PAYAMOS


PAYAMOS
Promotion of Physical Activity of the Youth through Active Mobility to School (PAYAMOS)
Προώθηση της σωματικής δραστηριότητας της νεολαίας μέσω ενεργού κινητικότητας στο σχολείο
(Project Number: 613171-EPP-1-2019-1-DE-SPO-SCP)

Η σύμπραξη «PAYAMOS» στοχεύει στην ενθάρρυνση των παιδιών και των εφήβων να έχουν υψηλότερα επίπεδα σωματικής άσκησης μέσω της ενεργού μεταφοράς τους στο σχολείο, να προωθήσουν την εθελοντική σωματική άσκηση σε αυτά και να παράσχουν καλύτερη γνώση για να καταστήσουν φιλικές προς τη σωματική δραστηριότητα πολιτικές. Η συνεργασία αυτή αποτελεί συνέχεια ενός προηγούμενου έργου ERASMUS+ που υλοποιήθηκε το 2016-2017. Ένα από τα πακέτα εργασίας του προηγούμενου έργου επικεντρώθηκε στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της αστικής μορφής, των μοτίβων κινητικότητας και των αντιλήψεων των γονέων, της ενεργού μεταφοράς παιδιών στο σχολείο και των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας των παιδιών και του δείκτη σωματικής μάζας τους. Η εργασία έγινε με τη συλλογή δεδομένων παιδιών δημοτικού σχολείου ηλικίας 9-12 ετών και των γονέων τους σε 21 σχολεία σε 7 χώρες το πρώτο εξάμηνο του 2016. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η συλλογή δεδομένων βάσει του ίδιου ερωτηματολογίου που εγκρίθηκε το 2016 για να βρεθούν πιθανές αρνητικές ή θετικές αλλαγές στη σωματική άσκηση των παιδιών, το σωματικό τους βάρος και οι σχέσεις με την αστική μορφή και την κινητικότητα μετά από τέσσερα χρόνια. Ένα άλλο μέρος του νέου προγράμματος θα ασχοληθεί με τις επιπτώσεις των μεταβαλλόμενων συμπεριφορών κινητικότητας των εφήβων σε νέα σχολεία των επτά χωρών σχετικά με το βάρος και τη σύνθεση του σώματος. Η ιδέα είναι ότι θα γίνει μια έρευνα σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις διαφορετικές συνήθειες στις μετακινήσεις, κοινωνικοοικονομικούς και χωρικούς παράγοντες, καθώς και το σωματικό βάρος και τη σύνθεση των εφήβων στους πρώτους μήνες του έργου. Τα ευρήματα θα αναλυθούν και θα παραχθούν παραδοτέα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ερωτηθέντες θα ερωτηθούν εάν συμφωνούν να αλλάξουν τη συνήθη μετακίνηση στο σχολείο τους με το ιδιωτικό αυτοκίνητο των γονιών τους σε περπάτημα, ποδηλασία και μέσα μαζικής μεταφοράς (συγκροτείται επιτροπή έρευνας). Έτσι, θα γίνουν δύο υπο-δείγματα: εκείνοι οι μαθητές που δεν αλλάζουν τον τρόπο κινητικότητας και εκείνοι που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Στη συνέχεια σε ένα άλλο πακέτο εργασίας, στα δύο υπο-δείγματα θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και θα συλλεχθούν τα χαρακτηριστικά του σώματος τους. Η στατιστική ανάλυση θα δείξει εάν η αλλαγή της κινητικότητας του σχολείου από το αυτοκίνητο σε ενεργό τρόπο και η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς είχε σημαντικές αλλαγές στους εφήβους. Συγκριτικές αναλύσεις θα γίνουν μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, καθώς και μεταξύ διαφορετικών τρόπων σχολικής μετακίνησης όπως περπάτημα, ποδηλασία, περπάτημα + δημόσιες συγκοινωνίες, ποδηλασία + δημόσιες συγκοινωνίες. Τα ευρήματα θα εξηγηθούν και θα συνοψιστούν για τη χάραξη πολιτικής σε ξεχωριστό πακέτο εργασίας. Αυτό το έργο θα δείξει ποια είναι τα επιστημονικά και εμπειρικά αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή χάραξη πολιτικής. Για να υπάρχει μια πιο ακριβή κατανόηση για τα θέματα της προηγούμενης μελέτης που ονομάζεται Multisport Against Physical Sedentary (M.A.P.S.), η ανάγνωση των παρακάτω αποτελεσμάτων θα είναι χρήσιμη.
Project website (please look at WP4): http://www.maps-project.eu/overview-of-all-activities,

https://www.tuerlin.de/ztg/menue/projekte_und_kompetenzen/projekte_abgeschlossen/maps_multisport_ against_physical_sedentary/parameter/en/

