Επικαιρότητα

Σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις» που ετέθη σε ηλεκτρονική διαβούλευση την Παρασκευή 23/11/2018 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Εδώ η επιστολή σε Pdf

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (έτος ίδρυσης 1954) σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις», σας ενημερώνουμε για την πλήρη αντίθεση και διαφωνία μας με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β’ Προπονητές – Εκπαιδευτές Κεφάλαια Α’, Β’, Γ’ Δ’, ‘Ε και Ζ’ και ειδικότερα στα άρθρα 28 έως 50, καθώς και με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Μέρος Γ’ Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων Κεφάλαια Α’, Β’ και Γ’ και ειδικότερα στα άρθρα 52 έως 74.
Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι γίνεται μια «παρά φύση» προσπάθεια να ρυθμιστούν αποσπασματικά και από το παράθυρο, παράνομα και αντισυνταγματικά, επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Τ.ΕΦ.Α.Α., τα οποία, δυστυχώς, επί 35ετία η Ελληνική πολιτεία έχει «αμελήσει» να ρυθμίσει. Κατά την άποψή μας, όπως θα τεκμηριώσουμε και παρακάτω, το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρεί ατυχώς να ρυθμίσει θέματα τα οποία δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των υπογραφόντων το σχέδιο νόμου υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, αφού απουσιάζει – αν μη τι άλλο – η υπογραφή του καθ’ ύλην αρμόδιου για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων τριτοβάθμιας, και όχι μόνο, εκπαίδευσης, υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αντί λοιπόν η πολιτεία να φροντίσει να εκδοθεί επιτέλους το πολυπόθητο προεδρικό διάταγμα (μετά από συνεργασία με τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. και τις επιστημονικές ενώσεις) για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Τ.ΕΦ.Α.Α., όπως πολύ πρόσφατα έκανε με την έκδοση του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187 Α’ – 5 / 11 / 2018) για την «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» που υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (γιατί έτσι ρυθμίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα), ο αναρμόδιος υφυπουργός αθλητισμού – πολιτισμού παρουσίασε αυτό το έκτρωμα, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι από τους «άγνωστους» συντάκτες του σχεδίου νόμου, δεν ελήφθη υπόψη είτε σκοπίμως είτε γιατί διέφευγε των γνώσεων τους η υπ’ αριθ. 1732/2001 (τμήμα Δ’) Απόφαση του ΣτΕ για το θέμα, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «…….., το άρθρο 37 του ν. 75/75 (Α138), ως ίσχυε αρχικώς, όριζε ότι «Το επάγγελμα του προπονητού δύναται νασκώσι μόνον οι κεκτηµένοι παρά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικής αδείας, ως και οι απόφοιτοι της Εθνικής Ακαδημίας Σωµατικής Αγωγής διά τα αθλήµατα άτινα εδιδάχθησαν». Στη συνέχεια, µε το άρθρο 31 του ν. 2725/99 (Α121) ορίσθηκαν τα εξής «1. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται µόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού .… 2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτείται : α) πτυχίο Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), µε κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού, … ». Περαιτέρω, σύμφωνα µε τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 136 παρ. 5 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 παρ. 14 του ν. 3057/2002 239): «Οι άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή κάθε κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999, οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς δίπλωμα ειδικότητας μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άθλημα που εδιδάχθησαν, µε την προϋπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελμα του προπονητή στο αντίστοιχο άθλημα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2725/1999 σε αθλητική ομοσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σωματείο, που αποδεικνύεται µε βεβαίωση αυτών. Για αθλήματα στα οποία τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. δεν χορηγούν αντίστοιχη ειδικότητα, άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή χορηγούνται σε πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό άθλημα ή έχουν εμπειρία σε αυτό, που βεβαιώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.»

 1. 4. Επειδή, εν προκειμένω, ο αιτών είναι κάτοχος πτυχίου του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Παραρτήματος Σερρών) κτηθέντος το έτος 1993. Στις 16.2006, ο αιτών υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση άδειας προπονητή αντισφαίρισης, η οποία του χορηγήθηκε µε την πράξη 22522/17.5.2006 του Υφυπουργού Πολιτισμού και, στη συνέχεια, στις 24.8.2006, υπέβαλε αίτηση για να λάβει άδεια προπονητή κλασσικού αθλητισμού, συνυποβάλλοντας βεβαίωση του «Γ.Α.Σ. Αναγέννηση Άρτας», σύμφωνα µε την οποία ο αιτών διετέλεσε προπονητής στο στίβο από 31.11.1993 έως 30.11.1994 και από 20.2.1996 έως 31.12.1998. Με την πράξη 7580/15.2.2007 του – µε εντολή Υφυπουργού Πολιτισμού υπογράφοντος – Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδόθηκε κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της «Επιτροπής για την αντιμετώπιση θεμάτων εφαρμογής του νέου αθλητικού νόμου 2725/1999» (πρακτικό 239/10.10.2006), χορηγήθηκε στον αιτούντα άδεια προπονητή κλασσικού αθλητισμού. Τέλος, µε την ήδη προσβαλλόμενη πράξη, η άδεια αυτή ανακλήθηκε, µε την αιτιολογία ότι η χορήγησή της ήταν µη νόµιµη, διότι το µεν αρ. 31 του ν. 2725/99 απαιτεί για τη χορήγηση της άδειας προπονητή σε συγκεκριμένο άθλημα πτυχίο ΤΕΦΑΑ µε πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο άθλημα αυτό, η δε μεταβατική διάταξη του άρθρου 136 αναφέρεται σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ χωρίς δίπλωμα ειδικότητας και, άρα, δεν καλύπτει την περίπτωση του αιτούντος, ο οποίος είχε δίπλωμα ειδικότητας στην αντισφαίριση.
 2. 5. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, στο πτυχίο που έλαβε ο αιτών από το ΤΕΦΑΑ Σερρών το έτος 1993 και του οποίου η νοµιµότητα δεν μπορεί να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως, αναφέρεται μόνον ότι αυτός «κρίθηκε άξιος πτυχίου του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, µε βαθµό 7,14». Στο εν λόγω πτυχίο δεν αναγράφεται ότι χορηγήθηκε στον αιτούντα πτυχίο µε ειδικότητα αντισφαίρισης. Ούτε μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «δίπλωμα ειδικότητας», κατά την έννοια της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 136 παρ. 5 του ν. 2725/99, το υπάρχον στο φάκελο, από 26.1993, αυτοτελές «πιστοποιητικό» του αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος, του οποίου, μάλιστα, η αυτοτελής έκδοση δεν προκύπτει ότι στηρίζεται σε διάταξη της ισχύουσας για τα ΤΕΦΑΑ νοµοθεσίας, και στο οποίο αναφέρεται ότι ο αιτών παρακολούθησε µε επιτυχία την ειδικότητα του αθλήματος «αντισφαίριση», δεδομένου, άλλωστε, ότι, σύμφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 1268/82 (προστεθέν µε το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/83), όπως ίσχυε τον κρίσιμο χρόνο λήψης του πτυχίου του αιτούντος, για τον καθορισμό κατευθύνσεων και ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τµήµα Σχολής ΑΕΙ, απαιτείτο προεδρικό διάταγμα, το οποίο δεν έχει εκδοθεί εν προκειμένω. Ενόψει αυτών, δεν μπορούσε να αντιταχθεί στον αιτούντα, κατά την εφαρμογή της ως άνω μεταβατικής διάταξης, ότι κατείχε «δίπλωμα ειδικότητας» σε άλλο άθλημα, και δεν κωλυόταν, συνεπώς, εξ αυτού του λόγου, η χορήγηση άδειας προπονητή κλασσικού αθλητισμού. Ως εκ τούτου, ο αιτών μπορούσε, από την άποψη αυτή, να υπαχθεί στη μεταβατική ρύθμιση του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 136 παρ. 5 του ν. 2725/99 και να λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή στον κλασσικό αθλητισμό, εφόσον, κατά την εκτίμηση της Διοικήσεως, είχε διδαχθεί το αντικείμενο αυτό κατά τη φοίτησή του στο ΤΕΦΑΑ και ασκούσε το επάγγελμα του προπονητή κλασσικού αθλητισμού επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του ν. 2725/1999 σε αθλητικό σωματείο. Συνεπώς, είναι µη νόµιµη η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία στηρίζεται στην εσφαλμένη πραγματική βάση ότι ο αιτών διέθετε «δίπλωμα ειδικότητας» στο άθλημα της αντισφαίρισης.».

 

Δοθέντος ότι, διαφωνούμε απόλυτα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου δεν θα προχωρήσουμε σε κατ’ άρθρο σχολιασμό. Θέλουμε μόνο να επισημάνουμε ότι:

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται μια ακόμα ιδιαιτέρως θλιβερή διάταξη στο άρθρο 40 η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι με το πτυχίο του ΤΕΦΑΑ δεν θα μπορούμε να κάνουμε πλέον σχεδόν τίποτα αφού ακόμα και για την εργασία μας ως πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ στα προγράμματα Αθλητισμός για Όλους, που διοργανώνει και χρηματοδοτεί η ίδια η Γ.Γ.Α. ή σε δημόσια και ιδιωτικά γυμναστήρια, αλλά και στο σχολικό αθλητισμό (ΝΤΡΟΠΗ), θα χρειαζόμαστε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προπονητού ή εκπαιδευτού από τη Γ.Γ.Α. Γιατί, επιπλέον, αυτές τις δουλειές δεν θα μπορούν να τις κάνουν μόνο γυμναστές με τυπικό προσόν το πτυχίο ΤΕΦΑΑ, αλλά θα μπορούν να τις κάνουν μόνο προπονητές ή εκπαιδευτές με άδεια από τη Γ.Γ.Α. που μπορεί να μην είναι και απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ.

Θαυμάστε τη σχετική διάταξη.

«1. Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση ή διεξαγωγή οποιουδήποτε προγράμματος σωματικής άσκησης και εκγύμνασης, άθλησης για όλους, μαζικού, σχολικού, εργασιακού αθλητισμού, πρακτικής γιόγκα, αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας ή δραστηριότητας αθλητικής αναψυχής χωρίς την παρουσία προπονητή του αντίστοιχου αθλήματος ή εκπαιδευτή της αντίστοιχης ειδικότητας, ανάλογα με την περίπτωση.

 1. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση ή η ανάληψη και άσκηση καθηκόντων εκπαιδευτή (για το σχολικό αθλητισμό;;;;;; – σοβαρά μιλάτε – όσα αναφέρονται στην παρένθεση δικά μας) από φυσικό πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο υπο-μητρώο εκπαιδευτών της παρ. 1 του άρθρου 29, ακόμη κι αν το πρόσωπο αυτό κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα του άρθρου 38.»

Η διατύπωση της διάταξης αυτής εξαφανίζει τελείως την όποια σοβαρότητα του συντάκτη του σχεδίου νόμου και χρήζει σαφέστατα ψυχ..…… προσέγγισης.

 

Επίσης, με τη διάταξη της παραγράφου 5, του άρθρου 30, του σχεδίου νόμου εισάγεται ακόμα ένας απαράδεκτος περιορισμός στην άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ, αφού το επάγγελμα του προπονητή Γ’ επιπέδου δεν θα μπορούν να το ασκήσουν απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ ανεξαρτήτως ειδικότητας (δικαίωμα που το έχουν μέχρι τώρα οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ), θα μπορούν όμως να το ασκήσουν απόφοιτοι ΙΕΚ, ΚΕ.Ε., κλπ, δεδομένου ότι όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) της παρ. 5, το επάγγελμα του προπονητή Γ’ επιπέδου θα μπορούν να το ασκήσουν όσοι διαθέτουν «κάποιο από τα επαγγελματικά προσόντα των παρ. 3 και 4» του ιδίου άρθρου (30), οι οποίες (παράγραφοι) προβλέπουν για μεν το Α’ επίπεδο ότι το επάγγελμα μπορεί να ασκηθεί από απόφοιτους ΤΕΦΑΑ με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, για δε το Β’ επίπεδο ότι μπορεί να ασκηθεί από απόφοιτους ΤΕΦΑΑ με πρώτη ή κύρια ειδικότητα και με δευτερεύουσα στο συγκεκριμένο άθλημα. Προτείνουμε οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ – ΣΕΦΑΑ να μπορούν να ασκήσουν επάγγελμα προπονητή Β’ επιπέδου στα αθλήματα που έχουν διδαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών τους είτε έχουν είτε δεν έχουν ειδικότητα σε αυτά.

 

Τέλος, στο ίδιο απαράδεκτο πλαίσιο κινούνται και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του Γ’ Μέρους «Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων» Κεφάλαια Α’, Β’ και Γ’ και ειδικότερα στα άρθρα 52 έως 74, όπου αντί να προστατευθεί το επάγγελμα του Γυμναστή από την παράνομη άσκηση και αντιποίηση από τον οποιονδήποτε δηλώνει «personal trainer» και όλους τους υπόλοιπους που είτε παρακολούθησαν είτε όχι κάποια από τις ιδιωτικές σχολές aerobic, κλπ (χάριν συντομίας χρησιμοποιούμε μόνο αυτόν τον όρο) εργάζονται παράνομα σε ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές βάζοντας καθημερινά σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των ανυποψίαστων αθλουμένων. Επιπροσθέτως, είναι αυτονόητο ότι μας βρίσκουν αντίθετους διατάξεις όπως η διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής και πάσης φύσεως σκευασμάτων σε γυμναστήρια και αθλητικούς χώρους εν γένει, οι διατάξεις για την αθλητική αναψυχή, τους χώρους κύριας χρήσης των γυμναστηρίων (άρθρο 64, κλπ), τα προγράμματα ειδικής φυσικής αγωγής, τα τουριστικά καταλύματα, τον εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, την εκμάθηση χορών, καθώς και σχεδόν όλες οι διατάξεις των προαναφερθέντων άρθρων.

