ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 65


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δια-πλαισιακό μοντέλο κινήτρων: Εξέταση του διαμεσολαβητικού ρόλου των ψυχολογικών αναγκών.
Γ. Λαμπρόπουλος, Β. Μπαρκούκης & Χ. Τσορμπατζούδης.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οικολογική προσέγγιση μελέτη της σχέσης αντίληψη – κίνηση: Ανασκόπηση θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων.
Γ. Αγγελακόπουλος, G. Savelsbergh, S. Bennett, K. Davids, Χ. Τσορμπατζούδης & Γ. Γρούϊος.

Η συμβολή της άσκησης στη βελτίωση της σωματικής και ψυχοκοινωνικής υγείας ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV: Αξιολόγηση βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων.
Α. Ζουρλαδάνη, Γ. Κορακίδη, Α. Τσολακίδου, Ν. Καδόγλου & Χρ. Ματζιάρη.

Η επίδραση των γονέων στη συμμετοχή των μικρών παιδιών στον αθλητισμό: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Μ. Παυλίδου & Γ. Δογάνης.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φόβος αποτυχίας: Θεωρητικές προσεγγίσεις και τρόποι αξιολόγησης.
Α.Τσιρίκας, Γ. Δαρόγλου & Ν. Αδραμερινός.