 

Pn Organisation City Country Role
1 Technische Universität Berlin, Germany BERLIN GERMANY Applicant
2 ERASMUS CENTRE FOR URBAN, PORT AND TRANSPORT ECONOMICS BV ROTTERDAM NETHERLANDS Partner
3 POLITECHNIKA KRAKOWSKA KRAKOW POLAND Partner
4 Northern Greece Physical Education Teachers Association (EGVE) THESSALONIKI GREECE Partner
5 MINE VAGANTI NGO PERFUGAS ITALY Partner
6 RIJEKA SPORTS ASSOCIATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES RIJEKA CROATIA Partner
7 Spor Elcileri Dernegi YESILYURT TURKEY Partner

 

Peer-reviewed journal papers

  1. Masoumi, Houshmand E., Zanoli, Gabriele; Papageorgiou, Athanasios; Smaga, Soultana; Miloš, Ana; Van Rooijen, Martin; Łuczak, Monika; Komorek, Joanna; Çağan, Birol (2017), “Patterns of Children’s Travel to School and their Body Weight: A Survey on Nine European Cities”. GeoScape, Vol. 11, Issue 2, pp. 52-75. Doi: https://doi.org/10.1515/geosc-2017-0005
  2. Masoumi, Houshmand, E.(2017), “Associations of Built Environment and Children’s Physical Activity: A Narrative Review”, Reviews on Environmental Health, Vol. 32, Issue 4, pp. 1-16. https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0046
  3. Masoumi, Houshmand, E.(2017), “Active Transport to School and Children’s BMI: A Systematic Review”, Journal of Land Use, Mobility and Environment, Vol. 10, No. 1, pp. 95-110. doi: http://dx.doi.org/10.6092/1970-9870/4088

Reports

  1. Masoumi, Houshmand, E., Zanoli, Gabriele; Papageorgiou, Athanasios; Smaga, Soultana; Miloš, Ana; Van Rooijen, Martin; Łuczak, Monika; Komorek, Joanna; Çağan, Birol; Calabrese, Carla; E. Jamerson, Gordon; Patsakas, Georgios; Parisopoulos, Georgios; Meimaridis, Ioannis; Anagnostaras, Konstantinos; Perrostis, Andreas; Dessi, Eleni; Družeta, Toni; Udović, Tatjana; Daams, Ingmar; Drużek, Paweł and Dalcı, Ahmet (2017), Children’s Travel to School and their Body Weight; Results of a Survey in Seven European Countries: General Report”, Report No. 2 of WP4 of the Project Multisport Against Physical Sedentary (M.A.P.S.), Funded by the European Commission, 73 pages. doi: 10.13140/RG.2.2.35796.40327
  2. Masoumi, Houshmand, E.; Zanoli, Gabriele; Papageorgiou, Athanasios; Smaga, Soultana; Miloš, Ana; Van Rooijen, Martin; Łuczak, Monika; Komorek, Joanna; Çağan, Birol; Calabrese, Carla; E. Jamerson, Gordon; Patsakas, Georgios; Parisopoulos, Georgios; Meimaridis, Ioannis; Anagnostaras, Konstantinos; Perrostis, Andreas; Dessi, Eleni; Družeta, Toni; Udović, Tatjana; Daams, Ingmar; Drużek, Paweł and Dalcı, Ahmet (2017), Children’s Travel to School and their Body Weight; Results of a Survey in Seven European Countries: Technical Report”, Report No. 3 of WP4 of the Project Multisport Against Physical Sedentary (M.A.P.S.), Funded by the European Commission, 319 pages. doi: 10.13140/RG.2.2.18865.17767
  3. Masoumi, Houshmand, E., Gouda, Amr, Ah., Layritz, Lucia, Stendera, Pia, Matta, Cynthia, Tabbakh, Haya, Razavi, Sima, Masoumi, Houshiar, Mannasoğlu, Betül, Kılınç, Özlem, Sharara, Ashraf M., Mahmoud, ElNably, Alhakeem, Ahmad, Ismail, Sherzad, Fruth, Erik (2018), Urban Travel Behavior in Large Cities of MENA Region: Survey Results of Cairo, Istanbul, Discussion Paper- Center for Technology and Society discussion paper series, paper Nr. 41/2018, DOI: 10.13140/RG.2.2.10912.48641
  4. Masoumi, Houshmand, E. (2017), Promoting Schoolchildren’s Physical Activity by Change in Transport to School Behavior: Statistical Analysis, Report No. 4 of WP4 of the Project Multisport Against Physical Sedentary (M.A.P.S.), Funded by the European Commission, 26 pages. Doi:10.13140/RG.2.2.26758.88642