 

Η Ε.Γ.Β.Ε. ευρισκόμενη σε απόλυτη ταύτιση με το κοινό ψήφισμα των Σ.Ε.Φ.Α.Α. για το σχέδιο νόμου, σας επαναλαμβάνει:

«Το προτεινόμενο νομοσχέδιο υπονομεύει τη δημόσια υγεία, τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των νέων μας και τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την επίσημη σφραγίδα του κράτους.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Πολιτισμού για τον Αθλητισμό:

1.Θέτει σε κίνδυνο την υγεία του Έλληνα πολίτη εισάγοντας το επάγγελμα του «Εκπαιδευτή» με σεμιναριακού τύπου κατάρτιση και δυνητικά μοναδικό προσόν εκείνο του απολυτήριου Δημοτικού.

 1. Αγνοεί ότι η άσκηση είναι μια έντονη διατάραξη της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού η οποία, αν δεν γίνει στοχευμένα στηριγμένη σε αμιγώς επιστημονικές αρχές, αντί να βελτιώσει την υγεία ή την απόδοση, θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα υγείας.
 2. Ο «Εκπαιδευτής» σύμφωνα με την πρόταση νόμου θα γυμνάζει, μεταξύ άλλων, παιδιά, εγκύους και ηλικιωμένους, αρκεί να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο δήθεν πιστοποιημένου ιδιωτικού φορέα.
 3. Θεωρεί ότι η τετραετής φοίτηση σε πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας προγράμματα σπουδών των Ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες παράγει επαγγελματίες στο χώρο της άσκησης αντίστοιχου επιπέδου με σεμιναριακού τύπου κατάρτιση ολίγων εβδομάδων από οποιονδήποτε, ακόμη και σε ανθρώπους με απολυτήριο Λυκείου ή και Δημοτικού. Στην ουσία εκχωρούνται δικαιώματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε ιδιωτικά ΙΕΚ αμφιβόλου ποιότητας.
 4. Μετατρέπει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μια απλή διοικητική υπηρεσία υπουργείου, σε φορέα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, οι διοικητικοί υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υποκαθιστούν πανεπιστημιακούς Καθηγητές και Επαγγελματικά Επιμελητήρια. Πιστεύαμε ότι το κομμάτι της εκπαίδευσης και πιστοποίησης ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας το οποίο μόλις πρόσφατα νομοθέτησε τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης των πανεπιστημίων.
 5. Δίνει επαγγελματικά δικαιώματα «Προπονητή» με ειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο άθλημα σε πτυχιούχους ιδιωτικών απιστοποίητων Ινστιτούτων και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης οι οποίοι έχουν περατώσει την Ειδίκευση «Προπονητής Αθλημάτων», παρέχοντας το δικαίωμα να εκπαιδεύουν παιδιά χωρίς να έχουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
 6. Εκχωρεί αρμοδιότητες του κράτους ή επιστημονικών επαγγελματικών συλλόγων (επαγγελματικά δικαιώματα) σε αθλητικές ομοσπονδίες, η αποστολή των οποίων είναι απλώς η Διοργάνωση Αγώνων και όχι η εκπαίδευση, παρά τις αντίθετες οδηγίες της Επιτροπής Αθέμιτου Ανταγωνισμού και του Συνηγόρου του Πολίτη.
 7. Δεν προβλέπει νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των ιδιωτικών χώρων άσκησης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η Υγεία.

Επειδή,

 1. Κανείς δεν πάει σε εμπειρικό γιατρό, ούτε στέλνει το παιδί του σε σχολείο με εμπειρικούς «δασκάλους», ενώ όλοι απαιτούν εύκολα να διακρίνουν τα προσόντα ανθρώπων που παρέχουν υπηρεσίες, ιδιαίτερα υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.
 2. Η συμμετοχή του Έλληνα πολίτη σε δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι δικαίωμα το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του πολίτη (Σύνταγμα του 1975, άρθρο 5, παρ. 1) και κάτω από σωστές προϋποθέσεις καταπολεμά το ρατσισμό, τη βία και τις εξαρτήσεις.
 3. Η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει αναγνωριστεί ως ο τέταρτος σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας και ασθενειών στις χώρες υψηλού εισοδήματος ενώ, μόνο στην περιφέρεια της Ευρώπης, ευθύνεται για περισσότερους από 1 εκατομμύριο θανάτους. Πειραματικά δεδομένα συνηγορούν ότι η συστηματική άσκηση αποτελεί θεραπεία για είκοσι έξι διαφορετικές ασθένειες. Η πρόσφατη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ως προς τη συνταγογράφηση της άσκησης από τον ΕΟΠΥΥ αποδεικνύει τη σημαντικότητα της άσκησης για την πρόληψη χρόνιων παθήσεων.
 4. Tο οικονομικό κόστος της φυσικής αδράνειας στους Έλληνες πολίτες ανέρχεται σε 130-650 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος λόγω των δαπανών για ασθενείς με στεφανιαία νόσο, διαβήτη τύπου 2, καρκίνο του εντέρου και του μαστού, καθώς και λόγω του κόστους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών ασθενειών που σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη.
 5. Ο αθλητικός επιστήμονας (γυμναστής) χρειάζεται γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας για το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, γνώσεις ψυχολογίας και κινητικής συμπεριφοράς για να κινητοποιήσει το άτομο να γυμναστεί εφόρου ζωής, γνώσεις παιδαγωγικής και διδακτικής για να μετουσιώσει τη θεωρία σε πράξη, αποτελεσματικά.
 6. Η άσκηση πρέπει να παρέχεται σε εξατομικευμένη βάση μετά από αξιολόγηση, με συγκεκριμένη ένταση, διάρκεια και συχνότητα, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση, κατάσταση υγείας, συνθήκες περιβάλλοντος, φύλο, και ηλικία. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις αερόβιας εκγύμνασης και μυϊκής ενδυνάμωσης από παγκόσμιους επιστημονικούς οργανισμούς για να υπάρχει ασφάλεια και να αποφευχθούν τραυματισμοί, κακώσεις και θάνατοι. Έχει αποδειχθεί ότι κάθε μορφή άθλησης-άσκησης, δεν είναι αποτελεσματική αλλά μονάχα εκείνη που είναι κατάλληλα στοχευμένη.
 7. Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού διδάσκεται στα πανεπιστήμια της χώρας και είναι η έκτη δημοφιλέστερη επιλογή ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές για να εισαχθούν σε πανεπιστημιακή Σχολή. Συνολικά, υπάρχουν πάνω από 60.000 ενεργοί πτυχιούχοι φυσικής αγωγής.
 8. Η αθλητική επιστήμη (sport science) των Ελληνικών πανεπιστημίων (ΤΕΦΑΑ) σύμφωνα με τους παγκόσμιους ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης βρίσκεται στην περίοπτη εικοστή θέση της παγκόσμιας κατάταξης και είναι πρωτοπόρα στην Ελλάδα ανάμεσα στις γνωστές επιστήμες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

ΚΑΛΟΥΜΕ (ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ)

 • Την Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές, αντιεπιστημονικές άδικες και καταχρηστικές διατάξεις του νομοσχεδίου και να κάνει δραστικές μεταβολές των άρθρων του νομοσχεδίου μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της χώρας (και τις επιστημονικές ενώσεις συμπληρώνουμε εμείς). Οι μεταβολές των άρθρων του νομοσχεδίου θα πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία σε σειρά άλλων επαγγελμάτων όπως οι μηχανικοί (ΠΔ 99/2018, ΦΕΚ 187Α/2018), οι ιατροί (A.N. 1565/1939, ΦEK A/16), οι δικηγόροι (ΠΔ 122/2010, ΦΕΚ 200/Α/30-11-2010), οι εκπαιδευτικοί (π.χ., ΦΕΚ 449 /3-4-2007), οι φαρμακοποιοί (ΠΔ 64/2018, ΦΕΚ 124/Α/11-7-2018) κλπ.
 •   ΖΗΤΑΜΕ (ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ)
 • Την υποστήριξη του Έλληνα πολίτη για ένα νέο αθλητικό νομοσχέδιο που θα υπηρετεί την υγεία, παιδεία και ποιότητα ζωής των κατοίκων της χώρας που γέννησε τον Ολυμπισμό.»

 

Η Ε.Γ.Β.Ε. για την πληρότητα των επιχειρημάτων και την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας παραθέτει στη συνέχεια μια πλήρη απεικόνιση της επικρατούσας κατάστασης.

Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ είναι γνωστό ότι με το Π.Δ. 107/83 (άρθρο 3) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου Πλαισίου 1268/82 που είναι και οι ιδρυτικοί νόμοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α., προβλέπεται ότι: «Στους κατόχους πτυχίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μπορούν να ανατίθενται: (α) Η διδασκαλία της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους δουλειάς και κοινωνικής δραστηριότητας εν γένει. (β) Η διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Γενική και στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. (γ) Η διεύθυνση και εποπτεία των γυμναστηρίων και των χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων εν γένει. (δ) Καθήκοντα τεχνικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών σε αθλητικούς οργανισμούς και λοιπούς συναφείς φορείς………….». Έμμεσες αναφορές για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ υπάρχουν επίσης στο Π.Δ. 219/2006 ΦΕΚ 221/Α/13-10-2006 (Π.Δ. το οποίο έχει και αυτό μια «πονεμένη» ιστορία, αφού το τροποποίησε, σε λίγους μήνες, ο ίδιος υφυπουργός που το προώθησε και την πρώτη φορά για υπογραφή) για την άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου όπου στο άρθρο 3 παράγραφος 5β ορίζεται ότι «…οι διδάσκοντες, εκπαιδευτές, γυμναστές, προπονητές, πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ ή να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος που έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο κρατικό φορέα. Έμμεσες αναφορές επίσης περιλαμβάνονται και στη σχετική με το θέμα ΚΥΑ.

 

Περαιτέρω, σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ίσχυε ο νόμος 75/75 που ρύθμιζε θέματα προπονητών σε όλα τα αθλήματα επί 24 χρόνια και προέβλεπε ότι το επάγγελμα του προπονητού «…δύναται ν’ ασκώσι οι κεκτημένοι παρά της Γ.Γ.Α. σχετικής άδειας, ως και οι απόφοιτοι της ΕΑΣΑ δια τα αθλήματα άτινα εδιδάχθησαν». Ο νόμος 75/75 τροποποιήθηκε το 1999 με τον Ν. 2725/99 που άλλαξε πολλά πράγματα, όπως απεδείχθη ιστορικά πλέον, σε λάθος κατεύθυνση. Το νόμο 2725/99 τροποποίησε και συμπλήρωσε αργότερα ο Ν. 3057/2000 αλλά και μεταγενέστεροι οι οποίοι δεν επέφεραν κάποια ιδιαίτερη βελτίωση όπως και ο Ν. 4049/2012. Εκδόθηκαν επίσης στο επόμενο διάστημα ο Ν. 4170/2013 ο οποίος με την παρ. 2 του άρθρου 78 τροποποίησε την παρ. 6 του άρθρου 136 του Ν. 2725/1999 και ο Ν. 3919/2011 ο οποίος με το άρθρο 3 «Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων» οδήγησε στην ισχύουσα σήμερα διαδικασία «Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή ………..» μέσω Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και τη συνυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Προέκυψε τέλος στο μεσοδιάστημα, η αναγνώριση, δυστυχώς, σε εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απόφοιτους κολλεγίων σε παρεμφερή με την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού αντικείμενα. Το 2016 ψηφίστηκε ο νόμος 4373/2016 (ΦΕΚ 49 Α’ / 1-4-2016) το άρθρο 48 του οποίου συγκεκριμένα προέβλεπε:

«Στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 1. Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί.». Για την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης είχαμε, τότε, συγχαρεί τον αρμόδιο υφυπουργό αθλητισμού κ. Σταύρο Κοντονή.

 

Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος έχει επανειλημμένως και διαχρονικά διατυπώσει τις αντιρρήσεις της και έχει υποβάλει τις προτάσεις της για το υφιστάμενο αναχρονιστικό, ξεπερασμένο και απαράδεκτο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει το θέμα των προπονητών αθλημάτων το οποίο συνολικά πρέπει να αλλάξει. Και στο τμήμα του που αφορά τις σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. και των ομοσπονδιών, αλλά κυρίως στην αντιμετώπιση των πτυχιούχων των πανεπιστημιακών τμημάτων της επιστήμης της φυσικής αγωγής και αθλητισμού της χώρας μας, των ΤΕΦΑΑ δηλαδή.

Σχετικά, λοιπόν, με τα θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή αθλήματος αλλά και του εκπαιδευτή (σύμφωνα με την ορολογία που εισάγει το σχέδιο νόμου) και τις πάσης φύσεως σχολές προπονητών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής.

