό με στόχο την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη των διατροφικών διαταραχών στους αθλητές,

ζ)       κατάλληλη ενημέρωση των μελών ή , ενδεχομένως, εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα των αθλητών, όσον αφορά τα ειδικά μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων,

η)     κατάλληλα μέτρα για τη διάδοση και δημοσίευση στα μέλη οποιασδήποτε άλλης πολιτικής διασφάλισης που υιοθετείται από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος και τον Συνεργάτη.

Άρθρο 9. Πρόσθετες υποχρεώσεις 

 1. Εκτός από τα προβλεπόμενα, τα μοντέλα, τα μέτρα και οι διαδικασίες προβλέπουν επίσης κατάλληλα εργαλεία:

α)       για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποκειμένων,

β)       προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υγιές περιβάλλον, φροντίδα και χωρίς αποκλεισμούς για όλους,

γ)       για την άρση των εμποδίων που εμποδίζουν την έκφραση των δυνατοτήτων των αθλητών ή τη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος,

δ)       για τη συγκεκριμένη πρόληψη των κινδύνων κακοποίησης, βίας και διακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του Συνεργάτη και των μελών, ιδίως εάν είναι ανήλικοι,

ε)       για την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ιδιαιτερότητες κάθε αθλητικού κλάδου.

 1. Οι συνεργάτες της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος προωθούν επίσης κάθε άλλη πρωτοβουλία, μέτρο ή διαδικασία που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το θέμα και, γενικότερα, απαραίτητες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων, σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας ή του αθλήματος που ασκείται, τα χαρακτηριστικά του μεμονωμένου Συνεργάτη και των εγγεγραμμένων μελών.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 

Άρθρο 10. Ελάχιστο περιεχόμενο κωδίκων δεοντολογίας 

 1. Οι κώδικες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο καθορίζουν υποχρεώσεις, απαγορεύσεις, πρότυπα συμπεριφοράς και ορθές πρακτικές που αποσκοπούν:

α. στο σεβασμό των αρχών της πίστης, της εντιμότητας και της δικαιοσύνης,

β. στην εκπαίδευση, κατάρτιση και ασφαλή άσκηση αθλημάτων,

γ. στην πλήρη επίγνωση όλων των μελών σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και την προστασία τους,

δ.  στη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος που εγγυάται την αξιοπρέπεια, την ισότητα, τη δικαιοσύνη και το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως των ανηλίκων,

ε.  στην ενίσχυση της πολυμορφίας,

στ. στην προώθηση της πλήρους ανάπτυξης του ατόμου – αθλητή, ιδίως εάν είναι ανήλικος,

ζ.  στην προώθηση από τους εργαζόμενους, τους διευθυντές και τους τεχνικούς της ευημερίας του αθλητή,

η. στην αποτελεσματική συμμετοχή κάθε αθλητή στην αθλητική δραστηριότητα σύμφωνα με τις αντίστοιχες φιλοδοξίες, δυνατότητες, ικανότητες και ιδιαιτερότητές του,

θ. στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής κακοποίησης, βίας και διακρίσεων.

 1. Οι κώδικες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις:

α. για την άρση των εμποδίων που εμποδίζουν την προώθηση της ευημερίας του αθλητή, ιδίως εάν είναι ανήλικος, και της ψυχοσωματικής ανάπτυξης του ίδιου σύμφωνα με τις σχετικές φιλοδοξίες, δυνατότητες, ικανότητες και ιδιαιτερότητες,

β. για την άρση εμποδίων που εμποδίζουν τη συμμετοχή του αθλητή σε δραστηριότητες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκείας, περιουσίας, γέννησης, σωματικής, πνευματικής, σχεσιακής ή αθλητικής κατάστασης.

 1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί και ιδίως να προληφθούν και να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές κακοποίησης, βίας και διακρίσεων, οι κώδικες θεσπίζουν επίσης:

α.  τις περιπτώσεις, τις προστασίες και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής αναστολής από αθλητικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργάνων της αθλητικής δικαιοσύνης, βάσει των διαδικασιών και των πολιτικών που υιοθετούνται από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος,

β.  ειδικές διαδικασίες για την επιλογή των αθλητικών φορέων, μεταξύ άλλων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι να εργαστούν στον τομέα των δραστηριοτήτων της νεολαίας και σε άμεση επαφή με ανήλικα μέλη, κατά περίπτωση,

γ.  τους ελάχιστους ελέγχους πριν από την πρόσληψη και τους περιοδικούς ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται από τους Συνεργάτες στις διαδικασίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και τη διατήρηση των σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

δ.  επαρκείς υποχρεώσεις ενημέρωσης για τη διάδοση των διατάξεων και πρωτοκόλλων που αφορούν την προστασία των ανηλίκων, μεταξύ άλλων μέσω μαθημάτων κατάρτισης και ετήσιων μαθημάτων επικαιροποίησης που απευθύνονται σε όλους όσοι συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και αφορούν ανήλικα μέλη,

ε.  διατάξεις που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των εγγράφων ή των πληροφοριών που λαμβάνονται ή εντοπίζονται σχετικά με τυχόν αναφορές ή καταγγελίες παραβίασης του Κώδικα.

