ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Νο 52


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μελέτη της επίδρασης των προσανατολισμών επίτευξης στην πρόθεση για εκδήλωση ηθικής συμπεριφοράς και τη διαφοροποίηση των ηθικών προσανατολισμών 7

Γωνιάδου Στ., Παυλοπούλου Ε., Ζαχαριάδης Π., & Τσορμπατζούδης Χ. Ο ρόλος των δημογραφικών και των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των ιδιωτών εργοδοτών στην απόφαση τους για εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων στις επιχειρήσεις 20

Τριγώνης Ι., Χαραχούσου Υ., Καμπίτσης Χρ., Τζέτζης Γ., & Ματσούκα Ο. Κριτήρια βαθμολόγησης των μαθητών στη φυσική αγωγή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 33

Χατζόπουλος Δ., & Μουρατίδου Κ.


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αποτελέσματα στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες στον αθλητισμό: Μεθοδικά ζητήματα 45

Ροδαφηνός Α., Τσορμπατζούδης Χ., Γρούιος Γ., & Μπαρκούκης Β.
Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην κινητική απόδοση:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση και κριτική ανάλυση 61

Κόλλιας Ν., Χαλικιά Ε., Χατζηνικολάου Κ. & Ζηκούλη Α.