Όπως είναι γνωστό ο πρώτος νόμος που ρύθμιζε θέματα προπονητών σε όλα τα αθλήματα ήταν ο Ν. 75/75, ένας νόμος που λειτούργησε για 24 χρόνια, αφού μόλις το 1999 με τον Ν. 2725/99 τροποποιήθηκε. Με βάση λοιπόν τον Ν. 75/75 οι πτυχιούχοι ΕΑΣΑ (ΤΕΦΑΑ μετά το 1983) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής είχαν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή σε οποιοδήποτε άθλημα μέχρι την ανώτατη κατηγορία του αθλήματος. Παράλληλα έδινε το δικαίωμα στη Γ.Γ.Α. και μόνο σε αυτή να ιδρύει και να λειτουργεί σχολές προπονητών σε συγκεκριμένο άθλημα κάθε φορά και για συγκεκριμένη κατηγορία. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 24 ετών ο κάτοχος πτυχίου ΕΑΣΑ ή ΤΕΦΑΑ ή διπλώματος προπονητού της Γ.Γ.Α. είχε χωρίς άλλη πιστοποίηση ή αποδεικτικό και το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του προπονητού, λειτουργούσαν δηλαδή τα ανωτέρω πτυχία και ως άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος. Ήδη από το 1987 και μετά είχαν αποφοιτήσει από τα ΤΕΦΑΑ έως το 1999 χιλιάδες πτυχιούχοι που δυνητικά είχαν τα ανωτέρω δικαιώματα, εκ των οποίων άλλοι έκαναν χρήση και άλλοι όχι. Από το 1987 και μετά ήδη από το χώρο των πτυχιούχων των ΤΕΦΑΑ είχαν εκφραστεί οι αντιρρήσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθετε η Γ.Γ.Α. για τη συμμετοχή κάποιου στις σχολές της, αφού οι γραμματικές γνώσεις που ζητούνταν ήταν για πολλές σχολές το απολυτήριο του δημοτικού, ενώ η διάρκεια των σχολών δεν ξεπερνούσε τις 2 εβδομάδες, με αποτέλεσμα να εξομοιώνονται και να αποκτούν τα ίδια δικαιώματα οι απόφοιτοι των τετραετούς φοίτησης ΤΕΦΑΑ με απόφοιτους δημοτικού που με «χαριστικές» πολλές φορές διαδικασίες παρακολουθούσαν και αποφοιτούσαν από τις εν λόγω σχολές προπονητών.

Αντί λοιπόν η Ελληνική πολιτεία να συμμαζέψει την κατάσταση μετά από 24 χρόνια και να αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό των χιλιάδων αποφοίτων ΤΕΦΑΑ που είχε στα χέρια της, ήρθε το 1999 και με το Ν. 2725/99 αντί να διευρύνει και να ενισχύσει τις δυνατότητες των πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ και να συμμαζέψει και να περιορίσει την προβληματική κατάσταση με τις σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. έκανε ακριβώς το αντίθετο, αφού περιόρισε τις δυνατότητες των πτυχιούχων των ΤΕΦΑΑ στο να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή μόνο στο αντικείμενο της κύριας ειδικότητάς τους και μόνο μέχρι ορισμένη κατηγορία κάθε αθλήματος. Εισήγαγε ακόμα ο Ν.2725/99 τη διαδικασία έκδοσης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος και για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και για τους κατόχους του διπλώματος του προπονητή των σχολών της Γ.Γ.Α., με την καταβολή παραβόλου 50.000 δραχμών και την κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών στη Γ.Γ.Α.

Σε κάθε περίπτωση όμως και από τους δύο αθλητικούς νόμους (1975 και 1999) έχουν παραχθεί αποτελέσματα και η μη αντιμετώπιση μεταβατικώς από ένα νέο νόμο αυτών των περιπτώσεων συνολικά και ατομικά, έθιξε και θίγει ακόμα τη βασική αρχή της συνέχειας του κράτους και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.

Στο σημείο αυτό πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε τα εξής: α) Η ύπαρξη ή μη ειδικότητας και μάλιστα προπτυχιακά είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γ.Σ. κάθε πανεπιστημιακού τμήματος (Νόμος πλαίσιο 1268/82 και μεταγενέστεροι). Είναι καθαρά εσωτερική ακαδημαϊκή διαδικασία. Κάλλιστα το επόμενο έτος κάποιο ή κάποια ΤΕΦΑΑ, μπορεί να καταργήσουν την ειδικότητα ή να ονομάσουν κύριες ειδικότητες όλα τα πρακτικά μαθήματα κορμού που διδάσκονται στα 4 έτη σπουδών. Πώς λοιπόν έρχεται η ίδια η πολιτεία και επιβάλει περιορισμό στα επαγγελματικά δικαιώματα, με βάση την ειδικότητα. β) Θεωρεί κανείς υποδυέστερους εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, επιστημονικά, κοινωνιολογικά, προπονητικά τους απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών τετραετούς φοίτησης με 4.500 περίπου ώρες διδασκαλίας, από τους απόφοιτους των σχολών της Γ.Γ.Α. ή των Ομοσπονδιών των 2 εβδομάδων φοίτησης και των 60 ωρών διδασκαλίας στους οποίους δεν επιβάλει περιορισμούς; γ) Ποια εσωτερική ή εξωτερική διαδικασία αξιολόγησης πιστοποιεί το εκπαιδευτικό, το επιστημονικό και το προπονητικό επίπεδο των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. και των ομοσπονδιών και πιστοποιεί και προσδιορίζει με εξετάσεις (ανεξάρτητου φορέα και όχι της ίδιας της σχολής προπονητών) ή χωρίς εξετάσεις έστω, το επίπεδο των γνώσεων και καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχονται και πότε έγινε αυτό τα τελευταία 30 χρόνια; Και ακόμα, όταν τα προηγούμενα χρόνια έγιναν πραγματικές μάχες στους δρόμους, για θέματα στα οποία περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πως μπορούμε να αφήνουμε να αυτοαναγορεύονται σε πρυτάνεις ο κάθε πρόεδρος και το Δ.Σ. κάθε ομοσπονδίας ή ακόμα και αυτοί οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Γ.Γ.Α. και ο εκάστοτε Γ.Γ.Α. ως υπεύθυνοι ίδρυσης και λειτουργίας σχολών προπονητών; δ) Πώς είναι δυνατόν η ίδια η πολιτεία (Νόμος Αρσένη) να αμφισβητεί την παιδαγωγική επάρκεια των αποφοίτων των πανεπιστημιακών σχολών προκειμένου να προσληφθούν στην εκπαίδευση και να τους αναγκάζει να δώσουν εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ για το διορισμό τους και να κατέχουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας και από την άλλη πάλι η πολιτεία να δίδει το δικαίωμα με «χαριστικές και ρουσφετολογικές πρακτικές» πολλές φορές σε ανθρώπους που το μοναδικό τους προσόν είναι ότι αγωνίσθηκαν κάποια χρόνια σε ένα άθλημα, οι οποίοι έστω και αν είναι απόφοιτοι δημοτικού, θα αναλάβουν τον ιδιαίτερο, ευαίσθητο και κρίσιμο ρόλο της διαπαιδαγώγησης της Ελληνικής νεολαίας στα στάδια και στα γυμναστήρια, κάνοντας τον προπονητή;

Το νόμο 2725/99 τροποποίησε και συμπλήρωσε αργότερα ο Ν. 3057/2000 αλλά και μεταγενέστεροι, οι οποίοι μικρές βελτιώσεις επέφεραν στο ήδη υπάρχον προβληματικό σκηνικό, ενώ ποτέ δεν τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 2725/99 (άρθρα 31 και 38) που προέβλεπαν τη μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία των σχολών προπονητών στο ΕΚΑΕΤ, το οποίο ουδέποτε συστήθηκε. Διατάξεις βεβαίως με τις οποίες επίσης διαφωνούμε στο σύνολό τους.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με νόμο για την παιδεία που ψηφίστηκε το 2007, καθιερώθηκε η διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής ανεξάρτητης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα για τις σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. και των ομοσπονδιών, σχολές προπονητών οι οποίες, μάλιστα, παρέχουν απευθείας επαγγελματικά δικαιώματα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφού οι απόφοιτοι τους είναι υποχρεωμένοι να δώσουν και εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, μετά την απόκτηση του πτυχίου, στο αντίστοιχο επιμελητήριο (π.χ. Τ.Ε.Ε.) ή στον αντίστοιχο σύλλογο (Ιατρικό, Δικηγορικό, κλπ), αφού προηγηθεί μάλιστα υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση ενός έτους για κάποιους από αυτούς (π.χ. δικηγόροι) ή περισσότερων ετών (π.χ. γιατροί για την απόκτηση ειδικότητας) ή ακόμα «χειρότερα», δίνοντας ειδικού τύπου εξετάσεις όπως οι απόφοιτοι της νομικής για την είσοδό τους στα επαγγέλματα του συμβολαιογράφου και του δικαστικού.

Για την ολοκληρωμένη εικόνα πάνω στο θέμα, πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι από το 1996 με απόφαση του Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), δόθηκε η δυνατότητα (η οποία βεβαίως και αξιοποιήθηκε) στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., να συμπεριλάβουν και τις ειδικότητες του προπονητή αθλημάτων και του στελέχους οργάνωσης & διοίκησης του αθλητισμού, απονέμοντας στους εν λόγω αποφοίτους δεδομένο και κατοχυρωμένο, απ΄ ότι αποδεικνύεται, επαγγελματικό δικαίωμα (κατοχύρωση που οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ δεν έχουν δυστυχώς ακόμα επαρκώς διασφαλίσει) και σε επίπεδο Ε.Ε. μάλιστα, μετά από περίοδο διετούς φοίτησης και εξετάσεις απόκτησης πτυχίου αλλά και επιπλέον εξετάσεις πιστοποίησης, αντιμετωπίζοντας έτσι την «ειδικότητα» κατά τον Ο.Ε.Ε.Κ. του προπονητή αθλήματος ως αντικείμενο αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, δεδομένα που συνολικά συνιστούσαν περαιτέρω υποβάθμιση του πτυχίου και του ρόλου του πτυχιούχου φυσικής αγωγής. Σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός της ύπαρξης στην αγορά εργασίας και των εν λόγω αποφοίτων οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε έχουν αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο επαγγελματικό δικαίωμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όποια νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά τα θέματα των προπονητών αθλημάτων, ρύθμιση η οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίζει μια και καλή αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί συνολικά και είναι σε βάρος των μόνων που κατέχουν, μακράν των υπολοίπων, τα σχετικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής δηλαδή. Ρύθμιση η οποία το ανώτερο που θα μπορεί να αναγνωρίσει στους απόφοιτους ΙΕΚ θα πρέπει να είναι το επαγγελματικό δικαίωμα του βοηθού προπονητή αθλήματος και μόνο.    

Πρέπει ακόμα να σημειωθεί, ότι για τη δημιουργία αυτών των ειδικοτήτων από τον Ο.Ε.Ε.Κ. το 1996, δεν ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες 89/48 του 1988 και 92/51 του 1992 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα δεν τηρήθηκαν οι παράγραφοι που απαιτούν να ζητείται η γνώμη των επαγγελματικών συλλόγων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.λ.π. στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τις αντιρρήσεις τους τότε είχαν εκφράσει και η Γ.Γ.Α. (υπ. αρ. πρωτ. 23293 20 / 8 / 96 έγγραφό της) και το Υπουργείο Υγείας σχετικά και με άλλες ειδικότητες (με το υπ. αρ. πρωτ. 47 / οικ. 491 26 / 7 / 96) των οποίων η γνώμη απ’ ότι φαίνεται ούτε ζητήθηκε. Υπενθυμίζεται ότι η Γ.Γ.Α. σύμφωνα με το τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο (σχετικές διατάξεις νόμων και υπουργικών αποφάσεων Ν.Δ. 397 / 68, Ν.Δ. 1558 / 26 – 7 – 85, άρθρο 37 Ν. 75 / 75 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 1070 / 80), ήταν ο μόνος αρμόδιος φορέας να συστήνει σχολές προπονητών, να απονέμει διπλώματα και να χορηγεί κατ’ επέκταση επαγγελματικά δικαιώματα στον αθλητικό χώρο σε μη πτυχιούχους των Τ.Ε.Φ.Α.Α., ενώ και η διαδικασία δημιουργίας ειδικοτήτων από τον ΟΕΕΚ (και τότε και τώρα) που αφορούν τον αθλητισμό πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες της Ε.Ε. για τον αθλητισμό.

 

Επιπροσθέτως δε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Πρώτον, ότι το πανεπιστήμιο με τα 4 χρόνια σπουδών, το επιστημονικό προσωπικό και την υλικοτεχνική του υποδομή (οργανωτική, διοικητική, διδακτική και ερευνητική), προσφέρει επίπεδο σπουδών και γνώσεων που δεν μπορεί να συγκριθεί με τις 2 έως 4 εβδομάδες των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. και των ομοσπονδιών ή και τα 2 έτη σπουδών των Ι.Ε.Κ. και την ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή.

Δεύτερον, ότι οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι ικανοί και αρκετοί να καλύψουν τη ζήτηση εργασίας στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Από τα πέντε (5) Τ.Ε.Φ.Α.Α. που λειτουργούν στη χώρα μας αποφοιτούν κάθε έτος περί τα 900 άτομα με κάποια ειδικότητα σε ένα από τα Ολυμπιακά αθλήματα. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα σπουδών πολλών Τ.Ε.Φ.Α.Α. επιτρέπει και περισσότερες από μια ειδικότητες. Οι κυβερνητικές αποφάσεις και τα νομοσχέδια κατά την τελευταία τριακονταπενταετία επέτρεψαν την είσοδο στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επομένως την αποφοίτηση δυσανάλογου αριθμού πτυχιούχων προς τις υπάρχουσες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Αποτέλεσμα ο μεγάλος αριθμός πτυχιούχων φυσικής αγωγής, που έχει ξεπεράσει το αξιοθαύμαστο νούμερο των 60.000 περίπου ενεργών αποφοίτων!

