Προδιαγραφές ιδιωτικής αθλητικής εγκατάστασης

Προδιαγραφές για την ανέγερση ιδιωτικής αθλητικής εγκατάστασης
 1. Προκειμένου να χορηγηθεί από την Πολεοδομία οικοδομική άδεια για την ανέγερση ιδιωτικής αθλητικής εγκατάστασης, ζητείται με βάση το άρθρο 3 παρ. 2 του ΓΟΚ/85 η σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. για τη λειτουργικότητα του κτιρίου. Η Γ.Γ.Α., εφ΄ όσον βεβαίως η εγκατάσταση εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, χορηγεί το δικαιολογητικό αυτό μετά από έλεγχο της μελέτης που καλείται να υποβάλει σε τρία αντίγραφα ο ενδιαφερόμενος και περιλαμβάνει:
  α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 86 όπου δηλώνεται το επίπεδο χρήσης της εγκατάστασης.
  β) Τεχνική έκθεση που περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της εγκα – τάστασης, απ΄ όπου θα προκύπτει το επίπεδο χρήσης της, όπως αυτό δηλώνεται στην πιο πάνω παράγραφο (α).
  γ) Σχέδια κατασκευής της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα ζητούνται: τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, αρχιτεκτονική μελέτη, (κατόψεις, τομές, όψεις), όπως υποβάλλονται στην Πολεοδομία για οικοδομική άδεια.
  δ) Συνοπτική Τεχνική περιγραφή υλικών και εργασιών κατασκευής, με έμφαση στον τρόπο κατασκευής των δομικών στοιχείων που επηρεάζουν την λειτουργικότητα του έργου.
 2. Σε περίπτωση που η έκταση στην οποία πρόκειται να ανεγερθεί η αθλητική εγκατάσταση είναι εκτός σχεδίου, τότε των παραπάνω ενεργειών πρέπει να προηγηθεί ο καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης που θα ισχύσουν γι΄ αυτήν. Σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 9 του Π.Δ. 6/17-10-78 ΦΕΚ 538 Δ’, η Γ.Γ.Α. μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, προτείνει τους όρους και περιορισμούς δόμησης προς την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή (Νομαρχία – ΥΠΕΧΩΔΕ) η οποία έχει και την αρμοδιότητα της έγκρισης και θέσπισης αυτών. Προκειμένου λοιπόν να διαμορφώσει η Γ.Γ.Α. τις προτάσεις της για τους όρους δόμησης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει σε τρία αντίγραφα τα παρακάτω στοιχεία:
  α) Τοπογραφικό της έκτασης με οδοιπορικό του τρόπου προσπέλα – σης σ΄ αυτήν, καθώς και χάρτη της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσεται.
  β) Σχέδιο γενικής διάταξης στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι προτει – νόμενες κατασκευές της εγκατάστασης και ο υπολογισμός των ζητούμενων όρων και περιορισμών δόμησης.
  γ) Τεχνική έκθεση με την οποία θα περιγράφεται η προς ανέγερση αθλητική εγκατάσταση, ο τρόπος και το επίπεδο λειτουργίας της και θα παρέχεται η πλήρης αιτιολόγηση των ζητούμενων όρων και περιορισμών δόμησης.
 3. Σχετικά με τις παραπάνω διαδικασίες πρέπει να τονισθούν τα εξής:
  α) Η υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Γ.Γ.Α. προς την αρμόδια αρχή αφορά μόνο τον καθορισμό όρων δόμησης και δεν εξετάζει την εφικτότητα της εγκατάστασης σε ότι αφορά νομικά και ιδιοκτησιακά θέματα. Στη συνέχεια για την έκδοση της οικοδομικής άδειας θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ.1., που αφορά την σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. για την λειτουργικότητα της εγκατάστασης.
  β) Η χορηγούμενη σύμφωνη γνώμη για την λειτουργικότητα, δεν αναπληρώνει ή αντικαθιστά κανένα από τα ζητούμενα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, ούτε απαλλάσσει τους μελετητές από την υποχρέωση τήρησης των κανονισμών που ισχύουν για παρόμοια κτίρια.