Άρθρο 11. Καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών 

 1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις όλων των μελών είναι:

α)  να συμπεριφέρονται πιστά, με εντιμότητα και ορθότητα κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας που συνδέεται με τον αθλητικό χώρο και να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τα άλλα μέλη,

β)  να απέχουν από τη χρήση γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής γλώσσας, ακατάλληλης ή υπαινικτικής, ακόμη και σε παιχνιδιάρικες καταστάσεις, για διασκέδαση ή ως αστείο,

γ)  να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των άλλων μελών, δεσμευόμενοι να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα υγιές, ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον,

δ)  να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε αθλήματα, υποστηρίζοντας άλλα μέλη σε μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,

ε)  δεσμεύονται να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν και να προωθήσουν μια υγιή ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της αθλητικής σφαίρας, ενισχύοντας επίσης το ψυχαγωγικό, σχεσιακό και κοινωνικό προφίλ της αθλητικής δραστηριότητας,

στ) να δημιουργήσουν μια ισορροπημένη σχέση με εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα ή εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα των αθλητών ή των εκπροσώπων τους,

ζ) να προλαμβάνουν και να αποθαρρύνουν διαφορές, συγκρούσεις και διαφωνίες, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης υγιούς, αποτελεσματικής και εποικοδομητικής επικοινωνίας,

η) να συμμετέχουν προληπτικά σε περίπτωση καταχρηστικής, χειριστικής, απειλητικής ή επιθετικής συμπεριφοράς.

θ)  να συνεργάζονται με άλλα μέλη για την πρόληψη, τη διαπίστωση και την καταστολή της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων (ατομικών ή συλλογικών),

ι)   να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στο εν λόγω άτομο οποιαδήποτε κατάσταση, ακόμη και δυνητική, που εκθέτει τον εαυτό του ή άλλους σε προκατάληψη, κίνδυνο, φόβο ή δυσφορία.

Άρθρο 12. Καθήκοντα και υποχρεώσεις στελεχών

 1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των στελεχών όλων των επιπέδων και των εκπαιδευτών/προπονητών είναι:

α)  να ενεργούν για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών κακοποίησης, βίας και διακρίσεων,

β)  να απέχουν από οποιαδήποτε κατάχρηση της θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής κάποιου επί των μελών, ιδίως εάν είναι ανήλικοι,

γ)  να συμβάλλουν στη συγκρότηση και την αρμονική ανάπτυξη των μελών, ιδίως εάν είναι ανήλικοι,

δ)  να αποφεύγουν κάθε περιττή σωματική επαφή με τα μέλη, ιδίως εάν είναι ανήλικοι,

ε)  να προωθούν μια σχέση μεταξύ των μελών που να είναι έτοιμη για σεβασμό και συνεργασία, αποτρέποντας δυσλειτουργικές καταστάσεις, οι οποίες δημιουργούν, ακόμη και μέσω χειραγώγησης, κατάσταση υποταγής, κινδύνου ή φόβου,

στ) να απέχουν από τη δημιουργία καταστάσεων οικειότητας με το ανήλικο μέλος,

ζ)  να εφαρμόζουν, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των διάφορων γεγονότων, υλικοτεχνικές λύσεις με στόχο την πρόληψη καταστάσεων δυσφορίας και/ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, στις οποίες συμμετέχουν στις επιλογές τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα τους ή οι εκπρόσωποί τους,

η)  να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν με το ανήλικο μέλος τους στόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, επεξήγηση των τρόπων με τους οποίους επιδιώκονται οι στόχοι αυτοί και συμμετοχή στις επιλογές εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή των θεμάτων στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα τους ή των εκπροσώπων τους,

θ)  να απέχουν από στενές επικοινωνίες και επαφές με το ανήλικο μέλος, μεταξύ άλλων μέσω κοινωνικών δικτύων,

ι)   να διακόπτουν αμέσως κάθε επαφή με το ανήλικο μέλος εάν υπάρχουν καταστάσεις άγχους, φόβου ή δυσφορίας που απορρέουν από τη συμπεριφορά του, ενεργοποιώντας τον καθορισμένο υπεύθυνο επικοινωνίας,