Τρίτον, ότι όπως από τα προεκτεθέντα προκύπτει η προπονητική δεν είναι νομικά πλήρως κατοχυρωμένο επάγγελμα και πολλές φορές εξασκείται κατά τις ελεύθερες ώρες ως δεύτερη απασχόληση, οπότε γίνεται αντιληπτό ότι ο αριθμός των ενδιαφερομένων να εργαστούν ως προπονητές μεγαλώνει σημαντικά. Συνέπεια του υψηλού ανταγωνισμού είναι η κάθετη πτώση των πάσης φύσεως οικονομικών απολαβών των προπονητών. Μάλιστα ορισμένα αθλήματα πλήττονται ιδιαίτερα αφού οι μηνιαίες αποδοχές των προπονητών δεν ξεπερνούν τα 150 Ευρώ.

Είναι απορίας άξιο πως αποδεχόμαστε ακόμα το 2018 ομοσπονδίες, ινστιτούτα και οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένης της Γ.Γ.Α.) να μπορούν να καταρτίζουν άτομα, τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουν, ιδιαίτερα στο χώρο της προπονητικής, ένα σύνολο μαθημάτων με σημαντικό όγκο σε διδακτική ύλη όπως είναι η φυσιολογία, η εργοφυσιολογία, η αθλητιατρική, η προπονητική με την εξειδίκευσή της στα επιμέρους αθλήματα, οι αθλητικές μετρήσεις, η επιλογή των ταλέντων, η κινητική μάθηση, η αθλητική ψυχολογία, η βιοκινητική, η βιοχημεία, η διδακτική και η παιδαγωγική, κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα μαθήματα προσφέρονται στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Φυσικής Αγωγής σε οκτώ εξάμηνα σπουδών.

Από τα παραπάνω ανακύπτει και ένα ερώτημα ουσίας: Πως είναι δυνατόν ένα άτομο να εξασκήσει ή να ασχοληθεί με το επάγγελμα του Προπονητή, όταν το άτομο αυτό δεν είναι εφοδιασμένο με γνώσεις Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Ποιος γονέας, εάν γνώριζε τις πραγματικές συνθήκες, θα εμπιστευόταν το παιδί του στα χέρια ενός ατόμου με περιορισμένο επίπεδο μόρφωσης και δε θα προτιμούσε την ολοκληρωμένη, την ανώτατη;

Εμείς απλώς θέλουμε να προσθέσουμε ότι δεν κατανοούμε γιατί το 2018 πρέπει ένα υπουργείο ή μια Γενική Γραμματεία να λειτουργεί σχολές προπονητών με υπουργική απόφαση και μέσω των υπαλλήλων της και να απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα και γιατί να συμβαίνει αυτό από όλα τα υπουργεία και τις γενικές γραμματείες μόνο με τη Γ.Γ.Α., τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν 5 πανεπιστημιακά τμήματα (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) που κάνουν αυτή τη δουλειά. Φανταστείτε το ίδιο να συνέβαινε π.χ. με τις σχολές του εμπορικού ναυτικού, τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, κλπ, και τι θα γινόταν με τα αντίστοιχα υπουργεία που τις εποπτεύουν αν επιχειρούσαν να τις λειτουργήσουν με αυτό τον τρόπο. Είναι αδιανόητο μια προ δεκαετιών «εφεύρεση» – οι σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. -, η οποία στην εποχή της μπορεί να κάλυπτε υπαρκτές ανάγκες, να εξακολουθεί να βρίσκει εφαρμογή ακόμα και σήμερα με 60.000 απόφοιτους – άνεργους ή υποαπασχολούμενους πτυχιούχους φυσικής αγωγής και αθλητισμού.

Είναι φανερό λοιπόν ότι το εξαιρετικά σοβαρό αλλά και σύνθετο θέμα της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή αθλημάτων αλλά και του εκπαιδευτή (σύμφωνα με την ορολογία που εισάγει το σχέδιο νόμου) χρήζει νομοθετικής παρέμβασης.

Είναι φανερό επίσης, ότι το θεσμικό πλαίσιο του αθλητισμού χρειάζεται εκσυγχρονισμό, κωδικοποίηση και ανανέωση, καθώς και συγκεκριμένη φιλοσοφία για την οργάνωση και την ανάπτυξή του και όχι αποσπασματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ας μην παραβλέπουμε ότι η απαξίωση του αθλητισμού με λανθασμένους χειρισμούς και πολιτικές είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, ενώ η έλλειψη της δυνατότητας για άσκηση – άθληση και ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό για τις ειδικές κοινωνικές ομάδες, είναι κοινωνικά επικίνδυνη.

 

Όπως έχουμε γράψει και στο παρελθόν «Ο αθλητισμός στην εποχή μας έχει ξεφύγει τελείως από την επιρροή, τον έλεγχο και την εποπτεία της Γ.Γ.Α., πολλές φορές και από τον έλεγχο των ίδιων των ομοσπονδιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αθλητικές ακαδημίες οι οποίες είναι ουσιαστικά ανεξέλεγκτες. Σήμερα στην ελληνική αθλητική πραγματικότητα ειδικά στα μεγάλα αθλήματα, ζουν και βασιλεύουν οι αθλητικές ακαδημίες για τις οποίες δεν υπάρχει καμία νομοθετική και οργανωτική πρόβλεψη. Όποιος θέλει, όπου θέλει, με όποιον τρόπο θέλει στήνει μια αθλητική ακαδημία και εισπράττει. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι διαχειρίζεται παιδικές ψυχές. Με ποια προσόντα, με ποιο υπόβαθρο, με ποιόν έλεγχο και από ποιον, με τι είδους γνώσεις κανείς δεν καθορίζει και κανείς δεν επιβλέπει. Οι γονείς και ελληνική νεολαία βορρά στα άγρια θηρία. Οι ευαίσθητες παιδικές ψυχές στα χέρια κάθε άσχετου.

Υπολογίζεται με βάση έρευνες ότι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό νέων μέχρι την ηλικία των 15 ετών που ασχολούνται με κάποιο από τα διαδεδομένα ομαδικά αθλήματα, είναι ενταγμένο σε κάποια αθλητική ακαδημία, που δεν έχει τη μορφή σωματείου ενταγμένου στη δύναμη των σωματείων της αντίστοιχης ομοσπονδίας ή λειτουργεί παράλληλα με το σωματείο. Και οι ομοσπονδίες κατά τα άλλα έχουν στις αρμοδιότητές τους και την ανάπτυξη του αθλήματος.

Το καλύτερο όμως είναι, ότι ακόμα και αυτές οι ακαδημίες – καταχρηστική η χρήση του όρου – έχουν πρωταθλητικό προσανατολισμό και απομονώνουν ή περιθωριοποιούν τα παιδιά που είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να μπουν σε συναγωνιστική διαδικασία, στους χώρους αυτούς που τους αντιλαμβάνονται σαν χώρους αναψυχής και παιχνιδιού. Και οι γονείς βέβαια πληρώνουν, για να εισπράττουν τα παιδιά τους συναισθήματα απόρριψης και αποκλεισμού.».

Αυτό που επιχειρείται όμως με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου είναι απλώς αυτή η κατάσταση να γίνει χειρότερη.

 

Όσον αφορά τις διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου που έχουν να κάνουν με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) εκφράζουμε τους ίδιους προβληματισμούς με αυτούς που είχαμε εκφράσει και στο παρελθόν.

Τα σχετικά θέματα έχουν ανακύψει από το 2006 με τις σχολές προπονητών ποδοσφαίρου την ίδρυση και λειτουργία των οποίων ανακοίνωσε και λειτούργησε η ΕΠΟ, καθώς και με την τότε απαίτηση των κατά τόπους ενώσεων της ΕΠΟ να προσέλθουν (όσοι πιστοί) και οι έχοντες και οι μη έχοντες (!!!!!) δίπλωμα προπονητού να παραλάβουν ταυτότητες προπονητών περιόδου (2006 – 2007), αλλά και τη συνέχεια που δόθηκε την ποδοσφαιρική περίοδο 2007 – 2008 και τις επόμενες. Συγκεκριμένα οι τοπικές ενώσεις της ΕΠΟ κάλεσαν τον Σεπτέμβριο του 2006 με ανακοίνωσή τους, όσους δηλώνουν προπονητές, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων και κατοχής άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, να παραλάβουν ταυτότητες προπονητών, με μοναδικές προϋποθέσεις να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και να είναι υγιείς, καταπατώντας κάθε έννοια νομιμότητας αλλά και σοβαρότητας, επιχειρώντας να υποκαταστήσουν την Ελληνική Πολιτεία, τα αρμόδια υπουργεία Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (πρώην Υπουργείο Εργασίας), Παιδείας, Πολιτισμού και κάθε άλλο θεσμοθετημένο όργανο στη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας σχολών προπονητών, χορήγησης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος και έκδοσης ταυτοτήτων πιστοποίησης ιδιότητας και κατοχύρωσης δυνατότητας για την εξάσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου.

Εν μία νυκτί λοιπόν η ΕΠΟ κατήργησε πραξικοπηματικά κάθε προηγούμενη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος που είχε εκδώσει η Γ.Γ.Α. και υποχρέωσε (μαζί με τους υπόλοιπους) και τους επιστήμονες καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο να παρακολουθήσουν, καταβάλλοντας το «ευτελές» ποσό των 700 ευρώ, τις δικές της σχολές προπονητών, για να κάνουν αναθεώρηση και εξομοίωση των αδειών εξάσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου, όπως κομψά διατύπωσε τη διαδικασία η ΕΠΟ.

Είναι προφανές ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία βρισκόταν μπροστά και από αυτήν ακόμα την αναθεώρηση του συντάγματος, αφού λειτουργούσε ήδη ανώτατες σχολές που σε 8 ημέρες μάλιστα, χορηγούσαν επαγγελματικά δικαιώματα υπέρτερα αυτών που χορηγούν τα πανεπιστημιακά τμήματα, τους τίτλους των οποίων δεν αναγνωρίζει καθόλου. Ύστερα δε από πιέσεις που δέχθηκε από διάφορες πλευρές για την περίοδο 2007 – 2008, η Ε.Π.Ο. έδειξε και τη μεγαλοθυμία της, αφού αντικατέστησε τις σχολές των 8 ημερών με διήμερα ή τριήμερα «χάπενινγκ», εννοείτε επί πληρωμή, προκειμένου να χορηγήσει την πολυπόθητη ισοτιμία των πτυχίων των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τα δικά της.

Με αυτές τις ενέργειες τόσο η ΕΠΟ όσο και οι Ενώσεις της αυτοαναγορεύονται και σε πρυτάνεις, αφού τα πτυχία που χορηγούν τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. τίθενται υπό την κρίση τους για την επάρκεια και την ισοτιμία τους, με τι άραγε, ενώ το «εκπαιδευτικό συμβούλιο» και το Δ.Σ. της ΕΠΟ υποκαθιστούν όχι μόνο τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά και κάθε άλλη δημόσια αρχή ή οργανισμό (δημόσιο ή ιδιωτικό εξουσιοδοτημένο από το δημόσιο) που παρέχει εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης ή χορηγεί άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος.

Με τα δεδομένα αυτά και με τη γνωστή κατάσταση που επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια στις σχέσεις ΕΠΟ και Ελληνικής Πολιτείας σχετικά με την αυτονόμηση, άραγε από τι, της ΕΠΟ, εμφανίστηκε στο άθλημα του ποδοσφαίρου το εξής παράδοξο. Να θέλει η ΕΠΟ να ακυρώσει στην ουσία και στην πράξη το υφιστάμενο πλαίσιο, θέλοντας να υποκαταστήσει κάθε αρμόδια αρχή και απονέμοντας στον εαυτό της εξουσίες και δικαιώματα που δεν της έχουν παραχωρηθεί από την Ελληνική Πολιτεία ούτε είναι δυνατόν να της παραχωρηθούν, επισείοντας και προτάσσοντας κάθε φορά το φόβητρο της UEFA ως της μόνης αρμόδιας αρχής σε Πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο (μπορεί και σε διαπλανητικό) επίπεδο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο, πάνω από κάθε αρμόδια αρχή (η UEFA και οι ομοσπονδίες μέλη της), εθνική, κοινοτική, αθλητική ή μη, πάνω από τη νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία κάθε χώρας ή και της ίδιας της Ε.Ε.

Έτσι η UEFA αποφασίζει και η ΕΠΟ «εφαρμόζει» ότι από τούδε και στο εξής δεν αναγνωρίζει στον Ευρωπαϊκό χώρο καμία άλλη αρχή ή δομή είτε είναι κράτη, είτε πανεπιστήμια, είτε δικαστήρια, είτε άλλη δημόσια αρχή για κανένα από τα θέματα που την αφορούν και οι οποίες μόνες τους (UEFA και ΕΠΟ) καθορίζουν ποια είναι αυτά και για τα οποία θέματα, τα οποία μόνες τους καθορίζουν και δεν ελέγχονται από κανέναν.

Ακολούθησαν βέβαια και άλλες σχετικές ενέργειες της ΕΠΟ η οποία ουσιαστικά καταργεί το κράτος και καταλύει τη νομιμότητα. Τι άλλο μπορούν να σκεφτούν άραγε όσοι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ή απόφοιτοι των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. είχαν πάρει από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και πληρώνοντας το σχετικό παράβολο όπως επιτάσσει ο νόμος του Ελληνικού κράτους και πως μπορούν να αμυνθούν απέναντι στις αυθαιρεσίες κάθε παράγοντα ή παραγοντίσκου που νομίζει ότι το άθλημα που διοικεί είναι η ατομική του επιχείρηση (που και να ήταν και πάλι θα έβρισκαν εφαρμογή το εργατικό δίκαιο και οι υπόλοιποι νόμοι);

Το 2006 όπως και το 2007 στον κανονισμό προπονητών της Ε.Π.Ο. στο άρθρο 2 στην παράγραφο Γ προβλεπόταν ότι αναγνωρίζονται ως προπονητές ποδοσφαίρου οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. με κύρια ειδικότητα το ποδόσφαιρο, που έχουν την ειδική αναγνώριση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μετά από έγκριση της U.E.F.A. Ήταν λοιπόν προφανής η προσπάθεια της ΕΠΟ να παραπλανήσει και να δημιουργήσει νέο στάτους, αφού με μια απλή αναδιατύπωση αφαιρούσε ντε φάκτο από τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του προπονητού που η πολιτεία τους επέτρεπε τόσα χρόνια, άλλα και η ΕΠΟ δεχόταν για ολόκληρες δεκαετίες. Στη συνέχεια η ΕΠΟ (σε μια προσπάθεια μερικής αναδίπλωσης και περιορισμού των αντιδράσεων), θα αναγνώριζε (με το δικό της τρόπο και τις δικές της διαδικασίες) σε πλήρη αντιστοιχία στην κατηγορία που αναγράφεται στα διπλώματά τους, όλους όσους είχαν λάβει το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος του προπονητού από ολιγοήμερες σχολές της περασμένης δεκαπενταετίας της ΕΠΟ και της ΓΓΑ, εκτός από τους απόφοιτους των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Μεταγενέστερες μικροδιευθετήσεις για τους αποφοίτους των ΤΕΦΑΑ και για την αναγνώρισή τους (μετά από τη έγκριση της ΕΠΟ εννοείται), ως κατόχων πτυχίου UEFA B’, καθώς επίσης και συμφωνίες της ΕΠΟ με τα ΤΕΦΑΑ – Α.Π.Θ. και Δ.Π.Θ., οι οποίες εγείρουν σοβαρές ενστάσεις για τη νομιμότητα σύναψης και για το νομικό τους υπόβαθρο δεν διαφοροποιούν καθόλου το ομιχλώδες τοπίο το οποίο περιγράφουμε, αντιθέτως επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση και υποβαθμίζουν και απαξιώνουν και το πανεπιστήμιο και την ίδια την πολιτεία στην άσκηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων υποχρεώσεών της.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή αναφέρουμε ότι οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ποδόσφαιρο, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους φοιτούν δύο χρόνια στην ειδικότητα του ποδοσφαίρου με επτακόσιες ώρες διδασκαλίας μόνο στην ειδικότητα. Επειδή τυγχάνει στα ΤΕΦΑΑ να έχουν διδάξει και να διδάσκουν και μάλιστα στην ειδικότητα του ποδοσφαίρου οι επικεφαλής των σχολών προπονητών της ΕΠΟ κατά το παρελθόν – ονόματα δεν λέμε – αλλά και κάποιοι καθηγητές των ΤΕΦΑΑ από άλλα γνωστικά αντικείμενα, είναι λοιπόν εύλογη η απορία μας πως είναι δυνατόν οι ίδιοι καθηγητές που διδάσκουν τους φοιτητές τους επί 700 ώρες μόνο στην ειδικότητα ποδοσφαίρου στο πανεπιστήμιο (και περίπου 4.500 συνολικά στα 4 έτη σπουδών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα), να μην θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να μεταδώσουν σωστά τις γνώσεις και να διδάξουν την ειδικότητα στους φοιτητές τους στα Πανεπιστήμια; Και πως είναι δυνατόν, στις σχολές προπονητών που διοργανώνει η ΕΠΟ σε δύο εβδομάδες διδασκαλίας (και στα διήμερα και τριήμερα που έχουν καθιερώσει) οι ίδιοι καθηγητές να καταφέρνουν να βγάζουν ικανούς και άξιους προπονητές ποδοσφαίρου – αξιολογότερους μάλιστα από τους απόφοιτους των ΤΕΦΑΑ, όπως θεωρεί η ΕΠΟ, και θέλει να ισοτιμήσει τα πτυχία των αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ με αυτά των σχολών της;

Δεν πρέπει να μας εξηγήσουν και η ΕΠΟ και αυτοί οι καθηγητές με την πολλαπλή απασχόληση, όποιοι και αν είναι, και σε εμάς και στην Ελληνική πολιτεία και στα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα (Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων τους, Πρυτανικές αρχές, Σύγκλητο), αλλά και στους ίδιους τους φοιτητές τους και στους παλαιούς αποφοίτους τους, πως καταφέρνουν με ταχείς ρυθμούς να διδάσκουν μέσα σε δύο εβδομάδες οι ίδιοι άνθρωποι, ύλη που δεν καταφέρνουν να διδάξουν στα ελληνικά πανεπιστήμια σε τέσσερα χρόνια, με δυο χρόνια εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο;

Ας σημειωθεί τέλος, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αποφανθεί ότι οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ κάτοχοι άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος από τη Γ.Γ.Α. «εξαιρούνται της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας (από την ΕΠΟ) για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’» (έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 249760/45169/15-10-2018), δεδομένο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όποια επικείμενη νομοθετική ρύθμιση.

 

Στο πλαίσιο αυτό και για την από εδώ και πέρα αντιμετώπιση του ζητήματος, δεν νοείται άλλη λύση και ρύθμιση από την υπαγωγή της λειτουργίας οποιασδήποτε σχολής προπονητών που με ειδικές προϋποθέσεις θα εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία της, στα ΤΕΦΑΑ της χώρας.

Το επάγγελμα του προπονητή στην Ελλάδα θα έχουν το δικαίωμα να εξασκήσουν μόνο όσοι είναι κάτοχοι αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος, που θα χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Για τη χορήγηση της αδείας αυτής θα απαιτείται πτυχίο Πανεπιστημίου, Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ή ισότιμο, με σχετική ειδικότητα αθλήματος (κύρια, πρώτη ή δεύτερη δεν έχει σημασία) με δυνατότητα εξασκήσεως του επαγγέλματος μέχρι την ανώτατη κατηγορία του αθλήματος και τις εθνικές ομάδες, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ και ισότιμων σχολών θα μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα του προπονητή σε οποιοδήποτε άθλημα μέχρι και τη δεύτερη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος επίσης, θα χορηγείται στους πτυχιούχους των Σχολών Προπονητών των ΤΕΦΑΑ ή ισότιμων αντίστοιχων αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής με κριτήρια για την ισοτιμία που θα έχουν προκαθοριστεί.

Για την αντιμετώπιση της μέχρι σήμερα κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και όσον αφορά τους μη πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος, που έχει εκδώσει και χορηγήσει μέχρι σήμερα η Γ.Γ.Α. και μόνον αυτή.

Σε διαφορετική περίπτωση και με την περαιτέρω υποβάθμιση των πτυχίων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, την οποία θα επιφέρει αναμφισβήτητα μια ρύθμιση σε διαφορετικό πλαίσιο από το περιγραφόμενο ανωτέρω ή η συνέχιση του ίδιου προβληματικού καθεστώτος (που σε ορισμένες περιπτώσεις λειτούργησε και στην κατεύθυνση του πλήρους αποκλεισμού πτυχιούχων των ΤΕΦΑΑ χωρίς την αντίστοιχη ειδικότητα, ακόμα και από τη διαδικασία παρακολούθησης σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. και των ομοσπονδιών, Γ’ κατηγορίας παρακαλώ, ενώ επιτρεπόταν ταυτόχρονα η παρακολούθησή τους από απόφοιτους δημοτικού), τότε τίθεται εν αμφιβόλω ακόμα και αυτή η αναγκαιότητα ύπαρξης των ΤΕΦΑΑ. Επιπροσθέτως, θίγεται ανεπανόρθωτα και αυτή ακόμα η επιστημονική, εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική υπόσταση των μέχρι σήμερα πτυχιούχων των ΤΕΦΑΑ, αφού όσοι τουλάχιστον δεν βρίσκονται διορισμένοι στο δημόσιο θα αναρωτιούνται (όπως και οι νεότεροι άλλωστε) για την αξία και τη χρησιμότητα του πτυχίου που κατέχουν ή θα αποκτήσουν. Γεγονός που μόνο ως υποτιμητικό ή απαξιωτικό μπορεί να εκληφθεί. Ποια σοβαρή και υπεύθυνη πολιτεία άλλωστε (δεν αναφερόμαστε βεβαίως μόνο στη σημερινή κυβέρνηση αφού το πρόβλημα έχει ιστορικό 35ετίας περίπου), δημιουργεί στρατιές πτυχιούχων που η ίδια κατόπιν εξοβελίζει, αποστερώντας τους βασικά επαγγελματικά δικαιώματα, είτε αφαιρώντας τα σταδιακά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (νομοθετώντας δηλαδή διαφορετικά ή ανοίγοντας παράθυρα), είτε μη ρυθμίζοντας νομοθετικά οριστικά και αμετάκλητα ποιος μπορεί να κάνει τι και με ποιον τρόπο, βάζοντας σε τάξη αυτό τον τραγέλαφο που παραπάνω περιγράψαμε.

Εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση και απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να κάνει ο καθένας, ούτε φορείς και ΝΠΙΔ μπορούν να αυτοναγορεύονται ως νόμιμοι πάροχοι τέτοιων τίτλων ή δικαιωμάτων (ούτε οι ίδιοι οι φορείς, ούτε όργανα που έχουν συστήσει ή διορίσει οι ίδιοι – βλέπε εκπαιδευτικά συμβούλια – και άλλα τέτοια παρεμφερή). Όπως βεβαίως γνωρίζετε κάτι τέτοιο δεν γίνεται αυθαίρετα ούτε στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, αφού για τους σκοπούς της επιμόρφωσης των υπαλλήλων (και μόνο) έχουν συσταθεί με νόμο αντίστοιχοι φορείς, που είναι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), το οποίο με τη σειρά του έχει συστήσει την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ΙΝ.ΕΠ. (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης) και τα Π.ΙΝ.ΕΠ. (Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης).

 

 

Με την ευκαιρία της παρούσας παρέμβασής μας και επειδή πιστεύουμε ότι τα προβλήματα του ελληνικού αθλητισμού χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση θέλουμε να σας επισημάνουμε μερικά από τα πλέον σημαντικά και να καταθέσουμε παράλληλα τις προτάσεις μας για την επίλυσή τους.

Θα θεωρούσαμε λοιπόν σημαντική παράλειψη, να μην αναφερθούμε, ακροθιγώς έστω, και στα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν γενικότερα τον Ελληνικό αθλητισμό και στις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού αθλητικού οικοδομήματος.

Ήδη η υποχρηματοδότηση του ελληνικού αθλητισμού εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και η κακή οργάνωσή του έχουν προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις.

Επιπροσθέτως, είναι ολοφάνερο ότι ο Ελληνικός αθλητισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αρκετά προβλήματα διαφάνειας, αξιοπιστίας και αξιοκρατίας. Στην ουσία έχει πρόβλημα δημοκρατίας.

Μονοπαραταξιακές διοικήσεις στις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες και τις αθλητικές ενώσεις, χωρίς εσωτερικό οικονομικό και διοικητικό έλεγχο, αδιαφάνεια, απόλυτη επικράτηση του παραγοντισμού, ρουσφέτια, «συναλλαγές», αναξιοκρατία, νεποτισμός – οικογενειοκρατία, διοικητική ανεπάρκεια και απουσία οράματος και σχεδιασμού για το μέλλον είναι μερικά από τα φαινόμενα που εμφανίζονται με εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα.

Χαρακτηριστικά μόνο θα αναφερθούμε σε παραδείγματα τρόπου διοίκησης ομοσπονδιών, σταχυολογώντας μερικά μόνο σημεία από πορίσματα του ελεγκτικού συμβουλίου της Γ.Γ.Α. μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν παλαιότερα σε κάποιες ομοσπονδίες ……. «Τα μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας συνήψαν συμβάσεις εργασίας με συγγενικά τους πρόσωπα, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας», «Η ομοσπονδία ενώ είχε υποχρέωση να απασχολεί προπονητές κατόχους νόμιμης άδειας, σύνηψε συμβάσεις και απασχολούσε άτομα ως προπονητές, που ασκούσαν παρανόμως το επάγγελμα του προπονητή», «Σωματεία συμμετείχαν στις γενικές συνελεύσεις της ομοσπονδίας με δικαίωμα ψήφου, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού διοίκησης». Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν επιβεβαιώθηκαν τα αναγραφόμενα στα πορίσματα και αν προέκυψαν οι κατά νόμω προβλεπόμενες συνέπειες.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει όσα προαναφέραμε είναι ο άκρατος παραγοντισμός, που έκανε Έλληνα παράγοντα προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία του αθλήματος, να κατέβει στις αντίστοιχες εκλογές – τις οποίες ευτυχώς και έχασε – ως υποψήφιος των Σκοπίων και με το έμβλημα MKD, δίπλα στην υποψηφιότητά του.

Το καλύτερο όμως συνέβη από τοπική ένωση μεγάλου αθλήματος λίγα χρόνια πριν, η οποία διέκοψε αναίτια όλα τα πρωταθλήματά της επί δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, στο μέσον της αγωνιστικής περιόδου, προκειμένου αυτές να διεξαχθούν λέει απρόσκοπτα.