ια) να αξιοποιούν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες στον τελικό σχεδιασμό ή/και διαχείριση της διατροφής στον αθλητικό τομέα,

ιβ) να αναφέρουν αμέσως τυχόν διατροφικές διαταραχές οποιουδήποτε εμπλεκομένου στη διοργάνωση γεγονότων και δραστηριοτήτων,

ιγ) να δηλώνουν τις αιτίες ασυμβατότητας και σύγκρουσης συμφερόντων,

ιδ) να φροντίζουν για την προάσπιση των αξιών του αθλητισμού, μεταξύ άλλων με την εκπαίδευση των ανθρώπων να απορρίπτουν απαγορευμένες ουσίες ή μεθόδους αλλοίωσης των αθλητικών επιδόσεων των μελών τους,

ιε)  να γνωρίζουν και να ενημερώνονται συνεχώς για τις πολιτικές διασφάλισης, τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της κακοποίησης, της βίας και των διακρίσεων, καθώς και για τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης και επικοινωνίας στον τομέα του αθλητισμού,

ιστ) να μην χρησιμοποιούν, αναπαράγουν και διαδίδουν εικόνες ή βίντεο ανηλίκων, εκτός εάν πρόκειται για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, λαμβάνοντας τις απαραίτητες άδειες από εκείνους που ασκούν τη γονική μέριμνα ή από τα θέματα στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα τους ή από τους εκπροσώπους τους,

ιζ)  να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στον υπεύθυνο επικοινωνίας καταστάσεις, ακόμη και πιθανές καταστάσεις, που εκθέτουν τα μέλη σε προκατάληψη, κίνδυνο, φόβο ή δυσφορία.

 Άρθρο 13. Δικαιώματα, Καθήκοντα και Υποχρεώσεις αθλητών και ασκούμενων 

 1. Τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ασκούμενων και των αθλητών είναι τα ακόλουθα:

α.  να σέβονται την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των ασκούμενων και των αθλητών, ενθαρρύνοντας την αμοιβαία βοήθεια και υποστήριξη,

β.  να γνωστοποιούν τις φιλοδοξίες τους στους αθλητικούς διευθυντές και προπονητές και να αξιολογούν με πνεύμα συνεργασίας τις προτάσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και προπονητικούς στόχους και τους τρόπους επίτευξης αυτών των στόχων, επίσης με την υποστήριξη εκείνων που έχουν γενική ευθύνη ή εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα τους, ενδεχομένως συγκρίνοντας τον εαυτό τους με άλλους αθλητές και ασκούμενους,

γ.  να επικοινωνούν στους αθλητικούς και τεχνικούς διευθυντές καταστάσεις άγχους, φόβου ή δυσφορίας που αφορούν τον εαυτό τους ή άλλους,

δ.  να φροντίζουν για την πρόληψη, αποφυγή και να αναφέρουν δυσλειτουργικές καταστάσεις που δημιουργούν, ακόμη και μέσω χειραγώγησης, κατάσταση υποταγής, κινδύνου ή φόβου σε άλλους αθλητές και ασκούμενους,

ε.  να σέβονται και να προστατεύουν την αξιοπρέπεια, την υγεία και την ευημερία των άλλων αθλητών και ασκούμενων και, γενικότερα, όλων όσων συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες,

στ. να σέβονται την εκπαιδευτική και επιμορφωτική λειτουργία των στελεχών, των αθλητικών διευθυντών και τεχνικών,

ζ.  να διατηρούν σχέσεις σεβασμού με άλλους αθλητές και ασκούμενους και με οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε αθλητικές δραστηριότητες,

η.  να αναφέρουν κάθε τραυματισμό ή ατύχημα στα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή στα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα των αθλητών και των ασκούμενων ή στους εκπροσώπους τους,

θ.  να αποφεύγουν την επαφή και τις προσωπικές καταστάσεις με αθλητικούς και τεχνικούς διευθυντές, ακόμη και με την ευκαιρία των εκτός έδρας αγώνων, αναφέροντας οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά,

ι.   να απέχουν από τη διάδοση φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκοπημένου υλικού ιδιωτικής ή προσωπικής φύσης που λαμβάνουν, το οποίο αναφέρει μη συμμορφούμενη συμπεριφορά σε όσους ασκούν τη γονική μέριμνα ή στα θέματα στα οποία έχει ανατεθεί η φροντίδα τους ή στους εκπροσώπους τους, καθώς και στον ορισθέντα υπεύθυνο επικοινωνίας,

ια. να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση, στο εν λόγω άτομο, οποιαδήποτε κατάσταση, ακόμη και δυνητική, που εκθέτει τον εαυτό τους ή άλλους σε κίνδυνο ή προκατάληψη.