Στην κατεύθυνση λοιπόν της εξυγίανσης προτείναμε και στο παρελθόν σειρά ρυθμίσεων και μέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν άμεσα. Από τη δέσμη των προτάσεών μας θέλουμε στην παρούσα επιστολή μόνο να επαναλάβουμε:

Την άμεση ανάγκη να καταστεί δυνατός ο εσωτερικός διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των διοικήσεων των ομοσπονδιών και των ενώσεων, με τη θέσπιση αναλογικότερου συστήματος εκλογής που θα επιτρέπει την παρουσία αντιπολίτευσης στα διοικητικά συμβούλια ως μειοψηφίας. Δυστυχώς, πριν λίγα χρόνια στη βουλή με παρέμβαση του τότε υπουργού πολιτισμού κ. Παύλου Γερουλάνου χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία, αφού καταψηφίστηκε σχετική τροπολογία που είχε κατατεθεί από βουλευτές τεσσάρων κομμάτων, η οποία κατά την άποψή μας ρυθμίζει με αποτελεσματικότερο τρόπο το θέμα της διοίκησης των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων, σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.

Επίσης, την ανάγκη για θεσμοθέτηση ελέγχου για τη διακρίβωση του επαγγέλματος που ασκούν τα μέλη των διοικήσεων των ομοσπονδιών, αν υπάρχει, και των εισοδημάτων που δήλωναν από το προηγούμενο οικονομικό έτος της εκλογής τους ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου ομοσπονδίας. Για να σταματήσουμε να έχουμε διοικήσεις και προέδρους ομοσπονδιών άνεργους και ανεπάγγελτους. Επιτέλους, η ιδιότητα του προέδρου ή του μέλους Δ.Σ. Αθλητικής Ομοσπονδίας δεν είναι επάγγελμα.

Την ανάγκη για περιορισμό της πολυθεσίας στο χώρο του αθλητισμού.

Τη θεσμοθέτηση διαδικασίας για την ταυτοποίηση ατομικών αστικών, ποινικών αλλά και διοικητικών ευθυνών για κακοδιοίκηση και οικονομική κακοδιαχείριση σε σωματεία (του επαγγελματικού αθλητισμού), ενώσεις και ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων.

Και τέλος, την ανάγκη τα υπερκείμενα όργανα διοίκησης και ελέγχου να μην συγκροτούνται από τα ίδια πρόσωπα που ασκούν διοίκηση στις ομοσπονδίες. Να είναι δηλαδή τα ίδια πρόσωπα ελεγκτές και ελεγχόμενοι, κριτές και κρινόμενοι.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την τακτική και έγκαιρη καταβολή της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α. στις ομοσπονδίες προκειμένου να αποφευχθεί η αναίτια αναζήτηση ευθυνών για τα προβλήματα που δημιουργούνται από την καθυστερημένη έγκριση από τη Γ.Γ.Α. των προϋπολογισμών των ομοσπονδιών, καθυστέρηση η οποία δεν δικαιολογείται, και κατ’ επέκταση την καθυστέρηση υλοποίησής τους.

 

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας που προαναφέραμε και ως πρόταση για νομοτεχνική βελτίωση των προτεινόμενων στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου διατάξεων.

 

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Ρυθμίσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια των Αθλητικών Ομοσπονδιών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Έχοντας ως στόχους:

– την εξασφάλιση της εναλλαγής προσώπων στις Διοικήσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών,

– την προώθηση του δημοκρατικού διαλόγου και την εκπροσώπηση όλων των Σωματείων,

– την αποτελεσματικότερη άσκηση διοικητικού, οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου στις Διοικήσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών,

– και, γενικότερα, την πρόβλεψη και αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο του Αθλητισμού,

 

θεωρείται σκόπιμη μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να αλλάζει τον υφιστάμενο τρόπο ανάδειξης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Αθλητικών Ομοσπονδιών, με βάση συνδυασμούς υποψηφίων και με την εφαρμογή αναλογικότερων συστημάτων εκλογής (σύστημα ενισχυμένης ή, ακόμη, και απλής αναλογικής).

Η κατεπείγουσα ανάγκη για τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση προκύπτει και από το γεγονός ότι οι εκλογές στις Ομοσπονδίες θα γίνουν στο τέλος του 2012 (τότε) και οι επόμενες εκλογές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα γίνουν το 2016 (τότε). Αναλογιζόμενοι τα στεγανά που έχουν δημιουργηθεί στις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες και άρα την πιθανότητα η ρύθμιση να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά στις μεθεπόμενες από την εφαρμογή της εκλογές, δηλαδή στις εκλογές του 2020 (τότε), η συνέπεια θα είναι η βελτίωση ενός τόσο κρίσιμου για τον εκδημοκρατισμό του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας των αθλητικών ομοσπονδιών ζητήματος, να παραπεμφθεί στις γνωστές ελληνικές «καλένδες».

   Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η παρακάτω τροπολογία-προσθήκη:

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του Ν.2725/99 διαμορφώνεται ως εξής:

 

 1. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα αν το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας το προβλέπει ή όχι, οι αρχαιρεσίες γίνονται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων. Σε περίπτωση που υποβληθεί υποψηφιότητα από έναν ή περισσότερους συνδυασμούς υποψηφίων ή και μεμονωμένους υποψήφιους, η διαδικασία εκλογής των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. ορίζεται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός, εκλέγει αριθμό μελών σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., ο δε υπόλοιπος αριθμός των μελών του Δ.Σ. εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους και υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας από αυτούς συγκεντρώνει αριθμό ψήφων, σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων. Τηρουμένων των προβλέψεων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, τυχόν αδιάθετες έδρες μετά την πρώτη κατανομή των εδρών, κατανέμονται αναλογικά με βάση τα υπόλοιπα των ψήφων και στον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό και στους μειοψειφήσαντες συνδυασμούς. Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος, πλην εκείνου του συνδυασμού που πλειοψήφησε, δεν συγκεντρώσει το προαναφερόμενο ποσοστό ψήφων, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που υποβληθούν υποψηφιότητες μόνον από μεμονωμένους υποψηφίους, τότε συγκροτείται ενιαίο ψηφοδέλτιο και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό κάθε αθλητικής ομοσπονδίας για την εκλογή των μελών του Δ.Σ.    

Σε περίπτωση που υποψηφιότητα υποβληθεί από έναν ή περισσότερους συνδυασμούς αλλά και μεμονωμένους υποψηφίους και υπάρξει ισοψηφία μεταξύ συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου, εφόσον βεβαίως έχουν συγκεντρώσει αριθμό ψήφων σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται στο Δ.Σ. κατά προτεραιότητα ο μεμονωμένος υποψήφιος. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω διαδικασία.

Σε όσα καταστατικά αθλητικών ομοσπονδιών προβλέπεται σύστημα απλής αναλογικής για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., δεν έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.»

 

Εν κατακλείδι καλούμε και εμείς την κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές, αντιεπιστημονικές, άδικες, επικίνδυνες, παράνομες και καταχρηστικές διατάξεις του σχεδίου νόμου και να επεξεργαστεί άμεσα σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις επιστημονικές ενώσεις ένα νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τον αθλητισμό.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ MULTI-SPORT


Πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2018 στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης η 3η Συνάντηση και η 3η Εκτελεστική Επιτροπή των εταίρων του προγράμματος ERASMUS+ Sport με τίτλο «MULTISPORT / “Multidisciplinary modules for a healthy, safe and comprehensive approach to sport, Πολυεπιστημονικές δομές για μια υγιή, ασφαλή και ολοκληρωμένη προσέγγιση του αθλητισμού», το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοργανωτές της συνάντησης ήταν ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.). Το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας (IT, GR, HR) MULTI-SPORT θα επικεντρωθεί σε πρακτικές για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, θα ενθαρρύνει τα παιδιά ηλικίας 5-7 ετών να ανακαλύψουν το σώμα τους και να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους, προκειμένου να προσδιορίσουν τις αθλητικές δραστηριότητες που ταιριάζουν καλύτερα στα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντά τους. Με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ισορροπίας και συντονισμού, θα μάθουν να σέβονται και να διαχειρίζονται σωστά το σώμα τους και να αποκτούν τεχνικές που αποτελούν τη βάση συγκεκριμένων αθλημάτων. Το MULTI-SPORT υποστηρίζει επίσης, το διάλογο μεταξύ αθλητικών οργανώσεων και τοπικών υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη συνεργιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που θα είναι σε θέση να προωθήσουν μια υγιή, ασφαλή και ολοκληρωμένη προσέγγιση του αθλητισμού με έναν πληρέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.
Στο πλαίσιο της συνάντησης μέλη από το δήμο Castelnovo ne’ Monti και από δύο αθλητικούς οργανισμούς της Ιταλίας καθώς και από την αθλητική ένωση για άτομα με ειδικές ανάγκες της Ριέκα – Κροατίας, ξεναγήθηκαν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και ενημερώθηκαν για τα προγράμματα, τον τρόπο λειτουργίας τους και το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του δήμου, των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των επιστημονικών φορέων.

         

         

 

 

1o OLYMPIC DAY RUN


ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-PROTERGIA ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΣΤΟ “1Ο OLYMPIC DAY RUN” –  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 20.00

O  εορτασμός της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας  θα πραγματοποιηθεί με τη διοργάνωση του δρομικού γεγονότος, “1ο Olympic Day Run”, που στοχεύει στη συμμετοχή κυρίως νέων, παιδιών και οικογενειών Στο “Olympic Day Run” ακολουθώντας τους ρυθμούς του »Move, Learn, Discover», του μότο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων να συμμετέχουν στον εορτασμό της ημέρας, θα αναπτυχθεί σε αγώνες 1χλμ. & 5χλμ., που θα ξεκινήσουν από το Μουσείο και θα καταλήξουν στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, όπου θα ακολουθήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρουσία πολιτιστικών και αθλητικών φορέων, συλλόγων και σωματείων της πόλης

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ (1-13/6/2018) ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ!

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΧΑΡΤΗ !!

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ–PROTERGIA

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αίτηση Συμμετοχής Ανηλίκων Αίτηση Συμμετοχής Ενηλίκων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για τη συμμετοχή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που διδάσκουν στην Στ’  τάξη του Δημοτικού, στις Α´, Β´, και Γ´ τάξεις του Γυμνασίου, καθώς και στην Α´ τάξη του Λυκείου, στο έργο ERASMUS+ SPORT: «IDENTIFYING AND MOTIVATING YOUTH WHO MOSTLY NEED PHYSICAL ACTIVITY:IMPACT»

Αγαπητοί συνάδελφοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής,
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ SPORT με τίτλο «Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity: IMPACT». Στο πλαίσιο αυτό καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) σε όλη τη χώρα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του έργου IMPACT το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τo σχολικό έτος 2018-19. Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι 100 συνολικά εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (Α´/θμιας και Β´/θμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) που θα συμμετέχουν στο IMPACT θα υποστηριχθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ώστε να προωθήσουν τη φυσική δραστηριότητα στους μαθητές/τριές τους σε σχέση με την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Οι Διευθυντές/τριες και οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετέχουν, θα θέσουν και το δικό τους όραμα για το σχολείο τους, το οποίο θα κληθούν να υποστηρίξουν με τη δημιουργία πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν όλους/ες τους/τις μαθητές/-τριες να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 πρωινή και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Παρακαλώ πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: impact@iep.edu.gr ή με την υπεύθυνη του έργου κα. Γκορτσίλα Ευγενία στο τηλέφωνο 2131335405

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 – 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Υπό την αιγίδα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 1 Δεκεμβρίου 2017, χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης. Η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Η συμμετοχή στα σεμινάρια για όσους εγγραφούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο είναι δωρεάν.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε ένα νέο, φιλόξενο και άρτια εξοπλισμένο χώρο, στο αμφιθέατρο του δημαρχείου του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη το οποίο βρίσκεται στο Πανόραμα (πρώην δημαρχείο Πανοράματος),  στην οδό Απόστολου Σαμανίδη 21 (οδός Πανοράματος – Θέρμης). Στο χώρο διεξαγωγής υπάρχει μεγάλος ανοιχτός-υπέργειος χώρος στάθμευσης που διατίθεται δωρεάν. Πρόσβαση υπάρχει και με αστική συγκοινωνία με τη γραμμή 58 (με αφετηρία την οδό Ελ. Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης), στάση δημαρχείο.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες, 7 εξειδικευμένα σεμινάρια και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short  και full paper). Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί Δίπλωμα Συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512  –  Διεύθυνση internet, www.egve.gr 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ): Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, κλπ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στο πλαίσιο του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 7 εξειδικευμένα σεμινάρια.

1) Σεμινάριο «Καθορισμός Στόχων στον Αγωνιστικό Αθλητισμό, στο Σχολείο και σε Προγράμματα Άσκησης για Υγεία». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

2) Σεμινάριο «Αναπτυξιακός Αθλητισμός Στίβου: Από το Παιγνίδι στα Πολύαθλα».  Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

3) Σεμινάριο «Η Διπλή Καριέρα των Αθλητών. Η Κοινωνική και Οικονομική Διάσταση του Θέματος. Η Εμπειρία από τα Προγράμματα Erasmus». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

4) Σεμινάριο «Πολλαπλές Αθλητικές Δραστηριότητες Ενάντια στην Καθιστική Ζωή, στην Παχυσαρκία και στην Εγκατάλειψη Σπουδών. Παρουσίαση των Δράσεων και των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος ERASMUS+ Sport, Project M.A.P.S. – Multisport Against Physical Sedentary (project number: 567236-EPP-1-2015-2-ITSPOSCP)». Το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας (IT, DE, GR, HR, NL, PL, TR) M.A.P.S. στοχεύει στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής μεθοδολογίας παράλληλων και πολλαπλών αθλητικών δραστηριοτήτων, κατά της παχυσαρκίας, της καθιστικής ζωής και της εγκατάλειψης σπουδών από τους νέους ηλικίας μεταξύ 9 και 12 ετών. Ξεκινώντας από ένα μοντέλο που έχει ήδη δοκιμαστεί στην Ιταλία, σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τη συλλογή καλών πρακτικών άλλων εταίρων, ένα νέο κοινό μοντέλο σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε στις συμμετέχουσες χώρες. Το πρόγραμμα M.A.P.S. προσπαθεί να βρει τρόπους για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας σε όλες τις μορφές της, ενθαρρύνοντας τα παιδιά στη συμμετοχή σε πολλαπλά αθλήματα και επίσης μέσω παρεμβάσεων σε παθητικούς παράγοντες, όπως οι συνήθειες που επικρατούν στις αστικές μετακινήσεις και οι αστικές δομές: για το λόγο αυτό το πρόγραμμα περιλάμβανε και μια μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του αστικού περιβάλλοντος στις συνήθειες μετακίνησης την παιδιών. Έχει αποδειχθεί ότι η εξάσκηση πολλών αθλημάτων επηρεάζει, αρμονικά και πλήρως, την κινητική ανάπτυξη των νέων. Η προπόνηση με ανάμειξη διαφόρων κινητικών δεξιοτήτων αντί της επανάληψης συνεχώς των ίδιων, συμβάλει θετικά ώστε να ολοκληρωθεί ο κινητικός πλουραλισμός που οφείλουν να αναπτύξουν και να εδραιώσουν οι νέοι για μια υγιή μελλοντική ζωή. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

5) Σεμινάριο «Το Τρίαθλο και οι Παράμετροι της Αθλητικής Παιδείας». Η εμπειρία μέσα από τα μάτια ενός Παγκόσμιου πρωταθλητή. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

6) Σεμινάριο «Ισορροπία και Συμμετρία στην Ανθρώπινη Κίνηση». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

7) Σεμινάριο «Η Φυσική Αγωγή στο Σχολείο και στην Εκπαίδευση». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) καθώς και τα short paper και οι ολόκληρες εργασίες (full paper) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2017 (χωρίς δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση), είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξένου Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ 2310 / 282512), είτε ηλεκτρονικά στα e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr, egymve@hol.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr, όπως και τις οδηγίες συγγραφής της περίληψης. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μίας περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. Καμία εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση εάν δεν έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη διεύθυνση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial).
 2. Εφίσταται η προσοχή των συγγραφέων που θα υποβάλλουν εργασίες που θα εγκριθούν, στην υποχρέωσή τους να πραγματοποιήσουν την ανακοίνωσή τους στο συνέδριο (σε περίπτωση προφορικής, short ή full paper), ή να αναρτήσουν το poster (σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης) και να το παρουσιάσουν στην ειδική συνεδρία που θα γίνει γι’ αυτό το λόγο, στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής). Το έντυπο του προγράμματος του συνεδρίου και των περιλήψεων των ανακοινώσεων που θα διανεμηθεί, δεν συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.
 3. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν short paper αλλά και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου, δηλαδή στο 4ο τεύχος του 2017 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για κάθε short paper είναι 70 Ευρώ και για κάθε full paper είναι 100 Ευρώ. Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το Πανελλήνιο Συνέδριο. Η προθεσμία υποβολής και αυτών των εργασιών είναι μέχρι 1 / 12 / 2017.
 4. Όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν στο έντυπο πρόγραμμα, που θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του συνεδρίου στους μετέχοντες.
 5. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας του συνεδρίου θα ακολουθεί συζήτηση.
 6. Η εγγραφή στο Πανελλήνιο Συνέδριο, η εγγραφή στην Ε.Γ.Β.Ε. και η ταμειακή τακτοποίηση, μπορούν να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου από ώρα 10.00 το Σάββατο 9 / 12 / 2017. Το πρώτο θέμα θα ξεκινήσει στις 10.30. Εγγραφές θα γίνονται και τις δύο ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου.
 7. Οι συνάδελφοι που θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2017), μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. και να το αποστείλουν, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο εφόσον παρουσιάζουν εργασία. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους, αίτηση εγγραφής στην ΕΓΒΕ μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση, τ.κ., δήμο, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από τη δωρεάν συμμετοχή που ισχύει για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.
 8. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30.
 9. Τα poster θα αναρτηθούν στο χώρο της γραμματείας του συνεδρίου το Σάββατο από ώρα 11:00 έως 12.00 και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα υποχρεωτικά έως τις 19.00, ενώ η παρουσίασή τους στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής) θα γίνει την ίδια μέρα από 17.00 έως 19.00. Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση.
 10. Στους συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 1 / 12 / 2017

 1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 03 και μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial).
 2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις.
 3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
 4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες.
 5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε – υποβάλετε και δισκέτα ή cd με το αρχείο της περίληψης, διαφορετικά η εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στα e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr, egymve@hol.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται μαζί (με φαξ ή σκαναρισμένη ή μαζί με το φάκελο αποστολής της εργασίας) η απόδειξη πληρωμής της εργασίας από τα ΕΛΤΑ.
 6. Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και θα υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης μέσω Η/Υ.
 7. Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 0,80 m πλάτος x 1,00 m ύψος.
 8. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου.

 

 

Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι. Δικαιώθηκαν από το ΣτΕ 11 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής


Από το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώθηκαν 11 αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είχαν πετύχει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του έτους 2008 αλλά δεν είχαν διορισθεί. Δικαιώθηκαν, καθώς κρίθηκε αντισυνταγματική η σχετική διάταξη του νόμου 3687/2008 για την πρόσληψη (διορισμό) των εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, οι 11 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ζητούσαν από το ΣτΕ να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις του έτους 2009 με τις οποίες : 1) Καθορίστηκε σε 200 ο αριθμός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ-11 Φυσικής Αγωγής προς διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 1/5 βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του νόμου 3687/2008 (30μηνιτών) του σχολικού έτους 2009-2010, 2) Καθορίστηκε σε 196 ο αριθμός των εκπαιδευτικών (24μηνιτών) του σχολικού έτους 2009-2010 και 3) Διορίστηκαν για το σχολικό έτος 2009-2010 συνολικά 396 (200 συν 196) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ-11 Φυσικής Αγωγής κατ΄ εφαρμογή του νόμου 3687/2008.

Το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ στην απόφασή του αναφέρει ότι οι διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 3687/2008 είναι αντισυνταγματικές (αντίθετες στα άρθρα 4 και 103 του Συντάγματος) και κατά συνέπεια ανίσχυρες.

Κατόπιν αυτών έγινε δεκτή η αίτηση των 11 εκπαιδευτικών και ακυρώθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις κατά το σκέλος εκείνο που με αυτές πραγματοποιήθηκε η πλήρωση των θέσεων των εκπαιδευτικών του κλάδου Φυσικής Αγωγής (κατά παράλειψη των 11 προσφευγόντων στο ΣτΕ), «με διορισμό κατ΄ εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 3687/2008, οι οποίοι είτε είχαν συμπληρώσει 30μηνη προϋπηρεσία την 30.6.2008, είτε είχαν συμπληρώσει 24μηνη προϋπηρεσία και είχαν λάβει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ».

Ακόμα το Γ΄ Τμήμα αναφέρει στην απόφασή του ότι η υπόθεση λόγω της αντισυνταγματικότητας δεν πρέπει να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ για οριστική κρίση, καθώς με την υπ΄ αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 8 και 9 του νόμου 3687/2008 οι οποίες έχουν ταυτόσημο περιεχόμενο με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου νόμου.
Μετά από αυτά, το ΣτΕ ανέπεμψε την υπόθεση στο υπουργείο Παιδείας να πράξει τα νόμιμα.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2015 (527/2015) έχει κρίνει ότι η κατανομή των προσλήψεων των εκπαιδευτικών (60%-40%) που έγινε με το νόμο 3848/2010 είναι αντισυνταγματική και δικαίωσε 85 εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι προσελήφθηκαν κατά τον διαγωνισμό του 2008.

in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Φρένο» στις αναθέσεις μαθημάτων Δικαίωση για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων από το ΣτΕ


Δημοσίευση: 26 Ιουλ. 2017, 20:32

Αθήνα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε γνωστή την απόφασή του σχετικά με την προσφυγή εκατοντάδων εκπαιδευτικών που ζητούσαν να μπει ένα «φρένο» στις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικοτήτων στο δημοτικό σε εκπαιδευτικούς που δεν ανήκουν στις συγκεκριμένες ειδικότητες, θέτοντας νέα δεδομένα για την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, η οποία εκδόθηκε και αναμένεται να καθαρογραφεί, κρίθηκε ότι τα μαθήματα ειδικοτήτων (Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική, Γυμναστική, Πληροφορική), μόνο «κατ εξαίρεση και εκτάκτως» θα μπορούν να ανατίθενται σε άλλους εκπαιδευτικούς.

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ με τις υπ’ αριθμ. 1858, 1859 και 1860/2017 αποφάσεις του, έκρινε ότι τα μαθήματα ειδικοτήτων επιβάλλεται με βάση το νόμο και το Σύνταγμα να ανατίθενται ως κανόνας μόνο σε εκπαιδευτικούς αντιστοίχων ειδικοτήτων. Μόνο κατ’ εξαίρεση και εκτάκτως, μπορεί το εκάστοτε ειδικό μάθημα να γίνει ανάθεση σε δασκάλους (ΠΕ70). Και αυτό, σύμφωνα με τον δικηγόρο των προσφευγόντων, Ηλία Κολλύρη, θα μπορεί να συμβεί υπό «δύο αυστηρές ουσιαστικές προϋποθέσεις». Εφ’ όσον δεν υπάρχει στη σχολική μονάδα διαθέσιμος ειδικός εκπαιδευτικός, και εφ’ όσον διαπιστώνεται κατά περίπτωση ότι κάθε συγκεκριμένος δάσκαλος έχει επαρκή γνώση, όχι αυθαίρετα και επιπόλαια, αλλά αποδεδειγμένα με βάση τις ακαδημαϊκές του σπουδές.

Μάλιστα, όπως πληροφόρησε ο κ. Κολλύρης, το Ανώτατο Ακυρωτικό έταξε ως περαιτέρω δεσμευτική διαδικαστική προϋπόθεση, τη σύνταξη ειδικά αιτιολογημένης κρίσης (διοικητικής πράξης) περί συνδρομής των ως άνω ουσιαστικών προϋποθέσεων, προφανώς ως εχέγγυο τήρησης της ουσίας της απόφασής του.

«Ουσιαστικά, το ΣτΕ επιβεβαίωσε την παράλειψη της μερικώς προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης περί Ολοημέρου, η οποία παρανόμως δεν είχε συμπεριλάβει στο κείμενό της τον αντίστοιχο περιορισμό που είχε θέσει το ίδιο το ΙΕΠ», σχολίασε ο κ. Κολλύρης και επεσήμανε ότι παραμένει «κρίσιμο» το ότι «δικαστήριο διέσωσε την οριακή συνταγματικότητα της επίμαχης υπουργικής απόφασης με το να οριοθετήσει για τον σκοπό αυτό ακριβώς με τον πλέον αδιάστικτο και σαφή τρόπο το πώς επιβάλλεται να κινηθεί το υπουργείο κατά την ανάθεση μαθημάτων για το επόμενο σχολικό έτος».

«Θεωρούμε αυτονόητο ότι το υπουργείο θα εκδώσει κατά χρηστή διοίκηση εγκαίρως συναφή εφαρμοστική εγκύκλιο για την πλήρη εκτέλεση του γράμματος και πνεύματος της απόφασης του ΣτΕ, ως εξάλλου έχει σχετική αυτοτελή, σαφή και προσωπική νομική υποχρέωση, κάθε αρμόδιο διοικητικό όργανο, τόσο σε κεντρικό όσο και σε αποκεντρωμένο επίπεδο», κατέληξε ο κ. Κολλύρης.

«Η απόφαση του ΣτΕ είναι για εμάς ανακούφιση έπειτα από μήνες αδιάκοπης προσπάθειας και διαρκών κινητοποιήσεων, ώστε να πάψει η αυθαιρεσία στο καθεστώς των αναθέσεων των μαθημάτων ειδικοτήτων» δήλωσε σχετικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μαράια Γαλιατσάτου, έφορος Δημοσίων Σχέσεων του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων.

«Η απόφαση θέτει δεσμευτικές προϋποθέσεις που οφείλει να ακολουθήσει η διοίκηση σε κάθε της βαθμίδα, ενώ οι ακαδημαϊκές σπουδές που θέτει ως προαπαιτούμενο θωρακίζουν τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας» πρόσθεσε η κ. Γαλιατσάτου και συνέχισε «βάσει αυτών των νέων δεδομένων αναμένουμε και τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου και θεωρούμε αυτονόητη την εναρμόνισή της με την κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Οφείλει να καταστεί σαφής η πρόταξη των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων και να πιστοποιείται με αιτιολογημένη διοικητική πράξη η επάρκεια των εκπαιδευτικών που καλούνται να τα διδάξουν».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΒΕ ΜΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ


Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, παρέχει στα μέλη της ΕΓΒΕ, στις οικογένειες τους καθώς και σε όσους υποστηρίζουν (εθελοντές και χορηγούς) τις διάφορες εκδηλώσεις της, τα παρακάτω πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα (αναγνωρισμένα από το ελληνικό δημόσιο) σε ειδικές τιμές:

Αίτηση Συμμετοχής

 1. ΑΓΓΛΙΚΑ: Πτυχίο TIE επιπέδου B2,C1,C2 αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ  

– κόστος προγράμματος ΙΑΝΑΠ για ΕΓΒΕ: 320 ευρώ αντί του αρχικού κόστους που είναι 360 ευρώ.

Το πρόγραμμα συνολικά περιλαμβάνει: 50 ώρες μαθήματα είτε δια ζώσης είτε μέσω σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης, τα βιβλία του προγράμματος, το κόστος των εξετάσεων και δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Πτυχίο KEYCERT αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ 

– κόστος προγράμματος ΙΑΝΑΠ για ΕΓΒΕ: 160 ευρώ αντί του αρχικού κόστους που είναι 190 ευρώ.

Το πρόγραμμα συνολικά περιλαμβάνει: 24 ώρες μαθήματα δια ζώσης , την κάρτα εξεταζόμενου και το κόστος των εξετάσεων και δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης.

 1. Πιστοποιημένο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών BLS αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, αλλά και με διεθνή αναγνώριση ERC.

– κόστος προγράμματος ΙΑΝΑΠ για ΕΓΒΕ: 30 ευρώ.

Το πρόγραμμα συνολικά περιλαμβάνει: 6 ώρες βιωματικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της ERC.

 

Πληροφορίες & Αίτηση Συμμετοχής

Πληροφορίες: 2310 282 512, ή αποστολή email στο info@egve.gr

(απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση μέσω της ΕΓΒΕ η προσκόμιση/αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τον φορέα)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (πρώην Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας) είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2. Ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και της επαγγελματικής κατάρτισης και είναι πιστοποιημένος φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Διαθέτει εμπειρία χρόνων στην κατάρτιση ενηλίκων, στην διοργάνωση σεμιναρίων και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση με τη χρήση του Διαδικτύου. Επίσης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης είναι στελεχωμένο από άρτια εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη τα οποία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και στη διαχείριση έργων.

20ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

20ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ – 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Δ.Ε.Θ. – HELEXPO, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ. – HELEXPO, SPORTEXPO MARATHON &

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ KAI MARKETINGK TOY ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, Εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS

Διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου του 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» της Δ.Ε.Θ. – HELEXPO.

Το συνέδριο τις εργασίες του οποίου παρακολούθησαν ή συμμετείχαν περισσότεροι από 700 σύνεδροι και προσκεκλημένοι περιλάμβανε: Ειδικές εισηγήσεις – 104 Ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper) – Στρογγυλές τράπεζες – και 10 Εξειδικευμένα Σεμινάρια τα οποία ήταν: 1) «Βιωματικό, Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Ψυχοκινητικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής». 2) «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού: Διοργάνωση Δραστηριοτήτων Ανοικτού Χώρου – Η Σύγχρονη Τάση στον Αθλητισμό (Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων Αποστάσεων, Αθλήματα Παραλίας, Ποδηλασία Δρόμου και Βουνού). 3) «Οφέλη σε Άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή και Άνοια από τη Συμμετοχή τους σε Παρεμβάσεις που Συνδυάζουν Σωματική και Νοητική Άσκηση». 4) «Κολύμβηση για Νήπια και Παιδιά». 5) «Άσκηση και Υγεία: Σύγχρονα Αθλητιατρικά Θέματα». 6) «TAI CHI και QI GONG – Εναλλακτικές Μορφές Άσκησης και οι Εφαρμογές τους». 7) Σεμινάριο Προσαρμοσμένης / Ειδικής Φυσικής Αγωγής με τίτλο «Αναπηρία και Άσκηση». 8) Βιωματικό Σεμινάριο «Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής στο Σχολείο». 9) «H Διαχείριση  του Αθλητή στην Τραυματική Κάκωση Εγκεφάλου: Νεότερα Δεδομένα και Επιστροφή στην Άθληση». 10) «M.A.P.S. – Multisport Against Physical Sedentary – Πολλαπλές Αθλητικές Δραστηριότητες Ενάντια στην Καθιστική Ζωή. Παρουσίαση των Δράσεων του Προγράμματος ERASMUS+ Sport, MAPS Project». Στους συμμετέχοντες στα σεμινάρια δόθηκε χωριστή Βεβαίωση Συμμετοχής για το κάθε ένα.

Στην τελετή έναρξης του 20ου επετειακού Διεθνούς Συνεδρίου, τιμήθηκαν για την πολυετή και εξαιρετική προσφορά τους στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, καθώς και τη συμβολή τους στην ανάδειξη του κλάδου μέσα από αυτή ο Καθηγητής της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. και αναπληρωτής Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης κ. Νικόλαος Αγγελούσης, η Κοσμήτορας της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης κ. Μαρία Μιχαλοπούλου, ο Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. κ. Χρήστος Κοτζαμανίδης και ο Κ.Φ.Α. κ. Νικόλαος Μεντηλίδης. Τιμήθηκαν επίσης, για την πολύτιμη συμβολή τους στην ανάδειξη του κλάδου μέσα από την πολύπλευρη και πολυσχιδή δραστηριότητά τους οι συνάδελφοι Κ.Φ.Α. και εν ενεργεία Δήμαρχοι: ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου κ. Δημήτριος Καμπόσος, ο Δήμαρχος Μουζακίου και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας κ. Γεώργιος Κωτσός, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Θεοδόσιος Μπακογλίδης και ο Δήμαρχος Δεσκάτης κ. Δημήτριος Καραστέργιος. Την τελετή έναρξης τίμησε με την παρουσία του πλήθος επίσημων προσκεκλημένων ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Ιούλιος Συναδινός, η Αντιπεριφερειάρχης και Ολυμπιονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου, οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης κ.κ. Σταύρος Καλαφάτης και Κώστας Γκιουλέκας, η βουλευτής Β’ Αθηνών και εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Άννα Καραμανλή, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, η Ολυμπιονίκης κ. Αναστασία Κελεσίδου, ο πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ κ. Μιχάλης Τζόλλας, ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιος Τομπούλης, ο εκπρόσωπος του Γ’ Σώματος Στρατού Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Μαλαχιάς, ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης Πατήρ Δημήτριος, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ κ. Γεώργιος Τζέτζης, ο πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α. κ. Δημήτρης Πετρίδης, ο πατέρας του Ολυμπιονίκη Δημοσθένη Ταμπάκου, μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ από όλα τα ΤΕΦΑΑ της χώρας, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, μέλη διοικήσεων αθλητικών ομοσπονδιών και τοπικών ενώσεων, κ.α. Χαιρετισμό απέστειλαν πολιτικά κόμματα, τοπικοί φορείς και αρχές και εκπρόσωποι αθλητικών φορέων. Η τελετή έκλεισε με χορευτικό πρόγραμμα από την ειδικότητα παραδοσιακών χορών του ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ με την επιμέλεια του Επίκουρου Καθηγητή κ. Νικόλαου Βαβρίτσα και τη δεξίωση που ακολούθησε στο φουαγιέ του συνεδριακού κέντρου.

Το συνέδριο πέτυχε απόλυτα τους στόχους του που ήταν η έγκυρη και έγκαιρη επιστημονική ενημέρωση του κόσμου της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και η διεύρυνση του επιστημονικού και του επαγγελματικού πεδίου των πτυχιούχων φυσικής αγωγής και αθλητισμού σε νέα αντικείμενα και δραστηριότητες. Όπως και στα προηγούμενα συνέδρια εξασφαλίσθηκε για τους διορισμένους συναδέλφους, η απαραίτητη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για την παρακολούθηση του συνεδρίου, ενώ στους συμμετέχοντες στο συνέδριο δόθηκε δίπλωμα παρακολούθησης.

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 – 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Υπό την αιγίδα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε ένα νέο, φιλόξενο και άρτια εξοπλισμένο χώρο, στο αμφιθέατρο του δημαρχείου του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη το οποίο βρίσκεται στο Πανόραμα (πρώην δημαρχείο Πανοράματος),  στην οδό Απόστολου Σαμανίδη 21 (οδός Πανοράματος – Θέρμης). Στο χώρο διεξαγωγής υπάρχει μεγάλος ανοιχτός-υπέργειος χώρος στάθμευσης που διατίθεται δωρεάν. Πρόσβαση υπάρχει και με αστική συγκοινωνία με τη γραμμή 58 (με αφετηρία την οδό Ελ. Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης), στάση δημαρχείο.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες, 5 εξειδικευμένα σεμινάρια, μια Ειδική Παρουσίαση και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short  και full paper). Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί Δίπλωμα Συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512  –  Διεύθυνση internet, www.egve.gr 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ): Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, κλπ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στο πλαίσιο του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 5 εξειδικευμένα σεμινάρια.

1) Σεμινάριο «Καρδιομεταβολικοί Παράγοντες Κινδύνου και Άσκηση» σε συνεργασία με την εταιρεία  παθολογίας Ελλάδος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

2) Σεμινάριο «Vira YOGA». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

3) Σεμινάριο «Ανθρώπινη Απόδοση και Αθλητικές Δραστηριότητες Βουνού». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

4) Σεμινάριο «Αξιακές Θεωρήσεις και Πολιτικές στη Σχολική Φυσική Αγωγή» το οποίο θα περιλαμβάνει τις ενότητες: α) Αξιακοί προσανατολισμοί στη Φυσική Αγωγή και θεματικά περιεχόμενα στις βαθμίδες της εκπαίδευσης, β) Η δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής στη Φυσική Αγωγή, γ) Οι πολιτικές στη σχολική Φυσική Αγωγή σήμερα και δ) Η εξέλιξη και η αξία της Φυσικής Αγωγής διαχρονικά στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

5) Σεμινάριο «Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και Διακοπής του Καπνίσματος Μέσω της Άσκησης». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

 ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ NORDIC WALKING FOR KIDS: Στο πλαίσιο του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα γίνει και ειδική παρουσίαση του Nordic Walking for Kids, που είναι μία καινοτόμος μέθοδος εκγύμνασης που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της ταχύτητας αντίδρασης και συγχρονισμού κινήσεων των παιδιών του σχολείου, ταυτόχρονα με την εκγύμνασή τους και την ομαλότερη ένταξή τους στις αθλητικές δραστηριότητες. Το N. W. for Kids, επιπλέον προσδίδει και στο διδακτικό προσωπικό, τη δυνατότητα μιας εναλλακτικής δραστηριότητας με πολλαπλές εφαρμογές στο χώρο του σχολικού αθλητισμού. Η συμμετοχή για όλους τους μετέχοντες στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο είναι δωρεάν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) καθώς και τα short paper και οι ολόκληρες εργασίες (full paper) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2016 (χωρίς δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση), είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξένου Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ 2310 / 282512), είτε ηλεκτρονικά στα e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr, egymve@hol.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr, όπως και τις οδηγίες συγγραφής της περίληψης. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μίας περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. Καμία εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση εάν δεν έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη διεύθυνση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial).
 2. Εφίσταται η προσοχή των συγγραφέων που θα υποβάλλουν εργασίες που θα εγκριθούν, στην υποχρέωσή τους να πραγματοποιήσουν την ανακοίνωσή τους στο συνέδριο (σε περίπτωση προφορικής, short ή full paper), ή να αναρτήσουν το poster (σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης) και να το παρουσιάσουν στην ειδική συνεδρία που θα γίνει γι’ αυτό το λόγο, στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής). Το έντυπο του προγράμματος του συνεδρίου και των περιλήψεων των ανακοινώσεων που θα διανεμηθεί, δεν συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.
 3. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν short paper αλλά και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου, δηλαδή στο 4ο τεύχος του 2016 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για κάθε short paper είναι 70 Ευρώ και για κάθε full paper είναι 100 Ευρώ. Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το Πανελλήνιο Συνέδριο. Η προθεσμία υποβολής και αυτών των εργασιών είναι μέχρι 2 / 12 / 2016.
 4. Όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν στο έντυπο πρόγραμμα, που θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του συνεδρίου στους μετέχοντες.
 5. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας του συνεδρίου θα ακολουθεί συζήτηση.
 6. Η εγγραφή στο Πανελλήνιο Συνέδριο, η εγγραφή στην Ε.Γ.Β.Ε. και η ταμειακή τακτοποίηση, μπορούν να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου από ώρα 10.00 το Σάββατο 10 / 12 / 2016. Το πρώτο θέμα θα ξεκινήσει στις 10.30. Εγγραφές θα γίνονται και τις δύο ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου.
 7. Οι συνάδελφοι που θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2016), μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. και να το αποστείλουν, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο εφόσον παρουσιάζουν εργασία. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους, αίτηση εγγραφής στην ΕΓΒΕ μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση, τ.κ., δήμο, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από τη δωρεάν συμμετοχή που ισχύει για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.
 8. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30.
 9. Τα poster θα αναρτηθούν στο χώρο της γραμματείας του συνεδρίου το Σάββατο από ώρα 11:00 έως 12.00 και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα υποχρεωτικά έως τις 19.00, ενώ η παρουσίασή τους στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής) θα γίνει την ίδια μέρα από 17.00 έως 19.00. Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση.
 10. Στους συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 2 / 12 / 2016

 1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 03 και μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial).
 2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις.
 3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
 4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες.
 5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε – υποβάλετε και δισκέτα ή cd με το αρχείο της περίληψης, διαφορετικά η εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στα e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr, egymve@hol.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται μαζί (με φαξ ή σκαναρισμένη ή μαζί με το φάκελο αποστολής της εργασίας) η απόδειξη πληρωμής της εργασίας από τα ΕΛΤΑ.
 6. Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και θα υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης μέσω Η/Υ.
 7. Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 0,80 m πλάτος x 1,00 m ύψος.
 8. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου.

 

 

12